Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
30 Temmuz 2018 Pazartesi
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği
Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
VERGİ PORTALI

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresi'nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi'nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Bankaya ait taşınmazın Hazine'ye ait taşınmazla trampa edilmesi halinde kurumlar vergisi ve BSMV yükümlülüğü doğar mı?

(16.03.2018 tarih ve 116967 sayılı özelge)

Sahip olunan arsa ve binaların Hazineye ait arsayla trampa edilmesi iki ayrı işlem olup, kurum mülkiyetinden çıkan taşınmazların devri satış hükmündedir. Bu kapsamda, trampaya konu edilen taşınmazların devir/satış bedeli ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri (birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki net defter değerleri) arasındaki farkın, devir/satış işleminin yapıldığı hesap döneminin kurum kazancına dahil edilmesi gerekir.

Öte yandan, bankaların her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler sonucu lehlerine almış oldukları her türlü paralar BSMV’ye tabidir.

Bankanın aktifinde kayıtlı olan taşınmazların Hazineye ait arsayla trampa edilmesi işlemi satış hükmünde olduğundan, yapılan taşınmaz satışı dolayısıyla lehe alınan paraların BSMV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Söz konusu satış işleminde BSMV matrahı banka aktifinde kayıtlı olan taşınmazların satış bedellerinden birikmiş amortismanlar ve varsa enflasyon düzeltme farklarının dikkate alınması suretiyle hesaplanacak olan kayıtlı değerleri düşülerek bulunacak tutardır.

Finansal kiralama sözleşmesinin devrinde KDV doğar mı? Bu işlemde belge düzeni nasıl olmalıdır?

(04.04.2018 tarih ve 331710 sayılı özelge)

Finansal kiralama sözleşmesinin başka bir finansal kiralama şirketine tüm hak ve yükümlülükleri ile devredilmesi işlemi, esas itibariyle finansal kiralamaya konu malın mülkiyetinin devri, dolayısıyla söz konusu malın satışı mahiyetindedir.

Dolayısıyla bu işlemin satış olarak kabul edilmesi, satış bedeli üzerinden söz konusu malın tabi olduğu oranda KDV hesaplanması ve hesaplanan KDV’yi ihtiva edecek şekilde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

KDV iadesinin fazla alınması nedeniyle yapılan tarhiyat vergi indirimini ortadan kaldırır mı?

(10.05.2018 tarih ve 2014105 sayılı özelge)

İndirimli orana tabi mal tesliminden kaynaklanan KDV iadesi tutarlarının fazla ve yersiz olarak alındığı yönündeki tespit üzerine, şirket adına yapılan tarhiyat, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde yapılmış olması ve kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmayıp, uzlaşmaya gidilmek suretiyle ödenmiş olması halinde, %5 kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaya engeldir.

Belediyeden satın alınan taşınmaza ilişkin ödemeler banka dekontuyla belgelendirilebilir mi? Ödenen KDV bu belgeye dayanılarak indirim konusu yapılabilir mi?

(29.05.2018 tarih ve 209179 sayılı özelge)

Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan belediyelerin katma değer vergisine tabi işlemleriyle ilgili olarak fatura düzenlemesi mümkün bulunmaktadır. Ancak fatura düzenlenmemesi durumunda, bu işlemlerin tabi olunan ilgili mevzuata göre işlemin mahiyetini ve miktarını göstermek üzere düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, belediyeden yapılan taşınmaz alımına ilişkin olarak, kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması kaydıyla, belediyenin fatura düzenleme zorunluluğu bulunmamakta olup, bu durumda adı geçen belediye başkanlığı tarafından, tabi olduğu mevzuata göre düzenleyeceği belgelerle işlemin tevsik edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin katma değer vergisinin fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin yasal süresi içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, alınan taşınmazın satışı karşılığında fatura düzenlenmemesi ve ödemenin banka kanalıyla yapılması durumunda, belediye tarafından düzenlenen detay tahsilat raporu ve banka dekontunun, Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge kapsamında değerlendirilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.
31- Eleştirmen, Yazar B. Sadık Albayrak Söz İsteyerek Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra, Bursa'dan SMMM Selma Çalışır Giresun Vergi Dairesi Müdürü Celal Demir'e Soru Yönelttikten Sonra Kapanış Konuşmasını TMMP Bşk. İbrahim Akel Yaptı.(SON)
Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre artık yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
ABD kaynaklı küresel ekonomik saldırı sürecini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz;
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanan aksiyon planı kapsamında reel sektörün banka kredilerine yönelik yeni tedbirler açıkladı.
Kur zararı dolaysıyla bazı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmak zorunda kalanların, söz konusu satış kazançları üzerinden yararlanabilecekleri bir vergi erteleme müessesesini,
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK’nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanalı Perakende Ticarette ...
Belli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve çalışan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?
18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkemeden, yaz aylarının gelmesiyle yıllık izin planları yapanlara kötü haber geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, ABD’nin Türkiye’yi hedef alan yaptırım kararları alması ve ekonomideki dalgalanmalar dolayısıyla yayımladığı mesajında
Ticaret unvanı ve işletme adı, Türk Ticaret Kanunu’nun 39 ve sonraki maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve .....
MASAK, döviz hareketleri ile ilgili yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 14/8/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca . . . . .
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasının ileri gelenleri ile gerçekleştirdiği toplantıda içinde bulunduğumuz ekonomik krize önlem olmak üzere neler yapacaklarını anlattı.
Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.