Aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alanlar SGK’dan prim iadesi alabilir
03 Kasım 2019 Pazar
Son birkaç ayın önemli vergi gündemi, geçmiş yıllarda birden fazla iş yerinden ücret alanlara ...
Aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alanlar SGK’dan prim iadesi alabilir
Serbest Kürsü

Aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alanlar SGK’dan prim iadesi alabilir

Dr. Ersin KAPLAN - E. Hesap Uzmanı

Son birkaç ayın önemli vergi gündemi, geçmiş yıllarda birden fazla iş yerinden ücret alanlara vergi daireleri tarafından “gönüllü uyum” kapsamında gönderilen izaha davet yazılarıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 86. maddesine göre birden fazla iş yerinden alınan ücretlerden, birden (ilk ücretten) sonraki ücret gelirinin toplamı 2018 yılı için 34 bin TL’yi (2016 ve 2017 yılları için 30 bin TL) aşıyorsa elde edilen tüm ücret gelirlerinin, ücretin elde edildiği yılı takip eden mart ayı içerisinde beyan edilmesi ve hesaplanan verginin ödenmesi gerekmektedir. 16 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde yapılan açıklamalara göre, ilk ücretin hangi ücret olduğunu mükellef serbestçe belirleyebileceği için, toplamı en yüksek olan ücretin birinci ücret olarak belirlenmesi durumunda beyanname verme yükümlülüğü ortaya çıkmayabilir.

Burada birden fazla ücretten anlaşılması gereken iki hal vardır. Birincisi iş değişikliği dolayısıyla yıl içerisinde birden fazla iş yerinden ücret alınması, ikincisi ise aynı anda birden fazla işte çalışmak suretiyle ücret geliri elde edilmesidir. Vergi daireleri tarafından gönderilen söz konusu yazıların, çoğunlukla iş değişikliği dolayısıyla yıl içinde birden fazla ücret geliri elde edenlerle ilgili olduğu görülmektedir.

Bu yazının konusu iş değiştirenler değil, aynı anda birden fazla iş yeri bordrosunda olan çalışanlardır.

Bilindiği üzere ücret hesaplamalarında, brüt ücret üzerinden önce sosyal güvenlik primi (işçi için ücretin %14’ü prim, %1’i işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam %15 oranında) hesaplanmakta ve hesaplanan bu sigorta primi brüt ücretten indirilerek ücret gelir vergisi matrahına ulaşılmaktadır. Matrah üzerinden GVK’nın 103. maddesinde yer alan artan oranlı tarifeye göre vergi hesaplanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre sosyal güvenlik primi hesaplamasında alt sınır ve üst sınır uygulaması bulunmaktadır. Uygulamada taban ve tavan olarak da bilinen bu uygulamaya göre SGK primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret (2019 yılı için 2.558,40 TL) olup, üst sınırı ise asgari ücretin 7.5 katıdır (2019 yılı için 19.188 TL). Üzerinden sosyal güvenlik primi hesaplanacak tutar en az alt sınır kadar, en fazla üst sınır kadar olabilir. Yani, brüt ücreti üst sınırın (19.188 TL) üzerinde olanların sosyal güvenlik primi 19.188 TL üzerinden hesaplanır.

Aynı madde hükmüne göre, sigortalıların birden fazla işte çalışması nedeniyle ödenen primler toplamı, prime esas kazanç üst sınırı (prim tavanı-19.188 TL) üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Yani, aynı anda birden fazla iş yerinde çalışılması durumunda, çalışılan iş yerlerinde işçi payı olarak ödenen SGK primleri toplamı tavan (19.188 TL) üzerinden hesaplanacak prim tutarını geçerse fazla olan prim kısmı işçiye iade edilir. Başka bir deyişle, aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alınması durumunda brüt ücretler (prime esas kazançlar) toplamı 2019 yılı için aylık 19.188 TL’yi aşıyorsa aşan kısım üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primleri iade alınabilir.

İade sigortalının talebi üzerine yapılır. Otomatik bir iade mekanizması yoktur. İade sadece çalışana yapılır, işverene bu işlem dolayısıyla prim iadesi söz konusu değildir. Öte yandan, geri verilen primler için SGK tarafından ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeyeceği için geç kalmadan iade talebinde bulunulmasında fayda vardır.

Aynı anda birden fazla iş yerinde çalışma hali daha çok aynı şirketler grubuna dahil farklı şirketlerde bordrolu olarak ücret alma durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde, birden çok ücret geliri olan çalışanların, fazla ödenen SGK primlerini iade alma ihtimali bulunmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde SGK’den sosyal güvenlik prim iadesi alınması durumunda, iade alınan bu primler iade alındıkları tarih itibarıyla tevkifata tabi tutulmamış ücret niteliğinde olup GVK’nın 85 ve 86. maddeleri çerçevesinde tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gereken bir ücret geliri niteliğindedir. Bu nedenle, iade alındığı yılı takip eden mart ayı içerisinde beyan edilmelidir. İade alınan sosyal sigorta primleri, ayrıca beyan edilmesi gerektiği için bu primlerin, ilgili olduğu ayda ücret hesaplamasında matrahtan indirim konusu yapılacağı tabiidir.(Dünya)
3- YMM İbrahim Akbayrak "Turizm Payı Beyannamesi Özellik Arz Eden Durumlar" Konusunda Sunumlarına Devam Ederken, YMM Kadir Erkeçoğlu Zaman Zaman Katkı Sundu
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-
Limited şirketlerde, ortağın şirketten çıkabilmesinde ön koşul, ortaklıktan pay devri yapılarak ayrılmadır. Pay devri noterde yapılarak,
Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.
“Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla,
Ülkemizde yaşanılan ekonomik darboğazı aşmak, şirketlerin sınırlı bir sürede de olsa bir limana sığınarak ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına
Bilindiği üzere; ülkemizde hem vergi dairelerine hem de sosyal güvenlik kurumlarına borcu olan milyonlarca mükellef vardır.
Marmara Games 2019 Bireysel ve Takım Sporları Yarış Organizasyonu Açılış Töreni 15 Kasım 2019 Cuma günü
I. Marmara Games 2019 bugün (16.11.2019 Cumartesi) kürek yarışları ile Küçükçekmece Gölünde start aldı.
Muhasebe-Finans Denetim Sempozyumu 20 KASIM 2019 - NOV 20, 2019) 13.30 - 15.00 Saatleri Arasında Yapılacaktır.
Böyle bir vergi mi var ki zam olsun diyebilirsiniz. Bu ad altında ödediğimiz bir vergi yok. Ancak vergi kanunlarının kabul etmediği çok sayıda gider
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puanlık artışla