Devreden KDV ve KDV İadesine Çözüm Önerileri
08 Şubat 2019 Cuma
Devreden KDV’nin aşırı birikmesinin en önemli nedeni KDV iadesi alma hakkı olanların zorluklar nedeniyle KDV iadesi almaktan vazgeçmeleri.
Devreden KDV ve KDV İadesine Çözüm Önerileri

Devreden KDV ve KDV İadesine Çözüm Önerileri

İTO Meslek Komite Üyesi - YMM Hikmet Kabuk

Devreden KDV’nin aşırı birikmesinin en önemli nedeni KDV iadesi alma hakkı olanların zorluklar nedeniyle KDV iadesi almaktan vazgeçmeleri.

Başta indirimli oran mal teslimi yapan şirketler olmak üzere ihracat, teşvikli, uluslar arası taşımacılık, tevkifatlı vb bir çok teslimlerin KDV iadelerinde bir çok ödenen KDV’nin iadesi mevzuattan kaynaklanan nedenlerle yeterli iade alınamamaktadır. 

Ancak en büyük sorun indirimli oran teslimler (inşaat, sağlık ve sağlık malzemeleri, fırın, makine leasing, yayıncılar,ayakkabı yedek parça teslimleri,tekstil malzemeleri teslimleri vb onlarca sektörü ilgilendirmektedir.indirimli KDV oranı teslimlerinde KDV iadesi mutlaka uygulanabilir mevzuata kavuşmalıdır. 

Genellikle yüksek tutarlı devirler bu sektörlerin hakları olan KDV iadelerini alamamalarından kaynaklanıyor. 

Örnek verirsek her yıl belli bir tutarın üstü (2019 yılı 14.100TL) iade istenebiliyor. Bu tutar yıllar içinde birikiyor ve önemli tutara ulaşabiliyor. %1 ve %8 indirimli KDV oran teslimi olduğu zaman mükellef %1 tesliminin iadesini almak istiyor. Mevzuat tüm yıl için ayıramazsın tamamını hesaba katılmasını istiyor. Yıl içinde örnek ilk 5 ay %8 indirimli oran satış var 6 ay %1 indirimli oran teslimi var. Yalnız 6 ayın iadesini isteme hakkı yok.İlk 6 ayın satışları alışları maliyetleri vb bir çok hesaplama sonunda çok az iade çıkabiliyor.O kadar emeğe değmediği için mükellef iade almaktan vazgeçiyor.İndirimli oran KDV teslimlerine ait KDV iadesi daha basit anlaşılır ve mükellef istediği ayı KDV iadesi alabilme hakkı olmalı. Yıllık KDV iadesi uygulamasından vaz geçilmeli. Mükellef istediği ayda kesinti olmadan hak ettiği KDV iadesini alabilmeli.

Ancak bizim önerdiğimiz sistem (İndirimli oran teslimi hesaplanan KDV’si- indirimli oran teslimine ait %18 hesaplanan KDV) = iade alınacak KDV.  iade alınacak KDV en fazla Devreden KDV kadar olabilir şeklinde mevzuat düzenlenirse sektörlerin önemli kısmı Devreden KDV yükünden kurtulacağını düşünüyoruz. 

Diğer taraftan mükellef kurum KDV beyannamesinde iade talep ettiği KDV iade tutarının yarısını vergi borçlarından mahsup talep edebilmeli. Ancak mahsubun geçerli olması için en fazla 6 ay içinde gerekli belgeler vergi dairesine teslim edilmeli hükmü konulabilir.

Aynı şekilde nispeten daha kolay olan ihracat,teşvikli,tevkifatlı teslimler içinde uygulanabilir

8.1.İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade uygulaması için önerilerimiz.

İndirimli orana tabi teslimlerde KDV iadesi uygulamasının çok karmaşık ve uygulanamaz olduğunu düşünüyoruz. Devreden KDV’nin bu kadar büyük tutarlara ulaşmasının en önemli nedeni mükelleflerin indirimli orana tabi teslimlerinden uygulamadaki zorluklar nedeniyle iade talebinden vazgeçmeleridir. Odamızın Fırın unlu mamüller,yayıncılar,sağlık gereçleri ,makine üreticileri,inşaat vb bir çok sektörünü indirimli oran KDV teslimlerinden iade uygulaması etkilemektedir.Burada temelde 5 değişiklik yapılmasını öneriyoruz. 

1-İndirimli KDV oranı ile teslimlerde KDV iadesinde  alt sınır uygulaması sıfır olmalı veya kaldırılmalı.

2-indirimli KDV oranına tabi teslimlerde KDV iadesi aylık iade şeklinde olmalı. Uygulama Genel Tebliğinde yılı içinde talep edilen mahsuben aylık KDV  iade uygulamasının ilgili yılın sonuna kadar mahsup edilmesi şartı vardır. Bu şartın uygulanmasının mümkünü yoktur.özelikle Ekim,Kasım,Aralık aylarının  KDV iade taleplerinin belgelerinin tamamlanması ve iadesinin mahsuben istenmesi yıl içinde mümkün değildir. Zaten kasım beyanı aralık 24 de aralık beyanı ocak 24 verilmektedir.Yıl bittiği için mahsubu mümkün değildir. 

Burada mükellef yılı içinde mahsup edemediği için baştan yeniden hesaplama, belgeleme vb işlemleri yeniden yapmaktadır.buda mükellefe çok zor gelmekte ve bir kısım iade hakkından vazgeçmesine neden olmaktadır. Devreden KDV bu nedenle artmakta,mükellef vergi sgk vb kamu borçları artmaktadır.Burada önerimiz yılı içinde mahsuben aylık KDV iadesi yerine , indirimli oran mal ve hizmet teslimlerinde aylık KDV iadesi şeklinde düzenlenmesidir.

3- İndirimli KDV oranına tabi teslimlerde yıllık KDV iade talebi zorunlu bir uygulama değil isteğe bağlı olmalı. İsteyen mükellefler yıllı hesaplama ve KDV iade talebi yapmalı.

4-İndirimli KDV oranı ile teslimlerde yılın başından itibaren her ay  kümülatif  hesaplama uygulaması zorunlu olmamalı. Mükellefin aralık ayında leasing makine teslimi varsa ihracat ve diğer tam istisna kapsamında uygulanan KDV iadeleri gibi Aralık ayına ait hesaplama vb çalışmalarını yapmalı. Yılın 3-4 ayında olan iade talep hakkı için 12 aylık kümülatif çalışma yapması emek zaman ve maliyet oluşturmaktadır. Yalnız indirimli KDV oranı ile teslimlerinin olduğu ayları çalışması, hesaplaması raporlaması yeterli olmalı.

Öte yandan uygulama genel tebliğinde indirimli KDV oranı teslimlerinde KDV iadesi hesaplanmasında iade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibariyla indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup,işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.denilmektedir. Burada uygulamada şöyle bir anlam çıkarılıyor. Bir mükellef %1 KDV ye tabi  leasing makine teslimi var,birde %8 KDV tabi teslimleri var. Mükellef yalnız %1 KDV ye tabi makine teslimleri için KDV iade talep hakkı yoktur gibi anlaşılıyor. Burada ilgili ay için aynı KDV orana tabi teslimler içinde ayrıştırma yapılamaz şeklinde düzenlenmesini öneriyoruz.

Öte yandan tam istisna veya diğer konularda iade talebinde sabit kıymet alımlarına ilişkin ödenen KDV’nin yüklenim konusu yapılmasına açıklık getirilmeli. Doğrudan iade talep edilen teslimin üretiminde kullanılması ve ilgili aylarda yüklenilen KDV konusu yapılamayan KDV’lerinin gelecek dönemlerde nasıl iade konusu yapılacağına açıklık getirilmeli.

İndirilecek KDV listelerinde toplam indirilecek KDV’nin %5’i tutarında yazar kasa fişleri doğrudan tek kalemde yazılabiliyor. Ancak Uygulamada bu tutarların dökümleri eksik yazılarında tek tek döküm halinde isteniyor. bazı yazar kasa fişleri çıkartılıyor. Bu tür küçük meblağlara karşı daha esnek olacak sirkü vb yollarla açıklamalar yapılabilir.Bu tutarların iade konusu yapılması kabul edilmiyor.Yüklenilen KDV listesinde yazar kasa fişleri iade konusu yapılacaksa tek tek yazılması gerekiyor. 

Önceki yıllarda toplam iade alınacak KDV’nin %5’ne kadar olumsuz mükelleflerden yapılan alımlarda eksik kabul edilmiyordu.Son dönem uygulamalarda bu yaklaşımdan vazgeçildi.İdari bir kararla bu uygulama işler hale getirilebilir.,
KDV iadelerinde fatura tarihinden sonra yapılan giderler iade konusu yapılamıyor. Bu konuda da uygulamada açıklık getirilebilir.

Sonuç;

İstanbul Ticaret Odası 19 no’lu Mali Müşavirler komitesi olarak özelikle indirimli KDV oranına tabi mal ve hizmet teslimlerinde KDV iadesinin uygulamasında aylık KDV iade uygulamasına işlerlik kazındırılmalı, kümülatif hesaplama yönteminden vazgeçilmeli, indirimli oran teslimlerde KDV iadesinde Alt sınır uygulaması kaldırılmalı ve aynı ayda %1 ve % 8 indirimli KDV oranına tabi satış olması halinde mükellefin istediği orandan birine ait KDV iadesini talep etme hakkı verilmeli. Odamızın birçok üyesinin devreden KDV sorunu KDV iadesi talep etme hakkından faydalanmadığından kaynaklandığını düşünüyoruz. KDV iade hesaplama şeklinin (İndirimli oran hesaplanan satış KDV’si - % 18 KDVli satılsaydı hesaplanan KDV =iade alınacak KDV) iade alınacak KDV  devreden KDV’den fazla olamaz. Bu hesaplama yöntemi tüm KDV iadeleri içinde önerimizidir. Hesaplamadan kaynaklanan kısıtlamalardan dolayı devreden KDV tutarının yükseldiğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak; KDV iadesi Ticaret sanayi hizmetler vb sektörler için son derece önemli. İadelerin gecikmemesi, iade tutarlarının amacını aşan yorum ve görüşlerle azaltılmaması, iade sürelerinin uzatılmaması ve hızlandırılması, mükelleflerden gereksiz belge istenmemesi gerekir.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.
Yeni göreve gelen BSMMMO yönetimini makamında ağırlayan Vali Yakup Canbolat, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta turizm cenneti konumunda olan
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır.
Haydi hayırlı olsun Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni kazanç kapıları açmaya devam eden Devletimize milletimize allah zeval vermesin.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu,
Özelge: Faydalı ömrü bitmeden veya bittikten sonra kullanımına devam edilen iktisadi kıymetlere yapılan bakım ve onarım giderlerinin itfası hk.
Kıdem tazminatı yıllarca çalışanların sigortası niteliğinde. Memur maaşlarındaki artışa endeksli olan bu tazminata temmuz itibarıyla zam geldi.
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, . . . .
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali bugün başladı
Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık,
BİST, 23 kıymetli madenler aracı kuruluşunun Kıymetli Madenler Piyasası'ndaki işlem yapma yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu
Sigara tüketimi geçen yıla oranla yüzde 12 artarken, Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı yüzde 12,07’ye düştü.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Erdem’den seçim sürecinde . . . . .
Yeni TTK ve Danıştay kararları sonrası limited şirket ortaklarının sorumlulukları arttı. Yeni durum dikkatle incelendiğinde anonim şirketlerin ....
Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki bu görevinden istifa etti.