Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Grup Başkanı Oktay Yeşilyurt'un ; Nispi Aidat İle İlgili Olarak İSMMMO Yönetimine Yazdığı Yazının Tam Metni
25 Temmuz 2018 Çarşamba
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Grup Başkanı Oktay Yeşilyurt

Türkiye Mali Müşavirler Birliği (TMB) Grup Başkanı Oktay Yeşilyurt'un ;

Nispi Aidat İle İlgili Olarak İSMMMO Yönetimine Yazdığı Yazının Tam Metni

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na


Tarafıma ve Odamız üyelerine gönderdiğiniz SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcum bulunduğu ve bu borcumu ödemem gerektiği bildirilmiştir.

Nispi aidat’ ın kanuna aykırı olarak uygulandığını ve bu nedenle iptal edildiğini gösteren mahkeme kararları aşağıdadır. Kararlarda gerekçeler açıkça yazıldığı için burada tekrar edilmeyecektir.

1- Danıştay 8. Dairesinin 28/01/2016 tarih ve E:2015/9561 sayılı kararı ile nispi aidat uygulamasında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’ na karar verilmiştir.

2- Yapılan itiraz üzerine DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’ nun 29/09/2016 gün ve YD İtiraz No:2016/384 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına yapılan itiraz reddedilmiş ,Danıştay 8. Dairesinin 14/06/2017 tarih ve E:2015/9561,K:2017/5316 sayılı kararı ile dava konusu yönetmeliğin 6. Maddesinin (b) bendinde yer alan nispi aidat düzenlemesi ile 10. Maddesindeki nispi aidat ile ilgili düzenlemenin İPTALİNE karar verilmiştir.

3- Aynı konuda bir meslektaşımızın Manisa 1. İdare mahkemesinde açtığı davada adı geçen mahkeme Esas no:2016/1884,Karar no:2017/1951 no’lu kararı ile “..Kanun’da açıkça öngörülmemesine karşın yönetmelik düzenlemesi ile eşit durumda olan ve verilen hizmetlerden yararlanma bakımından bir farklılık bulunmayan üyelerden kazançlarına göre farklı miktarlarda aidat alınması durumunun” hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile NİSPİ AİDAT UYGULAMASI’ nın İPTALİNE karar vermiştir.

4- En son olarak TBMM’de yaptığınız çalışma ile nispi aidat alınmasını yasal hale getirmeye çalıştınız ve Meclis genel kurulu bu konuda verilen önergeyi REDDETTİ. TBMM Tutanak müdürlüğünün tutanak suretinde ret gerekçesi yazılıdır.

Danıştay ve Mahkeme tarafından verilen kararlar son derece açık iken halen nispi aidat almakta ısrar etmeniz SUÇ teşkil etmektedir. Anayasamızın 138.maddesinde “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmüne;2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ nun ”Kararların sonuçları” başlıklı 28. Maddesinin 1. bendinde, ”Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” hükmüne yer verilmiştir.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinin 4.fıkrasında” Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıdan beri izah ettiğim gerekçelerle hakkımda yapılan nispi aidat uygulamasının tamamının iptal edilmesini ve iptal işleminin yapıldığına dair tarafıma acilen bilgi verilmesini aksi takdirde Odamız tüzel kişiliğine karşı hissettiğim sorumluluğa rağmen Cumhuriyet Savcılığına, CİMER’ e ve BİMER’ e başvurmak zorunda kalacağımı ve buna mahal verilmemesi açısından gereğinin yapılmasını önemle arz ederim.07/06/2018

Saygılarımla
Oktay Yeşilyurt
16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
30 Ağustos 2015 yılında mesleğine, ve meslektaşına inanmış bir avuç insanın BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR sözünden hareketle çıkmış olduğu yolculuğun
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Koro Başkanı; Cumali Fırat ve Koro Şefi; Alper Ayorak Eşliğinde Üyelerine ve Konuklarına Müzik Ziyafeti Çekti.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülkenin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, “Hangi adayın ne senedi var bizi ilgilendirmiyor.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.