Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
21 Ağustos 2019 Çarşamba
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
VERGİ PORTALI

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresi'nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi'nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

- Faaliyetini terk eden genç girişimci yeniden faaliyete başlarsa istisnadan yararlanmaya devam edebilir mi?

(10.07.2019 tarih ve 67622 sayılı özelge)

İstisna şartlarını sağlayan genç girişimcilerden bir süre sonra faaliyetlerini terk edenlerin, sadece terk ettiği tarihe kadar elde edilen kazançlar için istisnadan yararlanması mümkündür.
İstisna kapsamındaki faaliyetin terk edilmesinden sonra yeniden faaliyete başlanması durumunda, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması koşulu ihlal edilmiş sayılacağından, istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

- İhraç kayıtlı olmayan satış nedeniyle serbest bölgede ücret istisnasından yararlanılabilir mi?

(08.07.2019 tarih ve 258752 sayılı özelge)

Serbest bölgede istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin gelir vergisi istisnasından yararlanılabilmesi için; bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85'inin yurt dışına ihraç edilmesi veya aynı serbest bölgede ya da başka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçı firmalara üretilen ürünlerin ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, bölge içindeki firmaya yapılan satış ihraç kayıtlı değilse, söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

- Serbest bölgede uygulanan gelir vergisi istisnasından yararlanmak için YMM raporunun ne zaman ibraz edilmesi gerekir?

(08.07.2019 tarih ve 124272 sayılı özelge)

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere uygulanacak gelir vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla %85 şartını gerçekleştiren mükelleflerin, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek raporları, faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya %85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15. günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Buna göre, üretilen ürünün tamamının 17.08.2018 tarihinde satılmış olması halinde, Yeminli Mali Müşavir raporunun 15.10.2018 günü akşamına kadar muhtasar beyannamenin verildiği vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.

- Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan % 5 vergi indiriminden doğan alacak ortaklık borçlarına mahsup edilebilir mi?
(22.07.2019 tarih ve 244820 sayılı özelge)

Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi kapsamında hesaplanan indirim tutarının, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, kalan tutarın, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilmesi mümkün olup, mükellefin ortağı olduğu ortaklıkların borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.
Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi kapsamında % 5 vergi indirimi hakkından doğan alacağın, ortağı olunan Avukatlık Ortaklığının vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır.

- Perakende satış fişine dayanılarak KDV indirimi yapılabilir mi?
(26.04.2019 tarih ve 38309 sayılı özelge)

Yemek giderlerine ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerektiğinden, perakende satış ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

- Süre uzatımına ilişkin düzenlenen kâğıdın damga vergisi nasıl hesaplanır?
(04.02.2019 tarih ve 108370 sayılı özelge)

Mukavelename süresinin, ilk mukaveledeki işten ayrı olarak, yeniden bir iş veya taahhüdü icap ettirecek şekilde uzatılması halinde, artan belli ya da hesap edilebilir meblağ üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Özelge talep formuna ekli sözleşmenin incelenmesinden, borcun geri ödeme süresinin Borç Sözleşmesinde öngörülen sürenin bitiminden itibaren üç yıl süre için uzatılacağı, Ek Mutabakat ile değişiklik yapılan hususlar dışında Borç Sözleşmesi’nin bütün hükümlerinin aynen geçerliliğini koruyacağı ibarelerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, “… Borç Sözleşmesi'ne Ek Mutabakat" başlıklı kâğıdın, aynı taraflar arasında ilk sözleşmede yer alan borcun ödeme süresini uzatmaya yönelik düzenlendiği, ilk sözleşme bedelini artıran bir hususa yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu ek sözleşme için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

- Organize sanayi bölgesinde bulunan binanın kiralanması halinde emlak vergisi muafiyeti son bulur mu?
(16.07.2019 tarih ve 267863 sayılı özelge)

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar, kiraya verilmemek şartıyla daimi olarak emlak (bina) vergisinden muaftır. Kiralama ilişkisine konu edilen binanın muafiyet hükmünden yararlanması mümkün değildir.
2- Oturum Başkanı İYMMO Bşk. Yrd. YMM Sabri Tümer Açılış Konuşmalarını Yapması İçin TMUD Başkanı Prpf. Dr. Fatih Yılmaz'ı Kürsüye Davet Etti.
2019 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile
Sivil toplum tanımlarında, devlet ve merkezi yapının dışındaki unsurlar dikkate alınmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu ücreti, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile
"Balat' ta Söyleşi Kadınlara Dair" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz.
Sosyal medya danışmanlığı hayatımıza son yıllarda giren bir danışmanlık hizmet türlerinden biri olup, son zamanlarda özellikle . . .
01.01.2020 tarihinden itibaren, Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi uygulamasına başlanılmış olup, Ocak 2020 dönemine ait olup
27 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ağustos 1995 tarihinde sigortalı, 1 Kasım 1995'ten itibaren isteğe bağlı sigortalı oldum.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan
Azaklıoğlu Necati Bay Vakfında yapılan yönetim değişikliği ile Eski Giresun Valisi Dursun Ali Şahin başkanlığa getirildi.
İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti.
İlave 6 Puanlık SGK Teşvikinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de 23.02.2020 tarih ve 31048 sayı ile yayınlanmıştır.
Yüksek Ticaretliler Derneği 15. Vergi Kongresi Düzenleme Kurulu İlk Toplantısını Yüksek Ticaretliler Derneği Marmara Lokalinde Gerçekleştirdi.
Bugüne kadar her zaman üye ve stajyerinin yanında olan Odamız bundan sonra da daha interaktif, daha dinamik projelerle yanınızda olmaya devam edecektir.
On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı?
Devreden KDV yıllardır reel sektörün önemli finans sorunlarından birisi. 200 milyar TL’yi aşan büyüklüğüyle ivedi bir çözümü hak ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09.02.2020 Tarih ve 31034 sayı İle Muhtasar ve Prim Hizmet ....