Genel Kurullar Bitti, Şimdi Sıra İcraatta
13 Mayıs 2019 Pazartesi
Değerli meslektaşlarım, bugün itibarıyla İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde Mali Müşavir odalarının olağan Genel Kurul’ları bitti. Şimdi sıra icraatta.
Genel Kurullar Bitti, Şimdi Sıra İcraatta

Genel Kurullar Bitti, Şimdi Sıra İcraatta

Değerli meslektaşlarım, bugün itibarıyla İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde Mali Müşavir odalarının olağan Genel Kurul’ları bitti. Şimdi sıra icraatta. 

Murat Kılıç - SMMM

Yazılı bir tarih inşa etmek ve tarihe not düşmek adına, mesleğimizin geleceğinden hem kaygılı hem de umutlu olan bir meslektaşınız olarak, gerek yasal sorunlardan gerekse meslek odalarımızın uygulamalarından kaynaklanan başlıca sorunların neler olduğunu ve bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine dair çeşitli grup beyannamelerinden de yararlanarak derlediğim tespit ve önerilerimi, odalarımızın yetkili kurullarına seçilen tüm yöneticilerimizin dikkatlerine sunmaktayım.

Aynı zamanda bu yazımın, geçirdiğimiz Genel Kurul’larda üst birliğimiz olan TÜRMOB’un Genel Kurul’una doğrudan üye olma hakkı kazanan temsilciler (TÜRMOB Delegeleri) için de bir yol haritası olması bağlamında rehberlik edeceğine olan inancım tamdır. 

YASAL DÜZENLEME GEREKTİREN SORUNLARIMIZ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

•Mesleki kaliteyi düşüren ve meslektaşlar arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğine yol açan uygulamadaki sistem değiştirilmeli ve defter tutma limitlerine ilişkin “PUANLAMA SİSTEMİ” getirilmelidir.

•Mesleğimiz açısından “VERGİYİ DOĞURAN OLAY” tanımı yenilenmeli ve “TAHSİLAT ESASI”na bağlanmalıdır.

•Mesleğimiz açısından “MÜCBİR SEBEP” kapsamı genişletilmeli, kadın meslektaşlarımızın DOĞUM İZNİ, geçici iş göremez raporu olan hasta meslektaşlarımızın TEDAVİ SÜRELERİ, tüm meslektaşlarımız için geçerli EVLİLİK İZNİ, CENAZE İZNİ, NAKİL SÜRELERİ v.b. haklı sebepler ile engelli meslektaşlarımızın sair mücbir sebeplerinden kaynaklı tüm haklarımız hukuki güvenceye alınmalıdır.

•Vefat eden veya geçici iş göremez durumuna gelen meslektaşlarımızın işlerini, en az beş yıl sürdürmesi amacıyla, meslek odamız tarafından sorumlu meslek mensubu atanmalı, sorumlu meslek mensubu tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin tümü, meslek odamızın denetimine tabi tutulmalıdır.

•Serbest Meslek kapsamındaki “İNDİRİLECEK GİDERLER” kapsamı genişletilmelidir.

•Mesleğimizdeki KDV oranı % 8’e düşürülmelidir.

•Meslek mensuplarının müşterileri ile yapmış oldukları sözleşmeler tümü ile damga vergisinden muaf tutulmalıdır.

•Aylık BA BS formları kaldırılmalı veya 3 Aylık Geçici Vergi Beyannamelerine ek olarak verilebilmelidir.

•4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi kaldırılmalıdır.

•Özel Usulsüzlük Cezalarına “UZLAŞMA” imkanı getirilmelidir.

•Kamu idarelerinde uygulama birliğinin sağlanması gerekmektedir.

•1.Derece Vergi ve İdare Mahkemeleri ile Danıştay ve Temyiz süreçleri dahil olmak üzere, Vergi uyuşmazlıklarının hukuk yoluyla çözülmesi aşamalarında Mali Müşavirler’in vekaletle mükellef adına dava açabilmesi, açılmış davalara müdahil olabilmesi sağlanmalıdır.

•Meslek Stajyerlerimizin Sigorta Primleri TESMER tarafından karşılanmalıdır.

•Mesleğimizin uluslararası standartlara kavuşturulması ve mesleki eğitim dışındaki branşlardan mesleğe girişlerin engellenmesi için “MUHASEBE FAKÜLTELERİ” kurulmalıdır.

•Meslek mensubu olmanın genel şartlarında "... affa uğramış olsalar dahi.." ibaresi, düşünce suçlarını AYIRARAK yeniden düzenlenmelidir. 

•Meslek Odalarımızın mali tabloları aylık olarak ayrıntılı biçimde yayımlanmalı ve oda genel kurulları ile birlik genel kurulları her yıl yapılmalıdır.

•Kronikleşen mesleki angaryalar ÜCRETLİ HİZMET’e dönüştürülmelidir.

•3568 Sayılı yasadan aldığımız Bağımsız Denetim hakkımızın önkoşulsuz olarak tüm meslektaşlarımıza tanınması gerekmektedir.

•Fiilen ortadan kaldırılan Mali Tatil hakkımız, yeniden düzenlenmeli ve ADLİ TATİL ve YASAMA TATİLİ gibi 30 GÜNLÜK KESİNTİSİZ hale getirilmelidir.

•Meslek yasamızdaki iki dönem kuralı, oda kurullarında görev yapan tüm yöneticileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve en fazla iki dönem yöneticilik yapanların en az bir dönem geçmeden yeniden yönetici olmamaları sağlanmalıdır.

•Belli bir ciro büyüklüğüne ya da personel sayısına ulaşmış işletmeler için meslektaş istihdam etme zorunluluğunun getirilmesinin sağlanmalıdır. 


•Bağlı çalışan meslektaşlarımızın kıdem esasına dayalı taban ücret tarifesi yasallaşmalıdır.

•Bağlı çalışan meslektaşlarımıza, sendikal haklar tanınmalıdır.

MESLEK ÖRGÜTLERİMİZDEN KAYNAKLANAN SORUNLARIMIZ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

•En üst düzey meslek örgütümüz olan TÜRMOB’un yönetim yapısı, tabanı yansıtan adil bir temsiliyete kavuşturulmalıdır.

•Meslek odalarımızda Sosyal Yardımlaşma Fonu oluşturulmalıdır.

•Yasal olmayan Nisbi Aidat KALDIRILMALIDIR.

•Mesleğe yeni giriş yapan meslektaşlardan ilk 5 yıl Luca programının yıllık ücretleri alınmamalıdır.

•Mesleğe yeni giriş yapan meslektaşlardan ilk 3 yıl Maktu Aidatları % 50 oranında indirimli uygulanmalıdır.

•Yeni işyeri açan genç meslektaşlarımızın temel mesleki sorunlarına kalıcı çözümler üretmek üzere her meslek odamız bünyesinde “Genç Muhasebeciler Dayanışma Kurulu” oluşturulmalıdır.

•Yeni işyeri açan genç meslektaşlarımıza, devletin çeşitli kurumlarınca sağlanan teşvik ve destek programları uyarınca, hibe fonlar yaratılması yönünde sonuç alıcı çalışmalar yapılmalı, meslek odamız bu konuyu temel mücadele başlıklarından biri haline getirmelidir.

•Meslekte yeni ufuklar doğrultusunda yeni meslektaşlarımızın farklı alanlarda uzmanlık kazanmasına yönelik aktif çalışmalar yürütülmelidir. 

•Muhasebe bilincinin oluşturulması ve meslektaşın emeğinin sömürülememesi için TÜRMOB tarafından KAMU SPOT’ları oluşturulmalıdır. 

•Oda ve Birlik Yönetimleri, şeffaf ve meslektaşın denetimine açık hale getirilmelidir.

•Oda meclisi ve komiteler işlevsel hale getirilerek, bütün gruplar aldıkları oy oranında temsil edilmelidir.

•Demokratik, müzakereci ve mücadeleci oda yönetimleri için, her kademede ön seçim ve mesleki liyakat esas alınmalıdır.

•Mali Müşavirlik asli meslek olarak kabul edilmeli, Oda ve kurul yöneticiliği meslek haline getirilmemelidir. 

•Oda yöneticilerinin “Huzur Hakları”, diğer akademik meslek örgütlerinin yönetimleriyle karşılaştırılarak, makûl bir düzeye indirilmelidir.

•Oda yönetimlerine seçilen her bir meslektaşımız, sadece seçildiği kurulda yöneticilik hizmeti vermeli, diğer kurullardan gelecek Huzur Hakları hedefiyle başkaca kurullarda görev almamalıdır. 

•Mesleki tekelleşmeye karşı çıkılmalı, ücret politikamız; “kaliteli hizmet ve adil ücret” olmalıdır.

•TESMER tarafından Ücretsiz Meslekiçi Eğitimler yaygınlaştırılmalı, gelişen ve değişen mevzuata yönelik meslektaşlarımızın bilgi düzeyleri artırılmalıdır.

•Stajyer genç meslek mensuplarının sorunlarının çözümü yönünde her meslek odamızda faaliyet gösterecek olan “Stajyer Muhasebeciler Kurulu” kurulmalı, staj süresince stajyer meslek mensuplarımızın sigorta primleri TESMER tarafından ödenmelidir.

•Stajyer meslek mensuplarımızın fahiş staj maliyetleri minimuma indirilmeli, bürokrasi yoğunluğu ortadan kaldırılmalıdır. 

•Mesleki sürekli eğitim kesintisiz sunulmalı, mesleki sınavlara hazırlık kursları işlevsel hale getirilmeli, çalışma sürelerinin mesleki sürekli eğitime göre ayarlanması sağlanmalıdır. 

•Staj yeri bulma konusunda sorun yaşayan meslektaşlarımızın özgeçmiş havuzu oda bünyesinde tutulmalı, iş ve ücret garantili protokoller hayata geçirilmelidir. 

•Kadın meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için, her meslek odamız bünyesinde “Kadın Muhasebeciler Kurulu” kurulmalı, kadın meslektaşlarımız için oda kurullarında temsilde adalet ilkesine uygun cinsiyet eşitliği kuralını esas alan temsil kotası getirilmelidir.

•Bağlı çalışan meslek mensuplarının toplantı ve seminerlere katılmasının zorunlu tutulması ve bu katılımların odalarca izlenmesi sağlanmalıdır. 

•Engelli meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları organize edecek ve içinde sadece engelli meslektaşlarımızın görev alacağı “Engelli Muhasebeciler Dayanışma Kurulu” bir an önce hayata geçirilmelidir.

•Oda hizmetleri, engelli meslektaşlarımızın doğrudan ayağına götürmelidir. 

•Kaynakların etkin kullanılması sağlanmalıdır. Meslek örgütünün bütçesi gider esaslı ve mesleki ihtiyaçlara uygun bir şekilde belirlenmeli, bütçeden artan kaynaklar meslektaşlarımızın sosyal gereksinmeleri için kullanılmalıdır. Tüm meslektaşlarımızın aileleri ile birlikte ayrımsız yararlanabileceği, kar amacı gütmeyen sosyal tesisler kurulması amaçlanmalı, sosyal dayanışmamızın geliştirilmesi yönünde lokaller, dinlenme ve tatil merkezleri ile çeşitli kültürel merkezlerin tesis edilmesi sağlanmalıdır.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat.