Şirket kuruluşunda sicilde imza zorunluluğu değiştirilmelidir
01 Temmuz 2020 Çarşamba
Şirketleşmeyi teşvik etmek ve yabancı sermaye yatırımlarını (özellikle doğrudan yabancı yatırımları) çekmek için Türkiye birçok ülkenin
Şirket kuruluşunda sicilde imza zorunluluğu değiştirilmelidir
PERSPEKTİF

Şirket kuruluşunda sicilde imza zorunluluğu değiştirilmelidir

Numan Emre ERGİN

Şirketleşmeyi teşvik etmek ve yabancı sermaye yatırımlarını (özellikle doğrudan yabancı yatırımları) çekmek için Türkiye birçok ülkenin yaptığı gibi çeşitli teşvikler ve kolaylıklar sağlamaktadır. Son yıllarda, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi…” ile başlayan çok sayıda torba yasayla kanuni düzenlemeler yapılmış ve başta şirket kurulumu olmak üzere birçok konuda bürokrasiyi azaltan değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu iyileştirmeler önemli olmakla birlikte, yapılan bazı düzenlemeler amacının tersi yönünde sonuçlar doğurmuştur. Bunlardan bir tanesi de 2018 yılında 7099 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 40/2. maddesinde yapılan değişikliktir. Değişiklik öncesinde madde 40/2, “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.” şeklindeyken değişiklik sonrasında söz konusu madde şu hali almıştır: “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” Bu düzenleme ile kanun koyucu, şirket kuruluşlarına ilişkin bütün işlemlerin tek elden ticaret sicilinde yapılması yönünde iradesini ortaya koymuştur. Öyle ki, aynı Kanunla şirket defterlerinin açılış onaylarının da ticaret sicilinde yapılmasını düzenlenmiştir. Bu kanun değişikliği sonrasında noterlerde imza beyannamesi onayı uygulaması durdurulmuştur.

Ancak iyi niyetle yapılan bu kanun değişikliği, özellikle yabancı ortaklı şirketler açısından uygulamada büyük sorunlara yol açmaya başlamıştır. Zira, değişiklik öncesinde bu tür şirketlerde yabancı olan kurucular ve şirket yetkilileri gerekli olan imza beyannamesini noterde, konsolosluklarda düzenleyebilmekteydiler. Diğer taraftan Türkiye, 1984 yılında kabul ettiği Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesinin Tasdikinin Uygun Olduğu Hakkında Kanun ile 1961 tarihli La Haye Sözleşmesini kabul edip onaylamıştır. Söz konusu Sözleşme, sözleşmeye taraf ülkelerden birinde düzenlenen resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilcileri tarafından onaylanmadan, yani bu prosedür atlanarak, sözleşmeye taraf diğer bir ülkede kullanılmasını sağlamaktadır. Bugün 90’dan fazla ülke Sözleşmeye taraftır. Dolayısıyla, TTK’daki değişiklik öncesi yabancılar açısından daha pratik olarak işleyen şirket kurma işlemi TTK’daki değişiklik sonrası zorlaşmış; TTK’nın 40/2. maddesi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası bir sözleşme olan 1961 tarihli La Haye Sözleşmesine aykırı bir durum yaratmıştır.

Uygulamadaki sorunları aşmak üzere Ticaret Bakanlığı Nisan 2018’de, Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’in 13. maddesine 6. fıkrayı ekleyerek yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebileceğini belirtip yabancı ülkede yerleşik kişilerin kendi ülkelerinden işlemin tamamlanmasına imkan tanımıştır. Ancak uygulamada bazı konsolosluklar bu işlemi yapmaktan imtina edebilmektedir.

Her ne kadar kanun değişikliği sonrasında noterde düzenlenen imza beyannamelerinin sicil müdürlüklerinde bir geçerliği kalmamış olsa da, şirket kuruluşlarının büyük bir kısmının yapıldığı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, yakın zamana kadar noterde düzenlenmiş bir imza beyannamesi veya yurt dışında düzenlenmiş noter onaylı ve apostilli imza beyannamelerinin Türkiye’de onaylı tercümelerini kabul edip işlemleri gerçekleştirmekteydi. Ayrıca tekrarlayan atamalarda ilgili şirket dosyasında unvan altında verilmiş eski tarihli imza beyannamesi bulunması durumunda tekrar imza beyannamesi istenmiyordu. Ancak, artık İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü de uygulamayı değiştirmiş olup yetkililerin imza beyanı için sicil müdürlüğüne gitmelerini istemektedir.

Özetle mevcut durumda, şirket yetkililerinin fiziken ticaret sicil müdürlüklerine gidip imza beyanlarını sunmaları gerekmektedir. Bu durum ise kolaylıktan ziyade angarya yaratmakta ve amaçlananın aksi yönünde sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle, TTK’nın 40/2. maddesinde bir değişiklik yapılarak noterde ve konsolosluklarda düzenlenen imza beyanlarının da geçerli olması sağlanmalıdır. Ayrıca, teknolojinin ilerlediği ve hayatımızı kolaylaştırdığı günümüz dünyasında COVID-19 şartlarını da dikkate alarak elektronik imzanın ticaret siciliyle ilgili işlemlerde kullanılabilmesini sağlayacak teknik ve hukuki alt yapı bir an önce hayata geçirilmelidir. (Dünya)

Sözün özü: İyi eski, kötü yeniden evladır.
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .
“İzaha davet”, verginin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış . . .
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.
Limited şirket kurucu ortağı ve imza yetkilisi olarak halen görev yapmaktayım. Daha önce SSK'lı olarak prim günüm var.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş yeri kira stopajı, bazı esnaf hizmetleri ve kültürel faaliyetlerde KDV indirimine gidildiğini açıkladı.
Enflasyon oranı ile kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit, Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi ve 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere
7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi tatillerde çalışanlar için mesai ücretleri önem taşıyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret
Türkiye,15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrasında gelişen olaylar, 2018'de yaşanan rahip Brunson krizi ve en son Mart 2020'de
Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye yönelik açıklamada bulundu.
Tam da 30 Temmuz tarihli yazınızda tanımladığınız üzere 20 Temmuz'da emekli olmuş hekimim. SGK'da ikramiye alamayacağım söylendi.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomi, sağlık, teknoloji, eğitim gibi birçok faktör etkilemektedir. Fakat son yıllarda dünyada kalkınmanın . . . .