Borçlu şirketlere yeni bir fırsat verildi
23 Temmuz 2019 Salı
TBMM’de kabul edilen yeni torba kanun ile zor durumdaki şirketlere yönelik düzenlemeler geldi.
Borçlu şirketlere yeni bir fırsat verildi
Borçlu şirketlere yeni bir fırsat verildi

Talha Apak - Yeminli Mali Müşavir (YMM)

talha.apak@paradergi.com.tr

TBMM’de kabul edilen yeni torba kanun ile zor durumdaki şirketlere yönelik
düzenlemeler geldi. Yeni kanunla borçlu şirketlere yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Kalıcı önlem ihtiyacı ise hala devam ediyor…

EKONOMİ alanında önemli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İlgili kanunla ulusal ve uluslararası konjonktür kaynaklı makroekonomik gelişmeler dolayısıyla reel sektörde ortaya
çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi hedeflenmiş bulunuyor. Ekonomiye ciddi ölçüde katma değer yaratmakla birlikte finansal güçlük yaşayan firmaların katma değer yaratmaya devam etmeleri mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine bağlı olduğundan,
finansal yeniden yapılandırma programlarını içeren bir uzlaşı platformunun oluşturulması amaçlanıyor. Finansal güçlük yaşayan borçlu firmalara ödeme gücü kazandırılması ve
mali kesime olan yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinin sağlanması doğrultusunda gerekli yasal altyapının oluşturulması hedefleniyor.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

TBMM’de kabul edilen Kanun özetle aşağıdaki düzenlemeleri içeriyor.

Reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi amacıyla borçların yeniden yapılandırılması,

Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla,

Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılarak, hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kar hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilmesi, bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10’u, “fevkalade ihtiyat akçesi” yerine, ihtiyat akçesine aktarılması, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilmesi, ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamının, birikmiş fevkalade ihtiyat
akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye devredilmesi,

Varlık Barışı’ndan yüzde 1 vergi ödeyerek yararlanma süresinin 31/12/2019 tarihine kadar altı ay uzatılması,

Ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılması,

Yurtdışına çıkış harç tutarının artırılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi, 15 TL olan harcın 50 TL’ye çıkarılması,

Elektronik iletişim cihazlarına ait kimlik bilgilerinin (MET) başka cihazlara kopyalanması nedeniyle oluşan kayıt dışı ekonominin ve muhtemel güvenlik açıklarının engellenmesi,

Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ile yurtdışında çalışmaktayken veya yurda kesin dönüşten sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri, SGK’ye başvurarak, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki haklardan yararlanabilmesi, Kanunla yurtdışı borçlanmasında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılması.

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralamaşirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan çerçeve anlaşmalarda belirlenen borçlular,

bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutularak, uygulamanın iki yıl süreyle uygulanması sağlanıyor.

Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor. Bu madde kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda, kredilerin vadelerini uzatmak, kredileri yenilemek, ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi,

gecikme cezaları ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek, teminat azaltmak, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını kısmen veya tamamen iştirake çevirmek amaçlanıyor.

Kanun teklifi incelendiğinde, 15’e yakın kanunda değişiklik yapılarak, 30 konuda yapılan düzenleme Torba Kanun’a dahil edilmiş görülüyor. Düzenlemenin en önemli kısmı,

konkordatoya gitmeyi düşünen firmalara alternatif çözüm amacıyla, reel sektördeki finansal sorunların çözümlenmesi,

mevcut borçların yeniden yapılandırılması olarak öne çıkıyor.

Ancak uygulanacak yeni faiz oranları ve bankaların tavrı merak konusu. Diğer düzenlemelerin çoğu ise tartışmalı. Başta vergisel düzenlemeler olmak üzere diğer düzenlemelerin yapısal, uygulanabilir ve kalıcı çözümler içermesi gerekiyor.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba kanun yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-Fatura uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti.