Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük
10 Aralık 2017 Pazar
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama
Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama

TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Meslekte Birlik, söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerini içeren 27 maddelik çalışmayı GIB yetkililerine meslektaş adına Ankara’ya giderek sunmuştur. Yapılan görüşmeye bağlı olarak bu konuda aşağıdaki konularda meslektaşlarımıza bilgi sunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Mükellefin kendisinin şifre alabilmesi konusu;

Bu tebliğe göre ,şifreyi vergi idaresinden mükellef alabilecektir. Ancak şifre ile beyan yetkisi Serbest muhasebeci mali müşavirlere ait olacaktır. Bunun sadece iki istisnası vardır. Avukatlar ve noterler eskiden gelen bu haklarını kendileri için kullanıp, defter ve beyannamelerini kendileri düzenleyebileceklerdir.

Kendisi ile başlayan kelimelerde kastedilen nokta budur. Burada bu iki meslek grubu isim olarak yazılmayıp VUK 340’a atıf yapılmıştır. Bunun nedeni ileride Bakanlığın başka bir mesleki grubu da bu hakkı vermesi halinde başka düzenlemeye gerek olmadan uygulamayı yapabilme isteğidir.

Mukellefin bağlı olduğu meslek odasının beyanname gönderme yetkisi konusu;

Odaların basit usul vergi mükelleflerinin beyanlarını gönderme hakkı öteden beri var olmakla birlikte devam edecektir. Bu düzenleme ile odaların İşletme defteri tutma hakları sona ermektedir. Bu konuda bir kayıp yoktur. Aksine bir kazanım söz konusudur.

Meslek mensubu tanımında 3568’e atıf yapılma nedeni ile YMM’lerin de defter gönderme hakkı ihtimalinin ortaya çıkması;

Meslek mensubu kelimesinin değil özellikle “SMMM” yada “SM” unvanlarının açıkça yazılması ile sorun aşılacaktır. Yemin mali müşavirlere  "küçük defter tutabilirsiniz "  izni kesinlikle söz konusu değildir.

Aralık 2017 tarihine kadar sözleşmelerin yenilenme mevzuu; 

Bakanlık da bu sürenin çok kısa olacağı kanaatinde bu nedenle muhtemelen Şubat ayına kadar sözleşme giriş imkanı olacaktır.(Bu konuda yetki ilgili kurumundur, bu şekilde bir uygulama olacağını tahmin ediyoruz.)

E-defter sisteminde defter zaten Maliye Bakanlığı bünyesindedir. 10 gün içinde mükelleften defter / kayıt istenmesinin mantığı nedir?

Müfettiş taleplerinde; mükellefin haberi dışında GİB kayıt/defter bilgilerinin müfettişlere açılmasını doğru bulmamaktadır. Mükellefleri koruma amaçlı olarak, habersiz transferin doğru olamayacağı düşüncesi ile bu düşünülmüştür. Ayrıca mükellefin normal bir durum olmamakla birlikte defter /belge beyan etmeme de  “hakkıdır“ şeklinde düşünülmüştür. Bu nedenlerden dolayı inceleme elemanına defter dökümlerinin mükellef tarafından ibrazı düşünülmektedir.

E- defter gönderiminin takip eden ayın 20. gününe kadar gönderilmesi mevzuu;

Bu tarihin seçilme nedeni beyannamelerin ve e- defterin üst üste binmesinin hem meslek mensuplarına hem de internet ortamına getireceği aşırı yüktür. Bu konudaki düşüncelerin Sayın Bakana iletilerek beyan süresinin ancak bu şekilde değiştirilebileceği tarafımıza ifade edilmiştir. Meslekte birlik olarak bu konudaki görüşlerimizi Sayın Bakana ileterek takipçisi olacağız.

ENVANTER VE AMORTİSMAN DEFTERLERİ:

Bu defterlerin internet ortamında işlenmesi şimdilik ihtiyaridir. Şimdilik düşünülen Envanter defterine döküm yapılmaksızın  “Dönem Sonu Stok” bilgisinin girilebilmesine imkan tanıyan bir sistemin olmasıdır.  Ancak İstanbul Meslekte Birlik , işletme defteri dışındaki diğer defterlerin, gerek mükellefi gerekse meslek mensuplarını çok zorlayacağını net bir şekilde beyan etmiştir. Bu defterlerle ilgili işlemlerin kaldırılmasının çok daha makul olduğu tarafımızdan ifade edilmiştir.

SONUÇ OLARAK;

Meslek mensuplarının elinden defter tutma hakkının alındığı ya da alınacağı yönündeki beyanatlar kesinlikle mevzunun tam olarak açıklanamamasından kaynaklanmaktadır.  Bu konudaki düşüncelerimiz ilgili kurumla paylaşılmıştır.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile İşletme defterlerinin ilgili esnaf odaları tarafından tutulmasına imkan veren ilgili sirküler kaldırılacaktır. İş ehli olan meslek mensuplarına verilecektir. Kısaca bu tebliğin en önemli kazanımı, meslek mensupları tarafından tutulması gereken defterlerin, esnaf odaları tarafından tutulmasına son verilmesidir.

Bu tebliğin amacı; şu ana kadar kağıt ortamında yapılan işlemlerin, elektronik ortama taşınarak defter beyan sistemi üzerinden ya da XML dosyası ile gönderim sağlanabilmesine yönelik esasların belirlenmesidir.

Meslekte Birlik ailesi ilgili tebliğin takipcisi olmaya devam edecektir. Ayrıca  GİB yetkilileri, taslakta yer alan ve anlaşılamayan noktaların giderilmesi için görüşlerimizi dikkate alacaklarını beyan etmişlerdir.

Vergi İdaresi arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa payı teslimi karşılığında konut veya işyeri teslimini esas alan yeni bir uygulamaya geçti.
“Yerli Ve Milli Silah Üretiminin Konya’da Yapılması, Konya’ya Ve Ülkemize Büyük Katkılar Sağlayacaktır”
Kamuoyunda 'Hurda araç teşviki' olarak bilinen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında
Gelir vergisi mükelleflerinden basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri,
Yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hem mevzuatta önemli düzenlemeler, hem de uygulamada önemli iyileştirmeler yapılıyor.
Anayasanın 135. Maddesi gereği kurulan meslek odalarının Antalya’da örgütlü gönüllü birlikteliği olan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu,
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil”
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kültürpark’taki Dörtler Restaurant’ta gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma töreni,
Uzunca sayılacak bir süredir futbol maçlarını baştan sona izlemiyorum. Tesadüfen denk gelirse maç özetlerine şöyle bir bakıyorum.
4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinler kanun ve yönetmelikle belirlenir.İşyerinde işe başladığı günden itibaren,
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Yeminli mali müşavirler (YMM), meslek kanunundan gelen zorunluluk nedeniyle mükelleflerin (gerçek ve tüzel kişilerin) mali tablolarını ve beyannamelerini ilgili mevzuat hükümleri,
Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için yılda dört defa söz konusu olan mükellefiyetlerden birisi de,
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile
Dolayısıyla eğer riskin devam etmesini sonlandırma imkanı çıkmışşa bunu değerlendirmek gerekir.
7143 sayılı Yasa'ya göre 18.05.2018 tarihi itibariyle gümrük idarelerince takip edilen gümrük alacaklarını kesinleşmiş alacak, kesinleşmemiş alacak,
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren imar barışı süreci başladı. e-Devlet kapısı üzerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen
Ülkemizdeki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak limited şirket statüsünde kurulmaktadır. Limited şirket ortaklarının sorumluluğunun genişliği,