Gelir Vergisi Teşviki Kanunu
06 Nisan 2017 Perşembe
Gelir Vergisi Teşviki, İşverenlere tanınmış bir teşviktir. Buna göre yasal prosedürlere uyan işverenler işçiler için vergi dairesine ödeyecekleri gelir vergisi stopajından muaf tutulacaklardır.
Gelir Vergisi Teşviki Kanunu

Gelir Vergisi Teşviki Kanunu

Gelir Vergisi Teşviki Nedir  

SMMM Gülizar Özev

Gelir Vergisi Teşviki, İşverenlere tanınmış bir teşviktir. Buna göre yasal prosedürlere uyan işverenler işçiler için vergi dairesine ödeyecekleri gelir vergisi stopajından muaf tutulacaklardır. 

Yasal Dayanak 

Gelir Vergisi Teşviki 9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesiyle 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulamasına yönelik açıklamalardır. 

Amaç 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile amaçlanan şey, işgücü yaratılması ve işsizliğin azaltılmasıdır. 

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI 

  1. Teşvikten yararlanmak için özel sektör işvereni olma zorunluluğu vardır. Kamuda çalışanlar için böyle bir teşvik söz konusu değildir. 

  1. İşe alınan işçi 1 Şubat 2017 tarihinden sonra işe girmelidir. 

  1. Sigortalı işçi işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmalı. 

  1. Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık süreyle işsiz olmalı. 

  1. İşçinin işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son 19, 20 ve 30 kodlarında bildirilmemelidir. Bu kodların açıklaması kısaca şöyle; 19, İş akdi mevsimsellik bir nedenle sonlandırılmamalıdır. 20 iş akdi kampanya bitimi nedeni askıya alınmış olmamalı. 30 iş akdi, işçinin vize süresinin bitimi ile askıya alınmamalı.  

  1. İşçi ilave işçi konumunda olmalı. Yani 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmalı. 

  1. Teşvikten yararlanmak için vergi ve SGK borcunun olmaması gibi bir zorunluluk yoktur. 

  1. Gelir stopajı teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanır. İşçiye yüksek ücret ödenmesi teşvik miktarını artırmaz. 

  1. Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı prim ve hizmet bildirgesi veren işverenler gelir vergisi teşvikinden ayrı ayrı yararlanacaklardır.  

10-Kanunun uygulama süresi 1 Şubat 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasıdır. 

GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ KAPSAMI 

Kanuni düzenleme işletmelerin 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe aldıkları  ilave işçilerin gelir vergisinin işverene ödettirilmemesi seklinde düzenlenmiştir. İlave işçi hesabında 2016 yılı Aralık ayı baz alınacaktır. Şayet Aralık ayında işçi çalışması yoksa 2016 yılı ortalaması dikkate alınacaktır. Sosyal Güvenlik Teşvikinden farklı olarak işverenin devlet kurumlara borcu olması teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmemektedir. Konuya açıklık getirilmesi için birkaç örnekle yazımızı devam ettirelim. 

Örnek 1:İşveren (B), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 40 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1/3/2017 tarihinde 10, 1/4/2017 tarihinde de 5 ilave işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır. 

İşveren (B), 2017 Haziran ayında teşvik kapsamında olmayan 10 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (B), ilave istihdam etmiş olduğu 15 işçisi olmasına rağmen bu işçilerin tamamı için değil, 2016 yılı Aralık ayına ait istihdam sayısı olan 40'ın üzerinde kalan 5 işçi için teşvikten yararlanmaya devam eder ve bu işçilerin hangisi için teşvikten yararlanacağını ise serbestçe belirler. 

Örnek 2:İşveren (C), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 20 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, 1/4/2017 tarihinde Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları sağlayan 10 işçi istihdam etmiş olup bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır. 

İşveren (C) 15/8/2017 tarihinde 12 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (C)'nin çalışan sayısı, 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdiği 20 işçinin altına düştüğünden, 15/8/2017 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz. 

Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her bir ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecektir 

HESAPLAMA BİÇİMLERİNE DAİR ÖRNEKLER 

Örnek 5:İşveren (E), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 5 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren, 1/4/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6'ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır. 

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Aylık Brüt Ücret 

1.777,50 TL. 

Vergi Matrahı [1.777,50-(1.777,50X%15=)] 

1.510,87 TL. 

2017 Yılı Nisan Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi 

226,63TL. 

Asgari Geçim İndirimi 

133,31TL. 

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-133,31=) 

     93,32TL. 

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [226,63-(133,31+93,32=)] 

0 TL.  

Örnek 6:İşveren (H), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu  aylık prim ve hizmet belgesinde 10 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (H), 1/3/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 11'e çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi evli bir çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti 5.000 TL'dir. 

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Aylık Brüt Ücret 

 5.000,00 TL. 

Vergi Matrahı [5.000-(5.000x%15=)] 

 4.250,00 TL 

2017 Yılı  Mart Ayı Ücreti Üzerinden Hesaplanan Vergi 

    637,50 TL. 

2017 Yılı Mart Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi 

    226,63 TL. 

Asgari Geçim İndirimi 

    179,97 TL. 

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97=) 

      46,66 TL. 

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [637,50-(179,97+46,66=)] 

    410,87 TL 

3- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından revize edilen ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metni yayımlanan"
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi,
TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.
Konya SMMM Odası ve Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,