SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
20 Kasım 2017 Pazartesi
SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.

SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, taşınmaza ilişkin ihaleyi kazanan talep etmesi halinde satış bedelinin yüzde 25'ini peşin, yüzde 75'ini taksitle ödeyebilecek.

50 milyon liranın altındaki bedellerde 24 ay vade, bu rakamın üzerindeki bedellerde 60 ay vade uygulanacak. Ödeme, 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitle ve yıllık kanuni faiz oranı uygulanmak şartıyla yapılacak.

Taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecek. Ancak taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin, süresiz ve ilk talepte ödemeli banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde alıcısı adına devredilebilecek.

Satışın feshi

Üst üste 2 taksitin vadesinde ödenmemesi durumunda alıcıya, borcun ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte 15 gün içinde ödenmesi aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği bildirilecek.

Buna rağmen borcun ödenmemesi durumunda, taşınmaz Kurum mülkiyetinde ise sözleşme feshedilecek. İhale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenen tutar ve satış bedelinin yüzde 10'u Kuruma irat kaydedilerek satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilecek ve kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecek.

Taşınmaz alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Kiracı sözleşmesini devredebilecek

Taşınmazdaki mevcut kiracı, kira sözleşmesini devredebilecek. Bunun için kiracının, en az orta büyüklükte işletme olması, işletmeye devam ederek yatırım ve istihdam sağlaması ve Kurumdan gerekli izni alması zorunlu olacak.

Yeni kira bedeli, mevcut kiranın Vergi Usul Kanunu'nu çerçevesinde tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunan tutardan az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı firmanın belirlediği rayiç değere göre belirlenecek. (Kaynak: AA)

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2018 yılı defter tasdik ücretleri Konusunda;
"İzaha Davet - SGK Bildirgesi ve Muhtasar Beyanname Birleşmesinde Uygulama Örneği " Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İş ortaklıkları birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birlikte yapacakları tek bir işe münhasır kurulan adi ortaklık statüsündeki girişimlerdir.
Bilindiği üzere; 01.01.2017 –31.12.2017 tarihleri arasında milli seviyede tüm çalışanlar için aynı olarak uygulanmak üzere yeniden belirlenen asgari ücret brüt tutarları şöyledir:
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin geleceği ile ilgili
Defter-Beyan sistemi ile ilgili 486 sıra nolu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderildi.
Toplantı, Seminer ve Özel Gün Çekimleriniz İtina İle Yapılır
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler 5.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek,
2018 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama
SGK ve Muhtasar Birleşmesi ve E-Uygulamalar Seminerinin ikincisini Meslek Mensuplarının yoğun ilgisi ve katılımları ile Antalya SMMM Odasında Gerçekleştirildi.
Her gün her yerde ve her alanda adeta normal olan her şeyden uzaklaşıyoruz. Sanki “herkes gider Mersin’e Türkiye gider tersine…
Katma değer vergisi (KDV) uygulamasında bazen şekil özün önüne geçebiliyor. Usul hükümlerine uyulmamış olması, cezalar yanında bazı haklardan yararlanmayı önleyebiliyor.
İstanbul Üniversitesi Kulak Boğaz Burun Ana Bilim Dalı Olarak 12 Yaş Altı İşitme Problemi Olan...
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama