İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi
13 Aralık 2015 Pazar
Basın Açıklamasını Gayrettepe Dedeman' da Yaparak, İstanbul SMMM Odası Seçimlerinde Biz de Varız Dediler.
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi

Basın Açıklamasını Gayrettepe Dedeman' da Yaparak, İstanbul SMMM Odası Seçimlerinde Biz de Varız Dediler.

12 Aralık 2015 Cumartesi günü saat: 13:00 te, Gayrettepe DEDEMAN da SMMM Duygu Akdemir' in Hoş geldiniz (Açış konuşmasını) yapmasından sonra;

Divanda İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ " Grubu Öncüleri Yerlerini aldıktan sonra Emine Funda Üçüncü Geniş Kapsamlı açıklama yaptıktan sonra, Muhasebecilerin; sokaktaki vatandaşların mükelleflerin ve mesleği icra eden Mali Müşavirlerin, (meslek mensuplarının) mesleğe ve muhasebecilere nasıl baktıklarını dile getiren söyleşiyi sinevizyon da dikkatle izlendikten sonra; Detaylı Bilgilendirmelere Geçildi.

Not: Detayların Tamamını İKTİSADİ TV den izleyebilirsiniz - (TV Montajı devam ediyor)

Grup Sözcüsü Murat Kılıç "İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ " olarak neden var olduklarını aşağıdaki basın açıklamaları şöyle dile getirdi.

BASINA VE MESLEKİ KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini ve olayları para ile ifade edilir biçimde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden, sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden, değişen ve gelişen bir bilim dalıdır. Muhasebe mesleği, sadece vergi incelemelerinde hatırlanması gereken bir meslek değil, aksine yaşamın temelini oluşturan iktisadi faaliyetlerin tüm alanlarında, olmazsa olmaz temel bir meslek dalıdır. Muhasebeci ise kendi bilgi ve mesleki deneyimlerini kullanarak, bu işlemleri yapan ve denetleyen kişidir. Bu nedenle muhasebeci, ülke ve dünya ekonomilerindeki gelişmeleri iyi bilen, bunların ekonomik ve siyasal sonuçlarını okuyan kişidir. 

3568 sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe girdi ve meslek yasamızın çıkması ile meslek odalarımızın kurulmasının üzerinden 26 yıldan fazla bir süre geçti. Elbette ki meslek yasamızın çıkması, olumlu bir gelişme olmakla birlikte, bu kanun daha çıkış aşamasında mesleğin ve meslektaşın aleyhine hal-i hazırda devam eden hükümleri de içinde barındırmaktaydı. 

Bu yönüyle ;

Yasal mevzuattan kaynaklı sorunlarımız ;

•    Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere genel olarak kamu idaresinin, meslek odalarımız ve meslektaşlarımız üzerindeki vesayetinden kaynaklı giderek artan angaryaların yoğunluğu,

•    Birlik (TÜRMOB) yönetiminde beşe dört temsiliyet ilkesi ile tabanı yansıtmayan yönetim yapısı,

•    Mesleki tanımların uluslararası kriterlerle uyumluluk göstermemesi,

•    Daha önce SPK mevzuatı ile kaybedilen “bağımsız denetim hakkımızın” 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu sürecinde tekrar kazanılma olanağı varken, TÜRMOB ve İSMMMO gibi örgütlerimizin yöneticilerinin, süreci yönetememeleri nedeni ile geri adım atılması,

•    Son olarak, 2 Kasım 2011 tarihinde çıkarılan ve bir gece yarısı kararnamesi olan 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurularak en üst düzey meslek örgütümüz olan TÜRMOB’un devre dışı bırakılması,

•    213 sayılı V.U.K. ve sair mevzuat kapsamında, başta kadın meslektaşlarımızın “Doğum İzni” olmak üzere, meslektaşlarımız lehine hiçbir mücbir sebep tanımının bulunmaması,

Meslek Örgütlerimizin Yönetimlerinden kaynaklı sorunlarımız ;

•    Birçok yasal eksikliklerinin yanında,  meslektaşlarımızın sorunlarını bir bütün olarak çözmek hedefiyle kurulmuş olan, meslektaşlarımızla maddi ve manevi destek verdiğimiz İSMMMO başta olmak üzere, TÜRMOB’un yaklaşık 25 yıldır yönetimini elinde bulunduranlar, sınırlı fiziki ihtiyaçların karşılanması gibi kısmi çözümler üretmek dışında,  temel sorunların çözümü konusunda yetkin olamamışlardır. Vergisel takvimin meslektaşlar lehine işlemesini öngören “Mali Tatil” hakkı dahi, meslek odalarımızın yöneticilerinin ürkek ve edilgen bakışları arasında Mali Müşavirler Birliği Dernekleri’nin baskısı ile elde edilebilmiştir.

•    Özellikle büyük odaları elinde bulunduran yöneticiler, mesleğin sorunlarını çözmek yerine, kendi dar menfaat yapılarını korumanın mücadelesini verir hale gelmişlerdir.  Odalarımız, Maliye Bakanlığı’nın ve diğer bazı kamu idarelerinin tebliğ makamı haline getirilmiş,  meslektaş ise angaryaların altında ezilen ve mali idarenin mecburi memuru haline gelmiştir. 

•    Mesleğe giriş sırasındaki yüksek maliyetler, her geçen gün katmanlaşmış, meslektaşın ekonomik ve hukuki haklarını korumakla yükümlü olan oda yöneticileri, adeta meslektaşı haraca bağlamışlardır.

•    Ücretsiz meslek içi eğitimleri temel alması gereken akademik çalışmalar yerine, yapılandırılan İSMMMO AKADEMİ adeta meslektaşın sırtından geçinen bir organizasyona dönüştürülmüştür.

•    Tüm ısrarlarımıza rağmen, iş akdiyle bir işverene bağlı çalışan meslektaşlarımızın, taban ücret tarifesi çıkartılmamış, bağlı çalışan meslektaşlarımız işverenin insafına terk edilmiştir.

•    Yaşadığımız kalıcı ve telafi edilemez sorunlarımızın ortadan kaldırılması bağlamında, kamu idarelerindeki uygulama birliği sağlanamamış, oda yöneticilerimiz tarafından hiçbir somut adım atılmamıştır. Aksine yeni angaryalara yelken açılmış, meslek mensubu kamu idaresinin sayısız kurumuna boyun eğmeye zorlanmıştır.

Bugün de sorunlarımız artarak devam etmektedir.

Yukarıda bir kısmını özetlediğimiz ve daha sayamadığımız tüm sorunlarımızı aşmak adına;

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ olarak bizler, diyoruz ki ; 

UMUT HER ZAMAN VARDIR VE ÇARE ELLERİMİZDEDİR.

Bulunduğumuz noktada, bu kocaman muhasebe ailesinin fertleri olarak hepimizin, makûs talihimizi yenmek ve kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek için, yeniden mücadeleye sarılmamızın zamanı gelmiştir. Bu durum bizler için en gerekli ihtiyaçtır. İşte bu ihtiyaçtan dolayı, uzunca bir süredir meslek mücadelesinde farklı isimler altında örgütlenmiş gruplarda mücadele eden bizler, geldiğimiz süreçte güçlerimizi demokratik temelde gönüllü olarak birleştirmiş ve İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ’ni var etmiş bulunuyoruz.

Kurucu meclis toplantısını 8 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz grubumuz, İstanbul’un bütün ilçelerinde örgütlenme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. 

Hareketimizin temel amacı;

Meslektaşlarımızın toplum nezdinde onurunun korunması, mesleğimizin saygınlığının artırılması, mesleki sorunlarımızın çözümü ve muhasebe mesleğini icra eden tüm meslektaşlarımızın, sosyal ve ekonomik düzeylerinin yükseltilmesidir.

Bu amaçla; “ İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ” olarak bizler diyoruz ki; 

    Demokratik Türkiye için bağımsız meslek odaları yaratılmalıdır. 

    Her türlü kurumun odalarımız üzerindeki vesayeti son bulmalıdır.

    Bugüne kadar meslektaşa yüklenen tüm angaryalar kalkmalı, meslektaşa yönelik dayatmalar son bulmalıdır.

    En üst düzey meslek örgütümüz olan TÜRMOB’un yönetim yapısı, tabanı yansıtan adil bir temsiliyete kavuşturulmalıdır.

    Saygı duyulan bir meslek, onuru korunan meslek üyeleri ve sözü dinlenen meslek odaları yaratılmalıdır.

    Mesleğimizin uluslararası standartlara göre yapılması sağlanmalıdır.

    Şeffaf ve meslektaşın denetimine açık oda yönetimleri olmalıdır.

    Demokratik, müzakereci ve mücadeleci oda yönetimleri için, her kademede ön seçim ve mesleki liyakat esas alınmalıdır.

    Oda ve kurul yöneticiliği meslek haline getirilmemelidir. 

    Oda yöneticilerinin “Huzur Hakları”, diğer akademik meslek örgütlerinin yönetimleriyle karşılaştırılarak, makûl bir düzeye indirilmelidir.

    Meslek yasamızda gerçekleşen son değişikliklerle oda başkanı hariç, diğer tüm yöneticileri kapsam dışı bırakan iki dönem kuralı, bizlerin yıllardan beri savunduğumuz haliyle, oda kurullarında görev yapan tüm yöneticileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve en fazla iki dönem yöneticilik yapanların en az bir dönem geçmeden yeniden yönetici olmamaları sağlanmalıdır.

    Oda yönetimlerine seçilen her bir meslektaşımız, sadece seçildiği kurulda yöneticilik hizmeti vermeli, diğer kurullardan gelecek Huzur Hakları hedefiyle başkaca kurullarda görev almamalıdır. 

    Maliye Bakanlığı’nın memurluğuna, vergi muhasebeciliğine, kayıt dışı ekonomiye ve ortalama iki yılda bir çıkartılan vergi aflarına “HAYIR” denilmelidir. 

    Mesleki tekelleşmeye karşı çıkılmalı, ücret politikamız; “kaliteli hizmet ve adil ücret” olmalıdır.

    Tahsilat sorunumuzun köklü çözümü için “zamana endeksli ücret sistemi” hayata geçirilmedir.

    Meslektaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal üretimden hak ettiği payı alması için mücadele eden meslek odaları yaratılmalıdır. 

    İş akdi ile çalışan meslektaşlarımıza, sendikal haklar tanınmalı, “taban ücret“ sistemine geçilmeli, meslek içi eğitim ve diğer sosyal ve ekonomik sorunlarına köklü çözümler üretilmelidir.

    Kadın meslektaşlarımızın “Doğum İzni” başta olmak üzere, tüm meslektaşlarımızın sağlık sorunlarının, mücbir sebep olarak kanuni güvenceye alınması için mücadele edilmeli, bu konu, oda yönetimlerinin temel mücadele başlıklarından biri haline getirilmelidir.

    Mesleki dayanışma artırılmalı, meslektaşın ölümü veya geçici iş göremezlik hali ve benzeri durumlarda, meslektaşların veya onların ailelerinin yararına kullanmak üzere, oda bütçesinden gerekli oranda sosyal yardımlaşma fonu oluşturulmalıdır.

    Vefat eden veya geçici iş göremez durumuna gelen meslektaşlarımızın işlerini, en az beş yıl sürdürmesi amacıyla, meslek odamız tarafından sorumlu müdür atanmalı, sorumlu müdür tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin tümü, meslek odamızın denetimine tabi tutulmalıdır.

    “Muhasebe Fakülteleri”’nin kurulması için mücadele edilmeli ve sadece Muhasebe Fakültesi mezunlarının mesleği icra etmeleri sağlanmalıdır.

    Meslek odalarımız, meslektaşlarımızın eğitim düzeylerinin artırılması için çalışmalı ve akademik düzeyde parasız eğitim verilmesini sağlamalıdır.

    Stajyer genç meslek mensuplarının sorunlarının çözümü yönünde faaliyet gösterecek olan “Stajyer Muhasebeciler Kurulu” kurulmalı ve işlevsel kılınmalıdır.

    Yeni işyeri açan genç meslektaşlarımızın temel mesleki sorunlarına kalıcı çözümler üretmek üzere oda bünyesinde “Genç Muhasebeciler Dayanışma Kurulu” oluşturulmalıdır.

    Yeni iş yeri açan meslektaşlarımızın oda aidatları makul düzeylere indirilmeli ve Luca muhasebe programının ilk alım bedelleri ücretsiz hale getirilmelidir. 

    Yeni işyeri açan genç meslektaşlarımıza, devletin çeşitli kurumlarınca sağlanan teşvik ve destek programları uyarınca, hibe fonlar yaratılması yönünde sonuç alıcı çalışmalar yapılmalı, meslek odamız bu konuyu temel mücadele başlıklarından biri haline getirmelidir.

    Kadın meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için, oda bünyesinde “Kadın Muhasebeciler Kurulu” kurulmalı, oda bünyesindeki her kurul ve kademeye en az yüzde 30 kadın temsil kotası getirilmelidir.

    Engelli meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları organize edecek ve içinde sadece engelli meslektaşlarımızın görev alacağı “Engelli Muhasebeciler Dayanışma Kurulu” bir an önce hayata geçirilmelidir.

    Tüm meslektaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere, sosyal tesisler kurulması amaçlanmalı, sosyal dayanışmamızın geliştirilmesi yönünde lokaller, dinlenme ve tatil merkezleri ile çeşitli kültürel merkezlerin tesis edilmesi sağlanmalıdır.

    Yaklaşık 50 bine yakın meslektaşımızın yaşadığı İstanbul’da, meslek stajyerleri ve büro çalışanlarımızla beraber tüm meslek emekçilerimizin, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli yararlanabilmesi amacıyla, İETT ve İBB ile protokol imzalanması yoluna gidilmeli, bu doğrultuda mesleki kamuoyu nezdinde mücadele perspektifi oluşturulmalıdır.

Değerli  meslektaşlarımız ;

Saymakla bitiremediğimiz sorunlarımızın, çözümleri vardır.

Bizler “İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ” olarak, mesleğin sorunlarını ülke sorunlarından ayrı görmüyoruz. İnsan hak ve özgürlüklerine olan sarsılmaz inancımızla, çağdaşlığı, laikliği, demokratik eşitliği ve hoşgörü kültürünü esas alan her türlü düşünceye saygılıyız.

Grubumuzun kuruluşunu ilan ettiğimiz bugün, aynı zamanda bütün meslektaşlarımıza kucak açıyoruz. Bizler, ortak paydası meslek olan tüm meslektaşlarımızı ve bu doğrultuda hareket eden grupların tamamını, birlikte mücadele etmeye ve meslek odamızı birlikte yönetmeye davet ediyoruz.  

Seçimden seçime değil, sürekli ve birlikte çözüm için;

KATIL, GÜÇ VER, BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM !!!...

Mesleki kamuoyuna saygılarımızla sunarız… 

 

İSİM

SOYİSİM

İSİM

SOYİSİM

ALİ

GÖKÇE

H.HÜSEYİN

KIRMIZITOPRAK

ALİM

KESİK

HÜSEYİN

YILMAZ

AYŞEGÜL

KONAR

MEHMET

DURMUŞ

DUYGU

AKDEMİR

M.HAMDİ

BALCI

E.FUNDA

ÜÇÜNCÜ

MURAT

KILIÇ

EROL

ÇELEN

MUSTAFA

COŞKUN

GÜLNAZ

GÜLER

SAFFET

BENZERLER

GÜLTEKİN

BEKAR

TACİ

TEKİN

HASAN

AKDEMİR

VEDAT

TERZİ

H.HÜSEYİN

BAYKARA

ZÜLFİKAR

KARATAŞ

                              

4- Divan Başkanı Arıkan; Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve E. Devlet Bakanı Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
1952 yılında dünyaya gelen Arif Aytulun, 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.
Muhasebe Camiasına , Değerli Ailesine, Yakınlarına ve Tüm Sevenlerine Baş Sağlığı ve Sabır Dileriz.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Akdemir; "Meslek Yasamızın 30. Yılı Kutlu Olsun..."
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) 3568 sayılı meslek yasasının 30’uncu yıldönümü çerçevesinde, . . . .
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken;
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaşadığı sorunların tespit edilerek, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, . . .
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.