Gelir Vergisi Teşviki Kanunu
06 Nisan 2017 Perşembe
Gelir Vergisi Teşviki, İşverenlere tanınmış bir teşviktir. Buna göre yasal prosedürlere uyan işverenler işçiler için vergi dairesine ödeyecekleri gelir vergisi stopajından muaf tutulacaklardır.
Gelir Vergisi Teşviki Kanunu

Gelir Vergisi Teşviki Kanunu

Gelir Vergisi Teşviki Nedir  

SMMM Gülizar Özev

Gelir Vergisi Teşviki, İşverenlere tanınmış bir teşviktir. Buna göre yasal prosedürlere uyan işverenler işçiler için vergi dairesine ödeyecekleri gelir vergisi stopajından muaf tutulacaklardır. 

Yasal Dayanak 

Gelir Vergisi Teşviki 9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesiyle 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulamasına yönelik açıklamalardır. 

Amaç 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile amaçlanan şey, işgücü yaratılması ve işsizliğin azaltılmasıdır. 

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI 

  1. Teşvikten yararlanmak için özel sektör işvereni olma zorunluluğu vardır. Kamuda çalışanlar için böyle bir teşvik söz konusu değildir. 

  1. İşe alınan işçi 1 Şubat 2017 tarihinden sonra işe girmelidir. 

  1. Sigortalı işçi işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmalı. 

  1. Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık süreyle işsiz olmalı. 

  1. İşçinin işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son 19, 20 ve 30 kodlarında bildirilmemelidir. Bu kodların açıklaması kısaca şöyle; 19, İş akdi mevsimsellik bir nedenle sonlandırılmamalıdır. 20 iş akdi kampanya bitimi nedeni askıya alınmış olmamalı. 30 iş akdi, işçinin vize süresinin bitimi ile askıya alınmamalı.  

  1. İşçi ilave işçi konumunda olmalı. Yani 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmalı. 

  1. Teşvikten yararlanmak için vergi ve SGK borcunun olmaması gibi bir zorunluluk yoktur. 

  1. Gelir stopajı teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanır. İşçiye yüksek ücret ödenmesi teşvik miktarını artırmaz. 

  1. Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı prim ve hizmet bildirgesi veren işverenler gelir vergisi teşvikinden ayrı ayrı yararlanacaklardır.  

10-Kanunun uygulama süresi 1 Şubat 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasıdır. 

GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ KAPSAMI 

Kanuni düzenleme işletmelerin 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe aldıkları  ilave işçilerin gelir vergisinin işverene ödettirilmemesi seklinde düzenlenmiştir. İlave işçi hesabında 2016 yılı Aralık ayı baz alınacaktır. Şayet Aralık ayında işçi çalışması yoksa 2016 yılı ortalaması dikkate alınacaktır. Sosyal Güvenlik Teşvikinden farklı olarak işverenin devlet kurumlara borcu olması teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmemektedir. Konuya açıklık getirilmesi için birkaç örnekle yazımızı devam ettirelim. 

Örnek 1:İşveren (B), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 40 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1/3/2017 tarihinde 10, 1/4/2017 tarihinde de 5 ilave işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır. 

İşveren (B), 2017 Haziran ayında teşvik kapsamında olmayan 10 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (B), ilave istihdam etmiş olduğu 15 işçisi olmasına rağmen bu işçilerin tamamı için değil, 2016 yılı Aralık ayına ait istihdam sayısı olan 40'ın üzerinde kalan 5 işçi için teşvikten yararlanmaya devam eder ve bu işçilerin hangisi için teşvikten yararlanacağını ise serbestçe belirler. 

Örnek 2:İşveren (C), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 20 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, 1/4/2017 tarihinde Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları sağlayan 10 işçi istihdam etmiş olup bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır. 

İşveren (C) 15/8/2017 tarihinde 12 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (C)'nin çalışan sayısı, 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdiği 20 işçinin altına düştüğünden, 15/8/2017 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz. 

Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her bir ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecektir 

HESAPLAMA BİÇİMLERİNE DAİR ÖRNEKLER 

Örnek 5:İşveren (E), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 5 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren, 1/4/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6'ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır. 

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Aylık Brüt Ücret 

1.777,50 TL. 

Vergi Matrahı [1.777,50-(1.777,50X%15=)] 

1.510,87 TL. 

2017 Yılı Nisan Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi 

226,63TL. 

Asgari Geçim İndirimi 

133,31TL. 

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-133,31=) 

     93,32TL. 

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [226,63-(133,31+93,32=)] 

0 TL.  

Örnek 6:İşveren (H), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu  aylık prim ve hizmet belgesinde 10 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (H), 1/3/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 11'e çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi evli bir çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti 5.000 TL'dir. 

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Aylık Brüt Ücret 

 5.000,00 TL. 

Vergi Matrahı [5.000-(5.000x%15=)] 

 4.250,00 TL 

2017 Yılı  Mart Ayı Ücreti Üzerinden Hesaplanan Vergi 

    637,50 TL. 

2017 Yılı Mart Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi 

    226,63 TL. 

Asgari Geçim İndirimi 

    179,97 TL. 

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97=) 

      46,66 TL. 

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [637,50-(179,97+46,66=)] 

    410,87 TL 

12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...