SGK Der Ki!
27 Ağustos 2018 Pazartesi
Vedat İlki
Bugün Son Gün
SGK Der Ki!

Bugün Son Gün

Vedat İLKİ (vedat.uzman@gmail.com)

7143 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

2018 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, 7143 Sayılı Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18.5.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; (Bu Kanunun I. maddesinin bilinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki alacaklardan bu Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7. maddesine göre yapılandırılır.)

1- 5510 sayılı Kanunun 4-1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

2- 7143 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi,

3- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

4- 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 18.5.2018 tarihinden önce Kurumca  re'sen  tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 18.5.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

5- 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu 18.5.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.7.2018/27.08.2018) başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca  re'sen  tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

6- 31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 18.5.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) tebliğ edilmekle birlikte,
kesinleşmiş/kesinleşmemiş olanlar ile 18.5.2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalan,

7- Bu madde kapsamına giren ve 18.5.2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; 18.5.2018 tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,

8- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

9- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

10- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 18.5.2018 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

11- Kurumumuz tarafından, 18.5.2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar,

ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

27 AĞUSTOS  23:59  KADAR BAŞVURU ŞANSI VAR

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama giren SGK’nun alacaklarını yapılandırabilmeleri için 27.8.2018 tarihi mesai bitimine kadar

Ø  ilgili üniteye/birime şahsen,

Ø  posta(APS,TAHHÜTLÜ,İADE TAHHÜTLÜ,PTT KARGO) ,

Ø  27.8.2018 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
İhlal şartları

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

- Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2'den fazla taksitini ödememesi,

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,

- Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,

halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yukarıda belirtiler şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10 unu aşmamak kaydıyla 10 Türk Lirasına kadar (10,00 TL dâhil) yapılan eksik ödemeler bu Kanun hükümleri açısından ihlal sayılmamaktadır.

Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların yapılandırma işlemlerinden önce, 2018/Mart ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, prim teşviki, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar ünitelerimizce resen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
4- Sunumları Yapan Ülkü Paker Polat, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Başkanı Mahmut Şahin'i Kürsüye Davet Etti.
07 Aralık Cumartesi Günü Fatih Belediyesi Çatladıkapı Tesislerinde Yapılacaktır.
19 Nolu Mali Müşavirlik Komitesi olarak Mesleğimizin Mali Paydaşlarının bir araya getirilmesi amacıyla;