TÜRMOB' dan; Ticaret Bakanlığına; Defter Kapanış Tasdiki Hk.
16 Haziran 2020 Salı
Bilindiği üzere. 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin . . .
TÜRMOB
T Ü R M O B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF ÇEKTİ Fİ ED PUBUC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

TÜRMOB' dan; Ticaret Bakanlığına

Tarih: 15.06.2020

Sayı : 2020/

Konu : Defter Kapanış Tasdiki

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Bilindiği üzere. 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Defterlere ilişkin Tebliğin 15 inci maddesinin 30/06/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle değişik 2 nci fıkrasında “Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında birçok önlem alınmış, bu anlamda tüm yurt çapında uygulanmak üzere gerek sektörel bazda gerekse mükelleflerin öznel durumları (yaş ve hastalık) dikkate alınarak mücbir sebep halinin varlığı kabul edilmiştir. 01/06/2020 tarihi itibariyle bazı mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiği duyurulmuş olup bazı mükellefler için mücbir sebep hali devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli yapılan bilgilendirmelerden salgının devam ettiği ve kontrollü sosyal hayata ilişin tedbirler uygulanmaz ise hedeflenen noktaya gelinemeyeceği anlaşılmaktadır.

Noterliklerde yaşanılabilecek ve salgınla mücadeleye olumsuz etki edecek yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla, yukarıda metnine yer verilen Tebliğ hükmü de dikkate alınarak defter kapanış tasdiklerinin son gününün tüm mükellefler için 31/08/2020 tarihi olduğunun tespit ve ilanının gerektiği değerlendirilmektedir. Tüm mükellefler için bu durumun geçerli olmadığı mütalaa ediliyor ise bu takdirde 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilen mükellefler için defter kapanış tasdiklerinde son tarihin ne zaman olduğunun tespitinin ve duyurulmasının zorunluluk arz ettiği düşünülmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Emre Kartaoğlu
TÜRMOB Genel Başkanı

Dağıtım :
Ticaret Bakanlığına Gelir İdaresi Başkanlığına
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen . . .