Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
21 Ağustos 2019 Çarşamba
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
VERGİ PORTALI

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresi'nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi'nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

- Faaliyetini terk eden genç girişimci yeniden faaliyete başlarsa istisnadan yararlanmaya devam edebilir mi?

(10.07.2019 tarih ve 67622 sayılı özelge)

İstisna şartlarını sağlayan genç girişimcilerden bir süre sonra faaliyetlerini terk edenlerin, sadece terk ettiği tarihe kadar elde edilen kazançlar için istisnadan yararlanması mümkündür.
İstisna kapsamındaki faaliyetin terk edilmesinden sonra yeniden faaliyete başlanması durumunda, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması koşulu ihlal edilmiş sayılacağından, istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

- İhraç kayıtlı olmayan satış nedeniyle serbest bölgede ücret istisnasından yararlanılabilir mi?

(08.07.2019 tarih ve 258752 sayılı özelge)

Serbest bölgede istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin gelir vergisi istisnasından yararlanılabilmesi için; bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85'inin yurt dışına ihraç edilmesi veya aynı serbest bölgede ya da başka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçı firmalara üretilen ürünlerin ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, bölge içindeki firmaya yapılan satış ihraç kayıtlı değilse, söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

- Serbest bölgede uygulanan gelir vergisi istisnasından yararlanmak için YMM raporunun ne zaman ibraz edilmesi gerekir?

(08.07.2019 tarih ve 124272 sayılı özelge)

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere uygulanacak gelir vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla %85 şartını gerçekleştiren mükelleflerin, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek raporları, faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya %85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15. günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Buna göre, üretilen ürünün tamamının 17.08.2018 tarihinde satılmış olması halinde, Yeminli Mali Müşavir raporunun 15.10.2018 günü akşamına kadar muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.

- Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan % 5 vergi indiriminden doğan alacak ortaklık borçlarına mahsup edilebilir mi?
(22.07.2019 tarih ve 244820 sayılı özelge)

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi kapsamında hesaplanan indirim tutarının, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, kalan tutarın, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilmesi mümkün olup, mükellefin ortağı olduğu ortaklıkların borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi kapsamında % 5 vergi indirimi hakkından doğan alacağın, ortağı olunan Avukatlık Ortaklığının vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır.

- Perakende satış fişine dayanılarak KDV indirimi yapılabilir mi?
(26.04.2019 tarih ve 38309 sayılı özelge)

Yemek giderlerine ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerektiğinden, perakende satış ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

- Süre uzatımına ilişkin düzenlenen kâğıdın damga vergisi nasıl hesaplanır?
(04.02.2019 tarih ve 108370 sayılı özelge)

Mukavelename süresinin, ilk mukaveledeki işten ayrı olarak, yeniden bir iş veya taahhüdü icap ettirecek şekilde uzatılması halinde, artan belli ya da hesap edilebilir meblağ üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Özelge talep formuna ekli sözleşmenin incelenmesinden, borcun geri ödeme süresinin Borç Sözleşmesinde öngörülen sürenin bitiminden itibaren üç yıl süre için uzatılacağı, Ek Mutabakat ile değişiklik yapılan hususlar dışında Borç Sözleşmesi’nin bütün hükümlerinin aynen geçerliliğini koruyacağı ibarelerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, “… Borç Sözleşmesi'ne Ek Mutabakat" başlıklı kâğıdın, aynı taraflar arasında ilk sözleşmede yer alan borcun ödeme süresini uzatmaya yönelik düzenlendiği, ilk sözleşme bedelini artıran bir hususa yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu ek sözleşme için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

- Organize sanayi bölgesinde bulunan binanın kiralanması halinde emlak vergisi muafiyeti son bulur mu?
(16.07.2019 tarih ve 267863 sayılı özelge)

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar, kiraya verilmemek şartıyla daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaftır. Kiralama ilişkisine konu edilen binanın muafiyet hükmünden yararlanması mümkün değildir.
2- Sunucu Ayşe Çelik, Açılış Konuşmasını Yapması İçin İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak'ı Kürsüye Davet Etti.(Dizin Devam Ediyor)
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; Meslekte Birlik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın....
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir,
Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur.
Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi.....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi
TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15.10.2016 Tarihinde Ankara Shearaton Otelde Gerçekleşmişti. Ve Bu Genel Kurulda da Divan başkanlığını ....