Tahsisi iptal edilen otel önce bankaya sonra?
14 Eylül 2020 Pazartesi
Köşemde, Türkiye için çok önemli bir sektör olan turizm sektörü ile ilgili olarak birçok yazımı okudunuz.Bugün turizm sektörünü ve yatırımlarını ilgilendiren
Tahsisi iptal edilen otel önce bankaya sonra?
Tahsisi iptal edilen otel önce bankaya sonra?

Nedim Türkmen - (Sözcü)
Köşemde, Türkiye için çok önemli bir sektör olan turizm sektörü ile ilgili olarak birçok yazımı okudunuz. Bugün turizm sektörünü ve yatırımlarını ilgilendiren “tahsis” iptallerini ve kredi kuruluşlarına “tebliğ” ile tanınan istisnayı bütün yönleriyle bilgilerinize sunacağım.

KANUN NE DİYOR?

Ülkemizde 1982 yılında yayımlanmış 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” çerçevesinde turizm yatırımcılarına Hazine'ye ait yerler tahsis edilmektedir.

Bu kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. (2634 sayılı Kanun madde 1)
Bu kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. (2634 sayılı Kanun madde 2)
Kanunun “Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı” başlıklı 8'inci maddesinde de “tahsis”lerle ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu alandaki tüm yasal mevzuatın gerçek amacı, turizm alanındaki yatırımlarda gayrimenkulün önemli bir kalem oluşturması, öte yandan turizm yatırımı yapılabilecek alanların önemli kısmının kamu elinde bulunması sebebiyle, bu alanların turizme/ekonomiye kazandırılması böylece turizm yatırımlarına ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasıdır. Tahsis işlemindeki temel unsur, bu nedenle turizm yatırımcısıdır.

YÖNETMELİK İLE BANKALARA İMTİYAZ VERİLEMEZ…

Ülkemizde turizm yatırımları için yapılan tahsislerde, tahsis süreci içinde çoğunlukla bürokrasiden ve yargısal uygulamalardan kaynaklı gerekçelerle yatırımların yapılamaması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca, 2013 yılından başlamak ve 2018 yılı ortalarına kadar devam eden terör olayları, darbe girişimi, kur atakları da dikkate alındığında, yapılan yönetmelik değişikliğinin amacının turizm yatırımcılarının söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi ve tahsise konu gayrimenkullerin turizm yatırımcıları tarafından yeniden ekonomiye kazandırılmasının önünü açmak olmalıdır.

Oysa ki; 25.09.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te aşağıdaki “Ek Madde 4” yer almıştır:

“Bakanlık tarafından adına tahsis yapılan yatırımcı lehine tesis edilen üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin iptali gereken hallerde; üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşu tarafından başvuruda bulunulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, varsa bakanlık ve ilgili idareler aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, tahsis koşullarına ve üst hakkı sözleşmesine ilişkin aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin bakanlıkça belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin taahhüt edilmesi halinde, bakanlıkça kesin tahsis iptal edilmez.”

Yine yönetmelikte “Geçici Madde 7”de aşağıdaki düzenleme yapılmıştır:

“Bu yönetmeliğin ek 4'üncü madde hükümleri, aynı maddede belirtilen durumda olup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilen kesin tahsisler için de uygulanır. Bu durumda, daha önce iptal edilen kesin tahsis, aynı maddede belirtilen koşullarla ihya edilir, varsa üst hakkının iptaline ilişkin açılan davalardan vazgeçilir.”

Adalet ve eşitlik nerede?

Normlar hiyerarşisinde yapılan düzenlemelerin, önce Anayasa'ya sonra kanunlara uygun olması gerekmektedir. Yapılan yönetmelik değişikliği “Turizmi Teşvik Kanunu” hükümlerine açıkça aykırıdır.

Kanunda yer almayan istisna, tebliğ ile tanınamaz. Ayrıca Yönetmeliği bu hali ile uyguladığımızda; aynı durumda olan kişilerden, gayrimenkulü üzerine konulan haciz nedeniyle satışı gerçekleştirilenlerin tahsislerinin yeniden ihyası söz konusu olurken, icra takibine uğramayan ve halen tahsise konu gayrimenkulün mülkiyetini elinde tutan şirketlerin tahsisleri ise ihya edilmemiş olacaktır. İdarenin “eşit uygulama” ve “eşit mesafede durma” yükümlülüğü cebri icra yoluyla gayrimenkulün alıcısı açısından da uygulanmamaktadır. Yönetmelik hükümlerine göre, cebri icradan yapılan satışta gayrimenkulü banka veya kredi kuruluşu dışında başka bir kişi satın almış ise tahsisin iptalinden hiçbir sorumluluğu ve iptale giden süreçte hiçbir kusuru olmamasına rağmen, tahsisin ihyası hakkından faydalanması söz konusu olmayacaktır.

SADECE BANKALARI KORUMANIN AMACI NEDİR?

Geçen yıl 45 milyon turist ve 34.5 milyar dolar turizm gelirine ulaşan turizm sektörünün mayıs 2020 tarihi itibarıyla bankalara olan borcunun 91 milyar lira olduğu gerçeği karşısında; kredi kuruluşlarına tebliğ ile tahsis iptaline “ihya” istisnası getirmenin sadece kredi kuruluşlarını korumak olmadığı açıktır. Bu yolla tahsisler “adrese teslim” sahip mi değiştirecektir?
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .
Covid-19’un en çok etkilediği alanlardan biri dış ticaret. Dünya genelinde ihracat ve ithalat düşüyor. Türkiye’de Mart’tan beri yaşadıklarımızı,
2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne bireysel başvuru yolu açılmış ve o günden sonra . . .
Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon 389 bin lira fazla verdi. Bütçe geçen yılın aynı döneminde 576 milyon TL fazla vermişti.
Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi, vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiğini söylüyor.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti, bin 742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’ı Makamında Ziyaret Etti.
Fon, kâr payı vs. adı ne olursa olsun bir iç kaynağın sermayeye eklenmesi halinde, artık fon, kâr payı vs. niteliğini yitirir ve sermayenin bir parçası olarak sermayenin içinde erir.