Kamu Gözetim Kurumu ; Antalya SMMM Odasında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Konulu Toplantı Düzenledi.
09 Ekim 2017 Pazartesi
Kamu Gözetim Kurumu ; Antalya SMMM Odasında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Konulu Toplantı Düzenledi.
Kamu Gözetim Kurumu - (KGK);

Antalya SMMM Odasında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Konulu Toplantı Düzenledi. 

Haber : Gürsel Yurtbahar - SMMM /Antalya

Kamu Gözetimi; Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) İzmir Tanıtım Toplantısı 07 Ekim 2017 tarihinde Antalya SMMM  Odası Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere Türkiye’de bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak KAYİK niteliğindeki şirketler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamak zorundadır. 

BOBİ FRS ise; bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin 2018 yılı itibarıyla finansal tablolarını hazırlarken uygulayacağı bir finansal raporlama standardıdır. 

BOBİ FRS’nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulmasıdır.

BOBİ FRS, TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurullarına sunulan finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacaktır. 

BOBİ FRS; ortakların, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamunun ve diğer tarafların bilgi ihtiyacını sağlayacak genel amaçlı finansal raporlama ilkelerini karşılamaktadır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir.

BOBİ FRS’nin uygulanmasıyla birlikte bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS uygulamayan şirketlerin finansal tablolarını kullanan paydaşlara gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulması sağlanmış olacaktır. Böylece, işletmelerin doğru ve güvenilir finansal tablolar hazırlamaları ülkemizdeki yatırım iklimini olumlu yönde etkileyecektir.

KGK tarafından yayımlanan Büyük ve orta boy işletmeler için Finansal raporlama standardı  (BOBİ FRS)  ANTALYA  tanıtım toplantısı 05 EKİM 2017 tarihinde ANTALYA  SMMM odası konferans salonunda  Antalya, Burdur, Isparta, Alanya, Manavgat odalarının mensupları ile  KGK mensupları, YMM odalarının mensupları katıldı.
 
Ev sahipliği yapan Antalya SMMM Oda Başkan Sn: E. Tayfun ÇAVDAR Açılış konuşmasını Yapması için kürsüye davet edildi.

Çavdar ; TK. 400 maddesinin konusu ve Denetimin önemini konu yaparak, denetimi; Ortak dil, şeffaflık ve hesap verebilirlik olarak nitelendirdi.

Ayrıca;

Denetim; Ülke için, Ticaretin öne geçtiği, Yabancıların yatırım kararını etkilediğini, Meslek mensubu için, Defter tutun meslek mensubu mu…?  Denetim ve Danışmanlık yapan meslek mensubu mu…?  Olacağımızın karar verilmesi gerektiğini vurgulayarak, GELECEĞE HAZIRLAYALIM ……….”  Diyerek sözlerini noktaladıktan sonra; 

Konuşmalarını Yapması için KGK Kurul Üyesi Aziz Doğan Kürsüye  Davet Edildi.  

Aziz; Antalya BUBİ FRS Tanıtım Toplantısı Açılış konuşmalarına şu sözlerle başladı.
 
Değerli katılımcılar, oda temsilcileri.

Değerli mesiek mensupları ve saygıdeğer misafirler;

Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle bu toplantıya ev sahipliği yapan Antalya SMMM Odasına, bize destek olan, emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara ve teşriflerinizden dolayı siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.
Bugün burada kısa adı “BOBİ FRS” olan. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının tanıtım toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktay ız.
Bu toplantıda; açılış sunumundan sonra BOBİ FRS’nin bölümleri hakkında sunumlar yapılacak, bu sunumlarda ilgili bölümlerin genel bir çerçevesi çizilip mevcut durumdan farkları ortaya konulacaktır. Ayrıca sunumları müteakiben siz değerli katılımcıların konuyla ilgili sorulan cevaplanmaya çalışılacaktır.

Değerli Katılımcılar,

Bildiğiniz üzere, toplumsal refah düzeyinin artırılmasını sağlayacak istikrarlı sürdürülebilir bir büyüme için;

•Şeffaf ve istikrarlı bir finansal sisteme,
•Optimal kaynak dağılımını sağlayan yatırımların gerçekleştirildiği bir reel sektöre.
•Bu sektörlerin rekabetçi bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için, piyasa aktörlerinin karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu yeterli bilgiye ihtiyaç vardır.
Finansal Raporlamanın asıl amacı, ekonomik karar alıcılara karar alma süreçlerinde ihtiyaç duydukları bu bilgileri finansal tablolar aracılığıyla sağlamaktır.
Ekonomik karar alıcıların ihtiyaç duyduğu, gerçeğe uygun, ihüyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilginin temini için. Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK);
•Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarını hazırlamak ve yayımlamak,
•Bağımsız denetçi ve denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek suretiyle, bu konuda çok önemli bir katkı sağlamaktadır.


Bir ekonomide, işletmelerin mali tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgiyi ihtiva etmemesi, yani ekonomik karar vericilere yeterli düzeyde bilgi akışı sağlayamaması durumunda, ekonomik sistemin sağlığı bozulur ve toplumun refah düzeyi düşer.

Bu nedenle, ekonomik karar vericilere ihtiyaç duydukları, gerçeğe uygun bilgi akışının fınansal tablolar aracılığıyla yeterli düzeyde sağlanması büyük önem arz etmektedir.
Kuruntumuzun düzenleyici ve denetleyici rolünün yanında, tüm paydaşlara ve sizlere de büyük sorumluluklar düşmektedir.

Değerli Katılımcılar,

Bildiğiniz gibi bağımsız denetime tabi şirketler SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı mevzuatına tabi olan Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar, (KAYİK) ile Bakanlar Kurulu Kararıyla denetim kapsamına giren diğer şirketlerden oluşmakladır.


Kurumuınuz 2014 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) uygulama kapsamını KAYİKTerle sınırlandırmış, TFRS Meri uygulamayan şirketlerin ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin (MSUGT) uygulamasını öngörmüştür. Daha sonra MSUGT’taki eksikliklerin giderilmesi amacıyla geçici bir çözüm olarak 2014 yılı Aralık ayında Kurumuıııuz tarafından “İlave Hususlar” yayımlanmıştır.

Değerli Katılımcılar,

Finansal tabloların amacı gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgiler sunmaktır. MSUGT çeşitli nedenlerle bu amacı karşılamamaktadır. Bu nedenlere şu hususları örnek olarak verebiliriz:

•MSUGT’da değerleme hükümlerinin yer almaması,
•Ülkemizde muhasebenin vergi mevzuatı etkisinde olması,
Amortisman, reeskont, kıdem tazminatı gibi çoğu uygulamanın ihtiyari olması,
•Fınansal tabloların amacının işletmenin gerçek durumunu göstermekten ziyade vergi matrahına ulaşmak olarak görülmesi.
Söz konusu hususlardan dolayı finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun olmaması nedeniyle bu tablolar bağımsız denetime uygun bir kıstas teşkil etmemekte ve bağımsız denetimin kalitesini ve güvenilirliğini azaltmaktaydı.

Bu nedenle, kalıcı bir çözüm olması amacıyla Kurumumuzca 2014 yılında BOBİ FRS hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında kuruntumuz bünyesinde bir çalışma ve danışma komisyonu oluşturulmuş olup, bu komisyonda yer alan gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse mesleki ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler çalışmalara katkı sağlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslak metin 2015 yılı Kasım ayında kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Daha sonra düzenlenen çalıştaylarda değerlendirilen taslak metin, paydaşların görüşleri de dikkate alınarak, Kuruntumuz tarafından, I Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, 29 Temmuz 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Değerli Katılımcılar,

Uluslararası muhasebe ve fınansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış olup, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir.

BOBİ FRS’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan 4700 civarındaki şirket fınansal tablolarını hazırlarken bu standardı uygulayacak olup, hu rakamın ilerleyen yıllarda bağımsız denelim kapsamının genişletilmesiyle birlikle kademeli olarak artacağı öngörülmektedir.

Değerli Katılımcılar:

BOB İ FRS’nin uygulanmasıyla birlikte fınansal tablo kullanıcılarına gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulması sağlanmış olacaktır. Böylcce, işletmelerin doğru ve güvenilir fınansal tablolar hazırlamaları ülkemizdeki yatınm iklimini olumlu yönde etkileyecektir.
Toplantı boyunca yapılacak olan sunum ve tartışmalardan en iyi şekilde istifade etmenizi diliyor, bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Diyerek Toplantı Sona erdi.
8- Uyumsoft E-Dönüşüm Koordinatörü Arif Erhun Öçal " E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları" Konulu Sunumlarını Tamamlayarak Sözlerine Son Verdi.
“SGK Teşviği Yazılımı, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-İrsaliye Ve Mali Müşavirlerin Kendi Mükelleflerinin E-Faturalarını Tek Portaldan Takip Edip Kendi Muhasebe Programlarına Aktarabilecekleri Yeni Sistemler” Konulu Seminer Düzenledi
İtirazın Konusu : 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Bazı sektörleri desteklemek için yapılan vergi indirimleri diğer sektörlerde de heyecan yarattı ve beklentileri artırdı. Adil bir vergi sistemi herkesi memnun edebilir…
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Meslek Mensuplarını , Taraklı-Göynük ve Mudurnu Kültürel Etkinliğinde Bir Araya Getirerek Rehber Ayfer Kuralay Eşliğinde Doyumsuz Bir Etkinlik Gerçekleştirdiler.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete İntikalinin 80'inci Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlenen Resmi Tören de BMM Grubu Derneği de Yerini Aldı.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim yapıldı.
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ