Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları - Vergileme
08 Ağustos 2019 Perşembe
25 Temmuz’da Dünya Gazetesi’nde yayınlanan yazımızda tasfiye memurlarının atanma, görevden alınma, görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanunu
Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları - Vergileme
VERGİNİN GÜNDEMİ

Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları - Vergileme

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
akif.akarca@alfaymm.com

25 Temmuz’da Dünya Gazetesi’nde yayınlanan yazımızda tasfiye memurlarının atanma, görevden alınma, görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ele almıştık. Bu gün yazımızda tasfiye memurlarının görev ve sorumluluklarını vergi kanunları hükümlerine göre değerlendireceğiz.


Tasfiye dönemi

Tasfiyesine karar verilen kurumun unvanının başına tasfiye halinde ibaresi eklenir. Hesap dönemi de tasfiye dönemi olarak değişir.

Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.

Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin kararın tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.

Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.

Tasfiye beyannameleri ve diğer beyanlar

Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan
itibaren Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. üncü maddesinde yazılı sürelerde,1-25 Nisan tarihlerinde verilir.

Tasfiye süresince geçici vergi beyannameleri verilmez. Bunun dışındaki beyan yükümlülükleri devam eder.

Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Tasfiyeyle ilgili 17’nci madde gereğince verilecek olan beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenir.

Tasfiye karı-vergi matrahı

Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye karı , tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır. Tasfiye karı veya zararının hesabı 1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Tasfiyeden vazgeçilmesi ve sonuçları

Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.

Tasfiye memurlarının sorumluluğu

Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 207’nci maddesine uygun bir karşılık ayırmadan aynı kanunun 206‘ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Yukarıda belirtilen vergiler ile tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmaz.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 33’ncü maddesi hükmüne göre, tasfiye memurlar, veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını üç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler.

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, amme idarelerinin her türlü alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar veya bunlar üzerinde her hangi bir şekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmiş ve edecek amme alacaklarından tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu sorumluluk yapılan tasarrufların ifade ettiği para miktarını geçemez.
Bunların ödedikleri borçlar için amme alacağı ödenmeden kendilerine dağıtım yapılmış olanlara rücu haklan mahfuzdur.

Vergi Usul Kanununa göre kanuni temsilcilerin ve tasfiye memurlarının ödevi

Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinde kanuni temsilciler yanında tasfiye memurlarının sorumluluğuna da yer verilmiştir. Maddeye göre; Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.

Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.

Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.

Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanunî temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu "kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar.

Şu kadar ki bu madde uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.

Tasfiye işlemlerinin incelenmesi

Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurları, işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler. Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanarak aralıksız devam edilir. Vergi incelemesinin bitmesini izleyen otuz gün içinde vergi dairesi sonucu tasfiye memurlarına yazı ile bildirir. Buna göre kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memurlarının, sorumluluğu devam eder.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin hukukî statülerini, faaliyet gösterdikleri alanları ve tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik inceleme yaptırmamaya yetkilidir.

Tasfiye memurlarının rücu hakkı

Tasfiye memurları, ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara yada ortakların aldıkları bu değerler vergileri karşılamaya yetmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 207’nci maddesine uygun oranlar dahilinde, kanunun 206’ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler. Ortaklar, tasfiyeden pay veya iktisadi kıymet almamışlarsa vergi aslı için dahi ortaklara başvurulamaz. Alacaklılara başvurmadan önce ortaklara rücu için başvurulmuş olması gerekir. (Dünya)
7- Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevaplamaya Devam Etti.
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,
" Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz.
Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevapladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu.
Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, . . . .
509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile . . .
Defter-Beyan Sistemi Nedir?, Nasıl Başvuracağım ?, Nasıl Kullanacağım ?, Avantajları Nelerdir ? Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması ve Entegrasyon Başvurusu
SGK, iş kazalarının ardından hem sigortalıya hem de bakmakla yükümlü bulunduğu kişilere yardımda bulunuyor.
Malum, geçtiğimiz Aralık ayı başlarında 7194 sayılı Torba Kanun Meclis’te kabul edildi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.