İntifa, ölüm, vergi
18 Nisan 2019 Perşembe
Ülkemizde özellikle çok malı mülkü olan insanlar, öldüklerinde mirasçıları çok vergi ödemesin diye; sağlıklarında gayrimenkullerini mirasçıları üzerine devretmekte
İntifa, ölüm, vergi
İntifa, ölüm, vergi

Dr. Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde özellikle çok malı mülkü olan insanlar, öldüklerinde mirasçıları çok vergi ödemesin diye; sağlıklarında gayrimenkullerini mirasçıları üzerine devretmekte ancak intifa hakkını kendilerinde tutmaktadırlar.

İntifa hakkı sahibinin ölümü halinde veraset ve intikal vergisinin intifa hakkı ile ilgili olarak doğup doğmayacağı hususu yıllardır vergi idaresi ile vatandaşlar arasında çekişmelere neden olmakta, uyuşmazlıkları çoğu zaman yargı çözmektedir.

MALİYE NE DİYOR?

Maliye, gerek vergi dairesi uygulamaları ve gerekse yayımladığı özelgeler ile intifa hakkı sahibinin ölümü halinde veraset ve intikal vergisinin alınması gerektiğini düşünmektedir.

Maliye, başkasına ait eşya veya malvarlığı üzerinde belli bir kişiye kullanma ve yararlanma olanağı sağlayan bir sınırlı ayni hak olan ve iktisadi değer niteliğine sahip intifa hakkının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 2'nci maddesinde tanımlanan mal kapsamına girdiğini iddia etmektedir.

Ayrıca intifa hakkının, Türk Medeni Kanunu'nun 797'nci maddesine göre şahsa bağlı bir hak olması nedeniyle sahibinin ölümü ile son bulduğu ve kuru mülkiyetle birleştiği, diğer bir ifade ile sahibi öldüğü zaman mirasa dahil olmadığı, doğrudan kuru mülkiyet sahiplerine geçmektedir, yorumunu yapmaktadır.

Buna göre intifa hakkı; üzerinde kurulduğu nesnede tam yararlanma hakkı sağlayan bir hak olduğundan, yaş ilerledikçe bu hakkı kullanma süresi azalmakta ve intifa hakkının değeri de azalmaktadır. İntifa hakkı sahibinin ölümü halinde ise intifa hakkı kuru mülkiyetle birleşmekte ve intifa hakkı sahibi bu hakkı elde eden kuru mülkiyet sahibi olmaktadır.

Vergi idaresi, intifa hakkının veraset ve intikal vergisine tabi olduğunu yukarıdaki gerekçelerine dayandırmaktadır. Verginin matrahını, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin intikal eden malların Vergi Usul Kanunu'na göre bulunan değerlere göre değerleneceği, (b) bendinde de gayrimenkullerin ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerleneceği hükmü çerçevesinde belirleyip, vergi hesaplamaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 14.06.2013 tarih ve 855 sayılı Özelgesi)
 
YARGI NE DİYOR?

“Uyuşmazlık, intifa hakkı sahibi şahsın ölümü halinde, intifa hakkının sona mı erdiği, yoksa kuru mülkiyet sahibine ivazsız bir biçimde intikal mi ettiğine ilişkin bulunmaktadır. İntifa hakkı, başkasına ait bir eşya veya mal varlığı üzerinde belirli bir kişiye tam yararlanma olasılığı sağlayan şahsa bağlı bir sınırlı ayni hak olup, iktisadi bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Bu nedenle intifa hakkı tesis edildiğinde; mülkiyet hakkı sahibinin söz konusu eşya veya mal varlığından tam yararlanma olanağı ortadan kalkmakla birlikte, malikin bir takım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Aynı şekilde intifa hakkının sona ermesi halinde ise mülkiyet hakkı sahibinin söz konusu eşya ve mal varlığından tam yararlanma olanağı doğmaktadır. Şahsa bağlı sınırlı bir ayni hak olan intifa hakkı, gerçek kişi olan hak ve sahibinin ömrü boyunca devam eder ve ölüm halinde de son bulur.”

İntifa hakkı sahibinin ölümü, intifa hakkını sona erdiren bir neden olmakla birlikte; ölüm halinde intifa hakkı miras yoluyla varislere intikal etmeyeceği gibi, kuru mülkiyet sahibine ivazsız olarak devredildiğinden de bahsedilemeyecek olup, davacının taşınmazları üzerinde intifa hakkı sahibi olan davacının babasının ölümü halinde, intifa hakkı kendiliğinden sona ereceği, tüm hak yükümlülükleri ile birlikte hukuk aleminden silineceği ve taşınmazların kuru mülkiyeti tam mülkiyete dönüşeceğinden, ölüm nedeniyle intifa hakkının ivazsız olarak devredildiğinden bahisle vergi tarh edilemez.( İstanbul 1. Vergi Mahkemesi'nin E:2012/730, K:2013/244 sayılı Kararı, Danıştay 7. Daire E:2013/5298, K:2016/3872 sayılı Kararı ile Vergi Mahkemesi Kararı Onanmış, Karar Düzeltme Başvurusu Danıştay 7. Daire'nin E:2016/11495 K:2016/3872 sayılı Kararı ile Red Edilmiştir.)

Yorum yolu ile vergi alınamaz

Vergi idaresi, Anayasa'nın 73. maddesinde yer alan “vergilerin yasallığı” ilkesi hiç yokmuş gibi davranmakta, yorum yoluyla vergi almaya çalışmaktadır. Uyuşmazlığın sonunda yargı organları, vergi idaresinin “vergilerin yasallığı” ilkesine uymasını sağlamaktadır. Bu süreç ortalama 6 yıl sürmektedir. Yargı organları meşgul edilmekte, uğraşmak istemeyenlerin ödemesi bize yeter mantığı ile hareket edilmekte, açılan bütün davalar nedeniyle ciddi vekalet ücretleri ve zaman kaybına neden olunması; idareyi yorum yoluyla vergi almaktan alıkoymamaktadır. Mükellef hakları icra kurulu kurulacağını açıklayan siyasi iradenin, bu konuya da el atmasında büyük fayda vardır.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat.