Finansal Kiralama şirketlerinde Yapılandırma (7143) Kanunu fırsatları
25 Temmuz 2018 Çarşamba
Finansal kiralama şirketleri için (7143) sayılıYapılandırma Kanunu özellikle iki konuda fırsat sunmaktadır.
Finansal Kiralama şirketlerinde Yapılandırma (7143) Kanunu fırsatları
Finansal Kiralama şirketlerinde Yapılandırma (7143) Kanunu fırsatları

Mehmet Bingöl
mbingol@finansgundem.com

Finansal kiralama şirketleri için (7143) sayılıYapılandırma Kanunu özellikle iki konuda fırsat sunmaktadır.

Birincisi; Finansal Kiralama sözleşmesi çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında muaf olarak ithal edilen sabit kıymetlere ilişkin Gümrük Vergisi ve KDV tutarlarının daha sonradan yatırım teşvik belgesinin iptali ve/veya kiracıların ödeme yapmaması nedeniyle leasing sözleşmelerinin feshi sonucu ceza ve gecikme faizleri ile ödenmesi konusu.

Diğeri de Finansal Kiralama kapsamındaki satıp-geri kiralama işlemlerindeki “eksik tapu harçları” konusu.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında muaf olarak ithal edilen Sabit Kıymetlere İlişkin Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi

7143 sayılı Kanuna göre; (Madde:3, Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin hükümler)

-Eğer ilk derece Mahkemesinde dava kazanılmış ise vergi aslının %80’i silinmektedir,

-Henüz ilk derece Mahkemesinde karar verilmemiş ise vergi aslının %50’i silinmektedir,

-Eğer ilk derece Mahkemesinde dava kaybedilmiş ve üst mahkemede (Danıştay veya İstinaf) bozma kararı yok ise vergi aslı aynen ödenecektir,

-Her halukarda vergi cezalarının tamamı silinmektedir,

-Yüksek orandaki gecikme faizi/gecikme zammı silinecek, bunun yerine enflasyon oranında “güncelleme oranı” (TEFE/ÜFE) esasında uygulanacaktır. Peşin ödemelerde ayrıca “güncelleme oranının” %90’ı ayrıca silinecektir.

Bu iyi bir imkandır. Finansal kiralama sektöründe özellikle yatırım teşvik belgesi kapsamında olan kiralamalarda bu imkandan faydalanmak çok rasyonel görünmektedir.

Gerçektende kiracıların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle (yatırım tamamlama vizesinin yaptırılmaması, yatırım konusu sabit kıymetlerin amaç dışı satılması, kiracıların ödeme yapmaması, finansal kiralama sözleşmesinin fesh edilmesi v.b. gibi) teşvik mevzuatı gereğince yararlanılan destek unsurları cezalı ve gecikme faizli olarak geri ödenmek durumundadır. Bu kapsamda olmak üzere Leasing şirketlerinde ihtilaf ve takip konusu çok sayıda dosya vardır.

Gümrük Vergisi ve KDV ödenmeksizin ithal edilen veya yurt içinden yine KDV istisnası ile satın alınan sabit kıymetler dolayısıyla ilgili İdareler (Vergi Daireleri ve Gümrük Müdürlükleri) ile finansal kiralama şirketleri arasında bir çok ihtilaf vardır.

KDV konusunda vergi ve cezaların muhatabı açısından Gelir idaresi ve Gümrük Müdürlükleri arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Vergi İdaresi’nin KDV Genel Tebliği’nde[1] “Finansal kiralama Şirketi ile yatırımcı (kiracı) arasında yapılan sözleşmede belirtilen sürenin sonunda, makine ve teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi veya yatırımın tevki belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçeklememesi halinde, finansal kiralama Şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.” denilmekteyken, Gümrük İdareleri ise Gümrük Giriş Beyannamesi Leasing şirketi adına olduğundan Leasing şirketlerini sorumlu tutmaktadır.

Görüldüğü gibi bazı durumlarda kiracılar, bazı durumlarda da Finansal Kiralama şirketleri muhatap alınmaktadır. Yerli alıma isabet eden tutarlarla ilgili Vergi İdaresi’nin (GİB) Genel Tebliği’ndeki açıklamalar mevcutken, ithal işlemlerle ilgili uygulamada ise Gümrükler, teşvik unsurlarının tamamlanmasını ve cezaları Leasing firmalarından talep etmektedirler. Bu sebeple 7143 sayılı Kanun yönünden özellikle ithal işlemlerdeki konulara öncelik verilmelidir. Zira işlemin ithal olması sebebiyle açılan davaların ve ihtilafların kaybedilme ihtimali mevcuttur.

İşte yargı sürecindeki bu ihtilaflardan avantajlı bir şekilde kurtulmak için 31.Temmuz tarihine kadar ilgili Kurumlara müracaat etmek gerekiyor. Dava konusu edilen “vergi/ceza ihbarnamesi”, “ödeme emri”, “tahakkuk belgesi/fişi” veya “Gümrük Müdürlüğü’nden doğrudan gönderilen tahsilat yazıları” bu kapsamdadır. Gümrük Müdürlükleri ve Vergi Daireleri’nin bu idari işlemleri için açılan davalardan da aynı esnada vazgeçilmesi (feragat etmek) şarttır.

Sat-Geri Kiralama işlemlerinde eksik Tapu Harcı’nın Yapılandırma (7143) Kanunu ile ödenmesi

Finansal Kiralama kapsamındaki “sat geri kirala işlemlerindeki eksik tapu harçları” ile ilgili olarak 7143 sayılı yapılandırma Kanunu’nundan yararlanmak mümkün.

Bilindiği gibi sat-geri kiralama işleminin başındaki ilk satışta (müşteriden finansal kiralama şirketine yapılan) normal Tapu Harcı yerine sadece satıcıdan tahsil edilmek üzere binde 4,55 (eskide binde 3,96) oranında harç alınmaktadır. Halbuki normal işlemlerde Tapu Harcı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olarak %2 oranında tahsil edilir.

Ancak sat-geri kiralama işleminin feshedilmesi sebebiyle taşınmazın sözleşme sonunda kiracıya geri satılmaması halinde başlangıçta eksik tahsil edilen harç gecikme faizi eklenerek normal tarifeye göre ödenir. Dolayısıyla “sat-geri kirala” sözleşmesi fesh edilmiş ise tapu harcı açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş demektir ve bu durumda eksik tapu harcının tamamlanması gerekir.

Mevzuatımıza göre, normal gayrimenkul alım satımında toplamda % 4 olarak alınan tapu harcı, gayrimenkul Sat-Geri-Kirala işlemlerinde sadece kiracıdan işlem başında olmak üzere binde 4,55 alınıyor; ancak bu indirim istisnası, gayrimenkulün işlem sonunda kiracıya teslim koşulu ile geçerlidir.

Tekrarlayacak olursak; taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 orana göre hesaplanan toplam harç tutarı ile başlangıçtaki indirimli oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.

Finansal kiralama sektöründe kiraların ödenmemesi sebebiyle satıp geri kiralama sözleşmeleri fesih olabilmekte ve hukuki sürecin ardından gayrimenkul üzerindeki şerh kaldırılarak, gayrimenkul Leasing şirketince 3. bir şahsa satılmaktadır. Bu safhada ise eksik ödenmiş Tapu Harcı ortaya çıkmaktadır. Çünkü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nın 19.02.2015 sayı ve 52616 sayılı yazısı uyarınca; işlem yapacak Tapu İdareleri’nin, taşınmazın kiracı tarafından herhangi bir şekilde geri alınmadığını tespit etmeleri durumunda eksik tahakkuk ettirilen Tapu Harcının gecikme faizi ile tahsili için mahalli Maliye Kuruluşuna bildirmeleri gerekmektedir.

İşte bu birikmiş gecikme faizinden kurtulmak için 7143 sayılı yapılandırma Kanunu’nundan yararlanmak mümkün. Buna göre 31/Temmuz/2018 tarihine kadar, Kanun’un 4. Maddesinin 10. Fıkrasına göre Vergi Usul Kanunu’nun 371. Maddesi kapsamında (pişmanlık) ile beyan yapılarak Tapu Harcının ödenmesi gerekmektedir. Ödeme peşin yapıldığında, gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinmektedir. (Tapu Harcında vergiyi doğuran olay, yatırımcının Finansal Kiralama şirketine yaptığı satışın tapu işlemidir.)

7143 sayılı Kanun kapsamında Finansal Kiralama şirketi alıcı sıfatıyla kendi adına başvuru yapacak olmakla beraber, alınması gereken toplam Tapu Harcı tutarının tahsil edilebileceği tabiidir.

[1] KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ, 5.3.Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama - (Finansgündem)
31- Eleştirmen, Yazar B. Sadık Albayrak Söz İsteyerek Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra, Bursa'dan SMMM Selma Çalışır Giresun Vergi Dairesi Müdürü Celal Demir'e Soru Yönelttikten Sonra Kapanış Konuşmasını TMMP Bşk. İbrahim Akel Yaptı.(SON)
Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre artık yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
ABD kaynaklı küresel ekonomik saldırı sürecini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz;
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanan aksiyon planı kapsamında reel sektörün banka kredilerine yönelik yeni tedbirler açıkladı.
Kur zararı dolaysıyla bazı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmak zorunda kalanların, söz konusu satış kazançları üzerinden yararlanabilecekleri bir vergi erteleme müessesesini,
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK’nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanalı Perakende Ticarette ...
Belli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve çalışan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?
18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkemeden, yaz aylarının gelmesiyle yıllık izin planları yapanlara kötü haber geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, ABD’nin Türkiye’yi hedef alan yaptırım kararları alması ve ekonomideki dalgalanmalar dolayısıyla yayımladığı mesajında
Ticaret unvanı ve işletme adı, Türk Ticaret Kanunu’nun 39 ve sonraki maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve .....
MASAK, döviz hareketleri ile ilgili yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 14/8/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca . . . . .
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasının ileri gelenleri ile gerçekleştirdiği toplantıda içinde bulunduğumuz ekonomik krize önlem olmak üzere neler yapacaklarını anlattı.
Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.