Cayçıya hamala milyarlık vergi yaz barona dokunma!
17 Eylül 2019 Salı
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Cayçıya hamala milyarlık vergi yaz barona dokunma!
Cayçıya hamala milyarlık vergi yaz barona dokunma!

Dr. Nedim Türkmen - (Sözcü)

Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor

Türk vergi sistemine vergi borçlularının kamuoyuna açıklanması uygulaması, 1998 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan 4369 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili olarak 2001 yılında çıkartılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile girmiştir.

Artık klasikleşmiş hale geldiği üzere, her yılın eylül ayında gazetelerin manşetlerinde vergi yüzsüzleri listesi açıklandı, yüzsüzler yine borçların ödemiyor tarzı birçok habere tanıklık etmekteyiz.

Vergi borçlularının kamuoyuna açıklanması uygulamasını getiren kanunun gerekçesinde; “Vergi mahremiyetinin istisnası olarak getirilen bu düzenleme ile hem kamuoyunun vergi konusunda bilgilendirilmesi hem de kamuoyu denetimi yoluyla mükelleflerin ödevlerini tam ve zamanında yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır ” ifadesi yer almıştır. Kanunun gerekçesinin Türkçesini size şöyle ifade edeyim: yasaları uygulamamıza rağmen tahsil edemediğimiz vergi borçlularını ya da yapılan tarhiyatlar ile ilgili kişi ve kurumları kamuoyuna açıklayacağız, teşhir edeceğiz. Bu kişi ve kurumlar kamuoyundan utanacak ve borçlarına ödeyecek yaklaşımı hakim. Borçluların kamuoyunda teşhir uygulaması, neredeyse 20 yılı dolduracak olmasına rağmen, açıklanan borçlulardan kamuoyundan utanıp borcunu ödeyene şimdiye kadar rastlamadık. “Kamuoyundan utanmadıkları için onlara vergi yüzsüzü diyoruz zaten” dediğinizi duyar gibiyim, oysaki gerçekler hiç de sizin düşündüğünüz gibi değil!

İLK 100'ÜN VERGİ BORCU 44 MİLYAR TL'YE ULAŞIYOR 

Her yıl, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar, hem vergi dairelerinde hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan ediliyor. Bu bilgileri alan yazılı ve görsel basın yaptığı haberlerle konuyu kamuoyunun gündemine taşıyor.

Bu yıl açıklanan devlete 1 milyon TL'nin üzerinde borcu olan mükelleflerle ilgili rakamlara baktığımızda; vergi dairelerine 1 milyon TL'nin üzerinde borcu olan mükellef sayısı 47.032'dir. Listedeki ilk 50 mükellefin borcu 30 milyar iken, bu rakam ilk 100'ün toplamında 44 milyar 301 milyona ulaşıyor. Açıklanan listelerde bir kısır döngü de söz konusu; şöyle ki, geçen yıl açıklanan listede vergi incelemesi nedeniyle belli tutarın üzerinde tarhiyat yapılanlar, kesinleşen borçlarını vade tarihinde ödemeyince, bu yılın listesinde yer değiştirerek bu kez vadesi geçtiği halde borcunu ödemeyenler olarak listelerde yer buluyor. Sizin anlayacağınız vergi borçluları için liste dışında kalmak gibi, politikacıların yaşadığı korkulu bir rüya yok.

Bu listeler incelendiğinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un bütün hükümleri uygulanmasına rağmen, hiçbir surette tahsil edilemeyen ve edilemeyecek olan alacakların, yıllar itibari ile bu listelerde; her yıl gecikme zammı tutarı kadar yükselerek yer almaya ve yayımlanmaya devam ettiğini görüyoruz.

Moda deyim ile “üst akıl” devletle bürokrasi ile işbirliği içinde organizasyonu kurmuş, şirketlerin ortak ve yönetim kurulunu çaycı, hamal, asgari ücretle çalışan kişilerle doldurmuş. Sonra devletten akaryakıt Özel Tüketim Vergisi'ni, hayali ihracatla ilgili Katma Değer Vergisi'ni,  naylon fatura ile ilgili komisyonları cebe indirmiş, bütün bu olaylar olup biterken ortada olmayan vergi idaresi, operasyon bittikten sonra ortaya çıkmış, ortada duran kaçacak yeri olmayan gariban şirket yönetim kurulu üyelerine milyarlık tarhiyatlar yapmış, yıllar itibarıyla da bu tarhiyatlar sonucu salınan vergi ve kesilen cezalar tahsil edilememiş. Asıl organizasyonu kuran ve parayı götürenler Türkiye'de çok saygın işadamı olmuş, finans piyasalarını ele geçirmiş, gül gibi geçinip gidiyor devlet bunlara seyirci kalmış, şimdi bu zavallıları teşhir ederek tahsilat yapabileceğini umuyor, yazık ki ne yazık!

Tahsil edilmeyen vergiler 500 milyar lirayı aşacak

Kamu Hesapları Bülteni'nde yer alan rakamlara göre; devletin vergi, gecikme faizi ve vergi cezası alacak tutarı 31.12.2017'de 265 milyar 137 milyon iken, 31.12.2018'de bu rakam 328 milyar 967 milyon liraya, vergi dışı gelirler, yargı ve idari para cezaları tutarı ise 31.12.2017'de 57 milyar 745 milyondan 31.12.2018'de 80 milyar 198 milyon liraya çıkmıştır. Yani toplamda devletin vergi alacağı 01.01.2019 tarihi itibari ile 409 milyar 165 milyon liradır. 2019'un sonunda bu rakamın 500 milyar liranın üzerinde olacağını şimdiden müjdeleyebilirim.

Bu alacak tutarının çok büyük bir bölümünün fiktif yani hiçbir surette tahsil edilemeyecek alacak olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir. Haklarında rapor düzenlenen bu mükelleflerin büyük çoğunluğu, devletten haksız Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi aldığına göre; bu paraları gerçekte uhdesinde tutanlara devletin ne işlem yaptığını sorgulama zamanı gelmiş ve de geçmiş midir?

Devlet haksız yere Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi alan ve perde arkasında yer alan kişilerin tamamından haberdardır.  Dolayısıyla bu paraları geri almak için hala bir umut vardır. Yeter ki, bu konuda cesur ve kararlı olalım.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .