Kar payı dağıtımı sınırlaması ve istisna durumlar belirlendi
17 Mayıs 2020 Pazar
Ticaret Bakanlığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna, 16 Nisan 2020’de kabul edilen ve 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı
Kar payı dağıtımı sınırlaması ve istisna durumlar belirlendi
Kar payı dağıtımı sınırlaması ve istisna durumlar belirlendi 

Ticaret Bakanlığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna, 16 Nisan 2020’de kabul edilen ve 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla eklenen geçici 13’ncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ çıkardı.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre, sermaye şirketlerinde, kanunun 17 Nisan 2020’de yürürlüğe giren geçici 13’ncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek. Bu sınırlama, kanununun 462’nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanamayacak.

Ayrıca, sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

17 Nisan 2020 tarihinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, yüzde 25 sınırını aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecek. Ertelenen ödemelere ilişkin faiz tahakkuk ettirilmeyecek.
Genel Kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecek.

İstisnalar

Kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120 bin TL ve altında kâr payı dağımı kararı alınan şirketler hakkında bakanlıktan uygun görüş almayla ilgili madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla kâr payı ve kâr payı avans dağıtım esaslarıyla ilgili madde hükümleri uygulanmayacak. Aynı şekilde, pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı karar alınan şirketler için de benzer durum söz konusu olacak. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerinin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı karar alınan şirketler de aynı hükümlere tabi olacak ve ilgili madde hükümleri uygulanmayacak.

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerinin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecek.

İstenen belgeler

Şirketler, kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar dolayısıyla kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alacaklar. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosu sunulacak. Ayrıca, istisna durumlarına göre, belirtilen desteklerden yararlanmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak, dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlüğünü gösterecek, kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini belirtecek tevsik edici belge vermeleri gerekiyor.

Hesaplamada kullanılacak esaslar

Kâr payı hesaplamasında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınacak.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacak.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler tebliğ kapsamı dışında tutuldu. (Dünya)
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.
Başlığı okuyunca “Sanat ve icadın vergisi mi olur?” diye aklınıza gelebilir. Paranın olduğu her yerde vergi mutlaka vardır.
İthalatçıların ve ihracatçıların önemli kapısı gümrüklü liman sahalarında hizmet ücretleri çoğunlukla döviz olarak ödeniyor.
Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Arabuluculuk Daire Başkanı tarafından ekibiyle birlikte yeni bir arabuluculuk kanunu yazılıyor.