Kitap, dergi, gazete ve süreli yayınlarda artık KDV ödenmeyecek!
25 Şubat 2019 Pazartesi
22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile kitap ve
Kitap, dergi, gazete ve süreli yayınlarda artık KDV ödenmeyecek!
Kitap, dergi, gazete ve süreli yayınlarda artık KDV ödenmeyecek!

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile kitap ve dergilerin teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Yazımızda bu istisnanın hangi kitap ve dergileri kapsadığı hangilerini kapsamadığı ele alınacaktır.

7166 sayılı Kanunun 7’nci maddesine göre, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

1117 sayılı Kanun hangi yayınları kapsamaktadır?

1117 sayılı Kanunun birinci maddesine göre, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır/zararlı tesir yapacağı anlaşılan mevkute/süreli yayın ve mevkute/süreli yayın tanımına girmeyen diğer basılmış eserler bu kanun kapsamında sınırlamalara tabi tutulur.

1117 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre de, mevkute/süreli yayın veya mevkute/süreli yayın tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin 1 inci maddede belirtilen sınırlamaya tabi tutulabilmesi için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18 yaşından küçükler için muzır olduğu hakkında bir karar vermesi gereklidir.

1117 sayılı Kanunun dördüncü maddesi uyarınca da, bir aydan az süreli yayınlar ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için zararlı olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçüklerin maneviyatına zararlı olduğu kurulca tebliğ edilir.

Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere zararlıdır" damga veya işaretini basmak zorundadırlar.

"Küçüklere zararlıdır" ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur.

Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile "Küçüklere zararlıdır" ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz.

Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerinde bulunduranlar da, Kurul kararlarının ilgililere duyurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırlamalara uymak zorundadırlar.

Kurulca haklarında küçükler için zararlı olduğuna üç defa karar verilen basılmış periyodik eserlerin sonraki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kalmaksızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip sayı ve basılarının küçükler için zararlı nitelikte olmadığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı bulursa, bu maddedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uygulanmaz.

Haklarında Kurulun her hangi bir kararı bulunmadığı halde, basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva ettiği yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin maneviyatı üzerinde zararlı tesir yapacağı kanaatinde olan eser sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine "Küçüklere zararlıdır" damga veya işaretini basarak içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satışa arz edilebilirler. Bu takdirde, bu basılmış eserler hakkında da bu maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.

Kanunun altıncı maddesine göre de, fikri, içtimai, ilmi ve bedii kıymeti haiz olan eserler bu kanunun şumulünden hariçtir.

Değişiklik sonrası;

-1117 sayılı Kanun kapsamında poşetlenerek satılmak zorunda olan süreli ve süresiz yayınlar dışındaki basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (gazete ve dergi teslimleri de) KDV’den istisna edilmiştir. 1117 sayılı Kanuna göre poşetlenerek satılan yayınların tesliminde KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

-19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile kitap, dergi, gazete sınıfında KDV oranları değiştirilmiş, %1 ve %8 olan oranlar bir kısım kitap, dergi ve gazete teslimlerinde %18’e yükseltilmişti. Ancak 7166 sayılı Kanun ile 22.02.2019 tarihinden itibaren 1117 sayılı Kanun dışında KDV istisnası getirilmiş oldu.

- 7166 sayılı Kanun kapsamında KDV’den istisna edilen basılı kitap ve süreli yayınların teslimidir. Yoksa örneğin, kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki de istisna getirilmemiş olup bunların tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

- 7166 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, yayıncılık sertifikasına sahip olma şartı da aranmamaktadır. Dolayısı ile, sertifika şartı aranılmaksızın yayıncı, ithalatçı, dağıtıcı ve perakende kitapçıların basılı kitap, dergi, gazete, süreli yayın satışları KDV’den istisna edilmiştir.

- 22.02.2019 tarihinden itibaren, nihai tüketiciler basılı kitap, dergi, gazete ve süreli yayın alışlarında KDV ödemeyeceklerdir.

- 7166 sayılı Kanunla KDV Kanununun 13’üncü maddesine eklenen n bendinin parantez içi hükmünde, “Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz,” denilmektedir. Burada kastedilen, basılı kitap, dergi, gazete ve süreli yayın satışlarının KDV’den istisna olabilmesi için aranılan 100 TL’lik alt sınır aranmayacağıdır. 1 TL’lik işlemde dahi istisna uygulanabilecektir.

KDV istisnası nedeni ile yüklenilen KDV’nin iadesi istenilebilecek midir?

3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde, 13’üncü madde kapsamındaki istisnalar nedeniyle yüklenilen KDV iade edilebilecektir.

Buna göre, iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.
16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
30 Ağustos 2015 yılında mesleğine, ve meslektaşına inanmış bir avuç insanın BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR sözünden hareketle çıkmış olduğu yolculuğun
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Koro Başkanı; Cumali Fırat ve Koro Şefi; Alper Ayorak Eşliğinde Üyelerine ve Konuklarına Müzik Ziyafeti Çekti.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülkenin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, “Hangi adayın ne senedi var bizi ilgilendirmiyor.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.