İntifa, ölüm, vergi
18 Nisan 2019 Perşembe
Ülkemizde özellikle çok malı mülkü olan insanlar, öldüklerinde mirasçıları çok vergi ödemesin diye; sağlıklarında gayrimenkullerini mirasçıları üzerine devretmekte
İntifa, ölüm, vergi
İntifa, ölüm, vergi

Dr. Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde özellikle çok malı mülkü olan insanlar, öldüklerinde mirasçıları çok vergi ödemesin diye; sağlıklarında gayrimenkullerini mirasçıları üzerine devretmekte ancak intifa hakkını kendilerinde tutmaktadırlar.

İntifa hakkı sahibinin ölümü halinde veraset ve intikal vergisinin intifa hakkı ile ilgili olarak doğup doğmayacağı hususu yıllardır vergi idaresi ile vatandaşlar arasında çekişmelere neden olmakta, uyuşmazlıkları çoğu zaman yargı çözmektedir.

MALİYE NE DİYOR?

Maliye, gerek vergi dairesi uygulamaları ve gerekse yayımladığı özelgeler ile intifa hakkı sahibinin ölümü halinde veraset ve intikal vergisinin alınması gerektiğini düşünmektedir.

Maliye, başkasına ait eşya veya malvarlığı üzerinde belli bir kişiye kullanma ve yararlanma olanağı sağlayan bir sınırlı ayni hak olan ve iktisadi değer niteliğine sahip intifa hakkının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 2'nci maddesinde tanımlanan mal kapsamına girdiğini iddia etmektedir.

Ayrıca intifa hakkının, Türk Medeni Kanunu'nun 797'nci maddesine göre şahsa bağlı bir hak olması nedeniyle sahibinin ölümü ile son bulduğu ve kuru mülkiyetle birleştiği, diğer bir ifade ile sahibi öldüğü zaman mirasa dahil olmadığı, doğrudan kuru mülkiyet sahiplerine geçmektedir, yorumunu yapmaktadır.

Buna göre intifa hakkı; üzerinde kurulduğu nesnede tam yararlanma hakkı sağlayan bir hak olduğundan, yaş ilerledikçe bu hakkı kullanma süresi azalmakta ve intifa hakkının değeri de azalmaktadır. İntifa hakkı sahibinin ölümü halinde ise intifa hakkı kuru mülkiyetle birleşmekte ve intifa hakkı sahibi bu hakkı elde eden kuru mülkiyet sahibi olmaktadır.

Vergi idaresi, intifa hakkının veraset ve intikal vergisine tabi olduğunu yukarıdaki gerekçelerine dayandırmaktadır. Verginin matrahını, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin intikal eden malların Vergi Usul Kanunu'na göre bulunan değerlere göre değerleneceği, (b) bendinde de gayrimenkullerin ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerleneceği hükmü çerçevesinde belirleyip, vergi hesaplamaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 14.06.2013 tarih ve 855 sayılı Özelgesi)
 
YARGI NE DİYOR?

“Uyuşmazlık, intifa hakkı sahibi şahsın ölümü halinde, intifa hakkının sona mı erdiği, yoksa kuru mülkiyet sahibine ivazsız bir biçimde intikal mi ettiğine ilişkin bulunmaktadır. İntifa hakkı, başkasına ait bir eşya veya mal varlığı üzerinde belirli bir kişiye tam yararlanma olasılığı sağlayan şahsa bağlı bir sınırlı ayni hak olup, iktisadi bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Bu nedenle intifa hakkı tesis edildiğinde; mülkiyet hakkı sahibinin söz konusu eşya veya mal varlığından tam yararlanma olanağı ortadan kalkmakla birlikte, malikin bir takım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Aynı şekilde intifa hakkının sona ermesi halinde ise mülkiyet hakkı sahibinin söz konusu eşya ve mal varlığından tam yararlanma olanağı doğmaktadır. Şahsa bağlı sınırlı bir ayni hak olan intifa hakkı, gerçek kişi olan hak ve sahibinin ömrü boyunca devam eder ve ölüm halinde de son bulur.”

İntifa hakkı sahibinin ölümü, intifa hakkını sona erdiren bir neden olmakla birlikte; ölüm halinde intifa hakkı miras yoluyla varislere intikal etmeyeceği gibi, kuru mülkiyet sahibine ivazsız olarak devredildiğinden de bahsedilemeyecek olup, davacının taşınmazları üzerinde intifa hakkı sahibi olan davacının babasının ölümü halinde, intifa hakkı kendiliğinden sona ereceği, tüm hak yükümlülükleri ile birlikte hukuk aleminden silineceği ve taşınmazların kuru mülkiyeti tam mülkiyete dönüşeceğinden, ölüm nedeniyle intifa hakkının ivazsız olarak devredildiğinden bahisle vergi tarh edilemez.( İstanbul 1. Vergi Mahkemesi'nin E:2012/730, K:2013/244 sayılı Kararı, Danıştay 7. Daire E:2013/5298, K:2016/3872 sayılı Kararı ile Vergi Mahkemesi Kararı Onanmış, Karar Düzeltme Başvurusu Danıştay 7. Daire'nin E:2016/11495 K:2016/3872 sayılı Kararı ile Red Edilmiştir.)

Yorum yolu ile vergi alınamaz

Vergi idaresi, Anayasa'nın 73. maddesinde yer alan “vergilerin yasallığı” ilkesi hiç yokmuş gibi davranmakta, yorum yoluyla vergi almaya çalışmaktadır. Uyuşmazlığın sonunda yargı organları, vergi idaresinin “vergilerin yasallığı” ilkesine uymasını sağlamaktadır. Bu süreç ortalama 6 yıl sürmektedir. Yargı organları meşgul edilmekte, uğraşmak istemeyenlerin ödemesi bize yeter mantığı ile hareket edilmekte, açılan bütün davalar nedeniyle ciddi vekalet ücretleri ve zaman kaybına neden olunması; idareyi yorum yoluyla vergi almaktan alıkoymamaktadır. Mükellef hakları icra kurulu kurulacağını açıklayan siyasi iradenin, bu konuya da el atmasında büyük fayda vardır.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı