Aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alanlar SGK’dan prim iadesi alabilir
03 Kasım 2019 Pazar
Son birkaç ayın önemli vergi gündemi, geçmiş yıllarda birden fazla iş yerinden ücret alanlara ...
Aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alanlar SGK’dan prim iadesi alabilir
Serbest Kürsü

Aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alanlar SGK’dan prim iadesi alabilir

Dr. Ersin KAPLAN - E. Hesap Uzmanı

Son birkaç ayın önemli vergi gündemi, geçmiş yıllarda birden fazla iş yerinden ücret alanlara vergi daireleri tarafından “gönüllü uyum” kapsamında gönderilen izaha davet yazılarıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 86. maddesine göre birden fazla iş yerinden alınan ücretlerden, birden (ilk ücretten) sonraki ücret gelirinin toplamı 2018 yılı için 34 bin TL’yi (2016 ve 2017 yılları için 30 bin TL) aşıyorsa elde edilen tüm ücret gelirlerinin, ücretin elde edildiği yılı takip eden mart ayı içerisinde beyan edilmesi ve hesaplanan verginin ödenmesi gerekmektedir. 16 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde yapılan açıklamalara göre, ilk ücretin hangi ücret olduğunu mükellef serbestçe belirleyebileceği için, toplamı en yüksek olan ücretin birinci ücret olarak belirlenmesi durumunda beyanname verme yükümlülüğü ortaya çıkmayabilir.

Burada birden fazla ücretten anlaşılması gereken iki hal vardır. Birincisi iş değişikliği dolayısıyla yıl içerisinde birden fazla iş yerinden ücret alınması, ikincisi ise aynı anda birden fazla işte çalışmak suretiyle ücret geliri elde edilmesidir. Vergi daireleri tarafından gönderilen söz konusu yazıların, çoğunlukla iş değişikliği dolayısıyla yıl içinde birden fazla ücret geliri elde edenlerle ilgili olduğu görülmektedir.

Bu yazının konusu iş değiştirenler değil, aynı anda birden fazla iş yeri bordrosunda olan çalışanlardır.

Bilindiği üzere ücret hesaplamalarında, brüt ücret üzerinden önce sosyal güvenlik primi (işçi için ücretin %14’ü prim, %1’i işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam %15 oranında) hesaplanmakta ve hesaplanan bu sigorta primi brüt ücretten indirilerek ücret gelir vergisi matrahına ulaşılmaktadır. Matrah üzerinden GVK’nın 103. maddesinde yer alan artan oranlı tarifeye göre vergi hesaplanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre sosyal güvenlik primi hesaplamasında alt sınır ve üst sınır uygulaması bulunmaktadır. Uygulamada taban ve tavan olarak da bilinen bu uygulamaya göre SGK primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret (2019 yılı için 2.558,40 TL) olup, üst sınırı ise asgari ücretin 7.5 katıdır (2019 yılı için 19.188 TL). Üzerinden sosyal güvenlik primi hesaplanacak tutar en az alt sınır kadar, en fazla üst sınır kadar olabilir. Yani, brüt ücreti üst sınırın (19.188 TL) üzerinde olanların sosyal güvenlik primi 19.188 TL üzerinden hesaplanır.

Aynı madde hükmüne göre, sigortalıların birden fazla işte çalışması nedeniyle ödenen primler toplamı, prime esas kazanç üst sınırı (prim tavanı-19.188 TL) üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Yani, aynı anda birden fazla iş yerinde çalışılması durumunda, çalışılan iş yerlerinde işçi payı olarak ödenen SGK primleri toplamı tavan (19.188 TL) üzerinden hesaplanacak prim tutarını geçerse fazla olan prim kısmı işçiye iade edilir. Başka bir deyişle, aynı anda birden fazla iş yerinden ücret alınması durumunda brüt ücretler (prime esas kazançlar) toplamı 2019 yılı için aylık 19.188 TL’yi aşıyorsa aşan kısım üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primleri iade alınabilir.

İade sigortalının talebi üzerine yapılır. Otomatik bir iade mekanizması yoktur. İade sadece çalışana yapılır, işverene bu işlem dolayısıyla prim iadesi söz konusu değildir. Öte yandan, geri verilen primler için SGK tarafından ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeyeceği için geç kalmadan iade talebinde bulunulmasında fayda vardır.

Aynı anda birden fazla iş yerinde çalışma hali daha çok aynı şirketler grubuna dahil farklı şirketlerde bordrolu olarak ücret alma durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde, birden çok ücret geliri olan çalışanların, fazla ödenen SGK primlerini iade alma ihtimali bulunmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde SGK’den sosyal güvenlik prim iadesi alınması durumunda, iade alınan bu primler iade alındıkları tarih itibarıyla tevkifata tabi tutulmamış ücret niteliğinde olup GVK’nın 85 ve 86. maddeleri çerçevesinde tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gereken bir ücret geliri niteliğindedir. Bu nedenle, iade alındığı yılı takip eden mart ayı içerisinde beyan edilmelidir. İade alınan sosyal sigorta primleri, ayrıca beyan edilmesi gerektiği için bu primlerin, ilgili olduğu ayda ücret hesaplamasında matrahtan indirim konusu yapılacağı tabiidir.(Dünya)
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan kararını Twitter hesabından yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler. .
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, . . .
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 29/07/2017 tarihinde yayımlanmış ve . . .
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.