Kitap, dergi, gazete ve süreli yayınlarda artık KDV ödenmeyecek!
25 Şubat 2019 Pazartesi
22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile kitap ve
Kitap, dergi, gazete ve süreli yayınlarda artık KDV ödenmeyecek!
Kitap, dergi, gazete ve süreli yayınlarda artık KDV ödenmeyecek!

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile kitap ve dergilerin teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Yazımızda bu istisnanın hangi kitap ve dergileri kapsadığı hangilerini kapsamadığı ele alınacaktır.

7166 sayılı Kanunun 7’nci maddesine göre, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

1117 sayılı Kanun hangi yayınları kapsamaktadır?

1117 sayılı Kanunun birinci maddesine göre, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır/zararlı tesir yapacağı anlaşılan mevkute/süreli yayın ve mevkute/süreli yayın tanımına girmeyen diğer basılmış eserler bu kanun kapsamında sınırlamalara tabi tutulur.

1117 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre de, mevkute/süreli yayın veya mevkute/süreli yayın tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin 1 inci maddede belirtilen sınırlamaya tabi tutulabilmesi için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18 yaşından küçükler için muzır olduğu hakkında bir karar vermesi gereklidir.

1117 sayılı Kanunun dördüncü maddesi uyarınca da, bir aydan az süreli yayınlar ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için zararlı olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçüklerin maneviyatına zararlı olduğu kurulca tebliğ edilir.

Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere zararlıdır" damga veya işaretini basmak zorundadırlar.

"Küçüklere zararlıdır" ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur.

Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile "Küçüklere zararlıdır" ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz.

Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerinde bulunduranlar da, Kurul kararlarının ilgililere duyurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırlamalara uymak zorundadırlar.

Kurulca haklarında küçükler için zararlı olduğuna üç defa karar verilen basılmış periyodik eserlerin sonraki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kalmaksızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip sayı ve basılarının küçükler için zararlı nitelikte olmadığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini isteyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı bulursa, bu maddedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uygulanmaz.

Haklarında Kurulun her hangi bir kararı bulunmadığı halde, basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva ettiği yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin maneviyatı üzerinde zararlı tesir yapacağı kanaatinde olan eser sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine "Küçüklere zararlıdır" damga veya işaretini basarak içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satışa arz edilebilirler. Bu takdirde, bu basılmış eserler hakkında da bu maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.

Kanunun altıncı maddesine göre de, fikri, içtimai, ilmi ve bedii kıymeti haiz olan eserler bu kanunun şumulünden hariçtir.

Değişiklik sonrası;

-1117 sayılı Kanun kapsamında poşetlenerek satılmak zorunda olan süreli ve süresiz yayınlar dışındaki basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (gazete ve dergi teslimleri de) KDV’den istisna edilmiştir. 1117 sayılı Kanuna göre poşetlenerek satılan yayınların tesliminde KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

-19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile kitap, dergi, gazete sınıfında KDV oranları değiştirilmiş, %1 ve %8 olan oranlar bir kısım kitap, dergi ve gazete teslimlerinde %18’e yükseltilmişti. Ancak 7166 sayılı Kanun ile 22.02.2019 tarihinden itibaren 1117 sayılı Kanun dışında KDV istisnası getirilmiş oldu.

- 7166 sayılı Kanun kapsamında KDV’den istisna edilen basılı kitap ve süreli yayınların teslimidir. Yoksa örneğin, kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki de istisna getirilmemiş olup bunların tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

- 7166 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, yayıncılık sertifikasına sahip olma şartı da aranmamaktadır. Dolayısı ile, sertifika şartı aranılmaksızın yayıncı, ithalatçı, dağıtıcı ve perakende kitapçıların basılı kitap, dergi, gazete, süreli yayın satışları KDV’den istisna edilmiştir.

- 22.02.2019 tarihinden itibaren, nihai tüketiciler basılı kitap, dergi, gazete ve süreli yayın alışlarında KDV ödemeyeceklerdir.

- 7166 sayılı Kanunla KDV Kanununun 13’üncü maddesine eklenen n bendinin parantez içi hükmünde, “Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz,” denilmektedir. Burada kastedilen, basılı kitap, dergi, gazete ve süreli yayın satışlarının KDV’den istisna olabilmesi için aranılan 100 TL’lik alt sınır aranmayacağıdır. 1 TL’lik işlemde dahi istisna uygulanabilecektir.

KDV istisnası nedeni ile yüklenilen KDV’nin iadesi istenilebilecek midir?

3065 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde, 13’üncü madde kapsamındaki istisnalar nedeniyle yüklenilen KDV iade edilebilecektir.

Buna göre, iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat.