Geri Kazanım Beyannamesi Verilmemesi Halinde 22.019 TL Ceza Uygulanamaz.
20 Temmuz 2020 Pazartesi
Değerli okurlarım, muhasebe meslek camiasının kıymetli emektarları, 2019 yılı Ocak ayından itibaren plastik poşetler için, . . . .
Geri Kazanım Beyannamesi Verilmemesi Halinde 22.019 TL Ceza Uygulanamaz.

Geri Kazanım Beyannamesi Verilmemesi Halinde 22.019 TL Ceza Uygulanamaz.


Sabri Orta
SPK Denetçisi

           Değerli okurlarım,  muhasebe meslek camiasının kıymetli emektarları,  2019 yılı Ocak ayından itibaren plastik poşetler için,  2020 yılı Ocak ayından itibaren ise 2872 sayılı Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerden Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilmeye başlanmıştır.

            Bu makalem de Geri Kazanım Katılım Payının ne olduğunu nasıl alındığını ve diğer detayları sizlerle paylaşmayacağım, sadece muhasebe meslek mensuplarının canını yakacak olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde 2020 yılı için öngörülen 22.019 TL idari para cezası var mıdır, yok mudur, Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu mevzuatlar çerçevesinde bunun cevabını sizlerle paylaşacağım.

            25.07.2019 tarihinde Muhasebetr sitesinde yayınlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile ilgili makalemde o dönem için geçerli olan 18.037 TL idari para cezası uygulanamaz diye yazmıştım.  O günden bugüne kadar 2872 sayılı kanunla ilgili yeni yönetmelikler,  tebliğ, usul ve esaslar yayınlandı. Ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile ilgili idari para cezası verilememesi konusu daha da netlik kazandı.

            Şimdi sizlere cari mevzuat çerçevesinde neden idari para cezası verilemez, muhasebe meslek mensupları neden bu cezaya itiraz etmiyor, ceza yazılır diyen Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve mesleki örgütlerimiz nerede hata yapıyor, şimdi konu ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.
Öncelikli olarak idari para cezası yazılabilir diyen meslek mensuplarının ve mesleki örgütlerin dayanak noktası olan mevzuatı sizinle paylaşıyorum.

Ceza verilir  yorumunu yapanların  dayanak noktası sadece aşağıda alıntı yaptığım Hazine Ve Maliye Bakanlığının 2872 sayılı kanuna aykırı olarak çıkardığı tebliğdir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Ceza uygulaması
MADDE 13 – (1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü,
b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü..

Yukarıda paylaştığım ceza maddesinin açıklaması şudur; Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)ne göre Bildirim Ve Geri Kazanım Beyannamesi vermeyenler 22.019 TL idari para cezası öderler, beyanname verenler ancak Geri Kazanım Katılım Payını ödemeyenler ise katkı payı tutarını % 20 fazlası ile öderler.  

Şimdi Neden GEKAP Beyannamesi Verilmemesi Halinde İdari Para Cezası Verilemez,
2872 Sayılı Kanun Ve Yönetmeliği Çerçevesinde Görüşlerim

Hazine Ve Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu tebliğin idari para cezası verilmesine ilişkin ceza maddesinin 2872 sayılı kanuna aykırılığı yönünden dava edilmesi halinde  yargı tarafından iptal edileceğini düşünüyorum.

2872 sayılı  kanun ve yönetmeliklerinde Geri Kazanım Beyannamesinin  ne olduğu, Bilgi Ve Belge Bildiriminin  ne olduğu nereye verileceği ve hangi hallerde ceza kesileceği açık olarak yazılıdır.
2872 sayılı kanun ve yönetmeliklerinde ceza ve cezaya ilişkin  maddeler.

İdari Para Cezaları
Madde 20
g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 
( 2020 yılı için 22.019 ) Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

d) Beyanname: Bu Yönetmelik kapsamındaki plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini,

e) Bildirim: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlere ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesini….

Yukarıda sizlerle paylaştığım 2872 sayılı kanunun 20. Maddesi ve ilgili yönetmeliğin tanımlar başlıklı  4. Maddesinin d ve e fıkraları beyanname ve bildirimlerin AYRI AYRI işlemler olduğunu açıkça bizlere ifade etmektedir. Hazine Ve Maliye Bakanlığının ceza yazılmasını öngören tebliğinde yazılı “Bildirim ve beyan yükümlülüğü” diye bir tanım 2872 sayılı kanun ve yönetmeliğinde yoktur.
2872 Sayılı Kanun Ve Yönetmeliklere Göre Bilgi ve belgelerin bildirimi Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına yapılır ve bu konuda CEZA YAZMA YETKİSİ Çevre Ve Şehircilik Bakanlığındadır. Kanuna muhalefet edilmesi durumunda kanunun 20. Maddesi (bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesini)

g ) fıkrası hükmü gereği 22.019 TL idari para cezası uygulanır.

Ceza yazılmasını gerektiren fiillere bir örnek;  Ocak 2020 ayına ait GEKAP Beyannamesini süresi içinde Hazine Ve Maliye Bakanlığına vermediniz,  Hazine Ve Maliye Bakanlığı da sizlerin GEKAP beyannamesini vermediğinizi yetkili bakanlık olan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına bildirdi.  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı da 2872 sayılı kanunda yer alan GEKAP kapsamı ürünlerle ilgili sizden süre vererek tebliğ ile yazılı BİLGİ VE BELGE BİLDİRİMİ talep etti, siz de verilen süre içinde BİLDİRİMLERİ yapmadınız, bu takdirde 22.019 TL idari para cezası UYGULANABİLİR.

2872 Sayılı Kanunun İlgili Yönetmeliğine Göre Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hazine Ve Maliye Bakanlığına verilir, bu konuda yetki Hazine Ve Maliye Bakanlığındadır, beyanname verilmemesi durumunda  idari para cezası  kesilebileceğine dair CEZA MADDESİ  yoktur, sadece 2872 sayılı kanunun  z) maddesi hükmü gereği ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir. Ayrıca ek: 11. Madde gereği ödenmeyen katkı tutarı gecikme zammı ile alınır.

Özetle; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinde olan cezalar için Hazine Ve Maliye Bakanlığı idari para cezası kesemez, 2872 sayılı kanunun 20. Maddesi g ) fıkrası Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına yapılması gereken  BİLGİ VE BELGE BİLDİRİMİ ile ilgili ceza ( 22.019 TL) maddesidir, Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesini için değildir. 

Önerimiz, Hazine Ve Maliye Bakanlığı muhasebe meslek mensuplarının ve mükelleflerin mağduriyetini düşünerek ilgili kanuna aykırı olarak çıkarmış olduğu tebliğin CEZA maddesini değiştirebileceğini düşünüyorum.  Ancak, siz yine GEKAP Beyannamesini  BOŞ DA OLSA  vergi dairesine vermeyi ihmal etmeyin, ancak herhangi bir nedenle 22.019 TL idari para cezasına muhatap olmanız halinde bu makaleyi yargı aşamasında başvuracağınız bir kaynak olarak arşivinizde bulundurun.
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...