"Mali Mühendislik Kuramı"
09 Ağustos 2018 Perşembe
Dijitalleşme; e-defter, e-fatura, e-beyanname, interaktif vergi dairesi ve defter beyan sistemi gibi uygulamalarla muhasebe mesleğinin kayıttan beyan aşamasına kadar hemen hemen her adımına dokunur.
"Mali Mühendislik Kuramı"
"Mali Mühendislik Kuramı"

İsmail Tekbaş - SMMM - Gaziantep

Dijitalleşme;  e-defter, e-fatura, e-beyanname, interaktif vergi dairesi ve defter beyan sistemi gibi uygulamalarla muhasebe mesleğinin kayıttan beyan aşamasına kadar hemen hemen her adımına dokunur. Günümüzde geleneksel muhasebe uygulamaları, yerini dijital muhasebe uygulamalarına bırakıyor.Diğer taraftan geleneksel uygulama tarzından, dijital uygulama tarzına geçiş, muhasebe mesleği adına değişim zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bu durumu muhasebe mesleği için “Dijital Evrim”olarak tanımlayabiliriz. Hiç şüphesiz, dijital dönüşüm bir kere başladı ve farklı yaratıcılar elinde muhasebe mesleğine yeni fırsatlar sunacaktır. Dolasıyla dijital dönüşümün teorik olarak doğru okunması gereklidir.

Dijital uygulamaların ortaya çıkması, muhasebe mesleğinin kâğıt ve defter gibi geleneksel yöntemlerle olan ilişkisini değiştiriyor. Muhasebe mesleği söz konusu olduğunda, dijital sistemler ve teknolojiler, profesyonel muhasebecilere müzakere etmeleri için yeni materyaller, süreçler ve değerler getiriyor. Muhasebe mesleğinde sözel kültür,  yerini sayısal ve analitik kültüre doğru yön çevirmiş durumda. Bu nedenle günümüzde geleneksel muhasebe uygulamaları yeniden sorgulanıyor.  Tartışmanın odağındaki temel sorular ise; muhasebe mesleği yok mu olacak, dijital sistemler muhasebe meslek mensuplarının yerini mi alacak ve muhasebe dünyasında dijitalleşmeyi nasıl okumalıyız?  Mali mühendislik kuramı,  bu can alıcı soruların üzerinde yükseliyor. Dijital sistemlerin muhasebe mesleğinde yarattığı inanılmaz değişim ile birlikte,  muhasebe meslek mensuplarının dijital sistemleri doğru kullanılabilme, doğru bilgiye ulaşma ve yönetebilme süreçlerinde, dijital alana dair yepyeni bir dilin kurulması gerektiği de ortadadır. Çünkü dijital muhasebe, dijital bir sistemi kullanma becerisinden çok daha fazlasını içerir. Kuram, bu sorulardan hareketle muhasebe mesleğinin dijital devrime uyum sağlaması amacıyla,  “Mali Mühendisliğin”yeni bir model olup, olamayacağını tartışmayı amaçlar.

Mali mühendislik kuramı, muhasebenin dijitalleşmesinde temel oluşturan kavramları, ilkeleri ve prosedürleri kapsar. Muhasebe mesleğini dijitalleşme temelinde nasıl şekillendireceğini ele alır. Kuram, dijitalleşmenin muhasebe yapısına ve muhasebe meslek mensuplarına etkileri ile ilgilenir. Muhasebe uygulamalarının dijitalleşme ile birlikte yaşayacağı değişime yoğunlaşarak, muhasebe mesleğinde ve meslek mensuplarında yarattığı değişimi analiz eder. Ve dijitalleşme odağında muhasebe mesleğinin yeniden tasarımına odaklanır. 

Mali mühendislik kuramı, sistematik ilke ve metodoloji ifadesinden oluşan muhasebe türevidir.  Kuramın rolü, muhasebe uygulamalarını dijitalleşme çerçevesinde geliştirmek ve dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkacak olan muhasebe sorunlarını çözmektir. Kuramın amacı ise, dijitalleşmenin muhasebe uygulamalarına etkilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için genel referans çerçevesini oluşturan tutarlı bir dizi mantıksal ilkeler sağlayarak yeni bir model önerisi sunmaktır. Yeni bir model önerisi yokluğunda, muhasebe mesleğinin dijitalleşmeye uyum sağlamasını beklemek ise gerçekçi değildir.  

Dijital dönüşümde yalnızca malzeme, araç ya da tekniğin değil;algının değişmesi de önemli.Bu durumda, muhasebe eğitiminin bu gerçeklerden yola çıkarak, muhasebe meslek mensuplarının dijital sistemlere olan algılarını ve farkındalıklarını geliştirecek şekilde yapısını değiştirmesi gerekiyor. Kuram, muhasebe mesleğinin ve meslek mensuplarının dijitalleşmeden nasıl etkileneceklerini tahmin ederek, mühendislik yetenekleri çerçevesinde mevcut muhasebe eğitiminin yeniden şekillenmesini sağlar. Dijital muhasebenin kavramsallaştırılmasında en önemli unsur,  dijital evrim için mühendislik yeteneklerinin kullanılmasıdır. Bu bağlamda, mühendislik bilimi muhasebe meslek mensuplarına analitik ve sayısal düşünme, etkin iletişim, problem çözme, yaratıcılık ve olaylara büyük resminden bakma yeteneği kazandıracaktır. Ve bu yetenekler muhasebe meslek mensuplarının dijital dönüşümü gerçekleştirebilmesi için kritik öneme sahiptir.  
Sonuç olarak, bugün muhasebe mesleğinde kullanılan verilerin tamamı bilgisayar ortamında üretilmektedir.  Başka bir ifadeyle,  günümüz muhasebe endüstrisinin uygulama süreçlerinde dijital sistemlerden kaçınılması neredeyse imkânsızdır. Dijital dünya bu eksende bizlere muhasebe adına yeni tartışma alanları açıyor. Mali mühendislik kuramı, bu tartışmalar ekseni üzerinde yapılanmaktadır. Çünkü muhasebe mesleği dijitalleşme ile birliktedeğişiyorve bunun ötesinde muhasebe meslek mensuplarına yeni fırsatlar yaratıyor.

Makalenin Sözü: “Dehanın ve erdemin sonsuz alanı, gözlerimizin önünde açıldığı zaman, yeryüzünün sınırları kaybolur.” Immanuel Kant 
15- Bu Bölümde ; Soru - Cevap Bölümüne Geçilerek Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra Toplantı Sona Erdi.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...
Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.
Seçim Büroşürlerinde YEŞİL PASAPORT'un Yeminli Mali Müşavirlerin - SMMM lerin (Meslek Mensuplarının) Hakkı Olduğunu üzerine basa basa vurgulamıştı.
Samsun-Bafra Sürmeli Orta Okulu Konferans Salonunu Olarak Restore etmiş Oldukları Samsun-Bafra Sürmeli Orta Okulu Konferans Salonunu ...
Konya SMMM Odası düzenlediği “Ticari Ahlak” Konulu Seminerde meslektaşları bir araya getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Saffet KÖSE’nin katılımı ve sunumlarıyla başarıyla tamamlandı.
Köşemi takip eden okurlarımızın çok yakından bildiği gibi, konkordatoda yapılan son değişiklikler üzerine “Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi” başlıklı yazım bu köşede 25 Aralık 2018'de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.