Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan; Basın Açıklaması
28 Mayıs 2020 Perşembe
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan; Basın Açıklaması
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan

Basın Açıklaması

"Bu Planla Koruma Olmaz"

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve kentimizin  tanıtımında birçok çalışmayı desteklemiş olmamıza rağmen, kamu yararına aykırı uygulamaların,  kentin doğal alanlarının, tarihi ve kültürel birikimlerinin “koruma” adı altında yapılaşmayı teşvik etmesine de karşı olduğumuzu pek çok platformda ve yaptığımız basın açıklamalarıyla dile getirdik. Son zamanlarda tarım alanlarına, doğal alanlara, kıyı alanlarımıza, tarihi ve kültürel alanlarımıza yönelik “planlama” adı altında yapılan saldırılar da artmıştır.  Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı özelinde uzman meslek odalarımızın ayrıntılı çalışması neticesinde böyle bir açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.  

Olimpos gerek doğal gerek tarihi ve kültürel yapısıyla çok çeşitli kaynak değerlerini bir arada bulunduran uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bir yerleşmedir. Orman varlığı, tarım alanları,  sulak alanlar, flora ve fauna varlığı, kıyılar ile geçmişten günümüze gelebilen tarihsel-kültürel mirasın pek çoğunu birlikte bulunduran nadide yerleşmelerimizden birisidir. Planlama sürecinde bu değerlerin korunması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Alanın 2017 yılında kaçak yapıların yoğun olarak bulunduğu alanın imar planı yapımına gerekçe gösterilerek sit statüsünün ikinci dereceden üçüncü dereceye düşürülmesi ve bunun gerekçesinin mevcut yapıların yasallaştırılması olması korumanın temel mantığıyla çelişmektedir. Gelecekte de çevre yerleşimler için de bu tür kaçak yapıların yasallaştırılması ile ilgili talepleri doğurması muhtemeldir.

Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planında Ekolojik turizm kararlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararları ile emsal ve kullanım açısından çelişkiler taşıması, plan bütünlüğü içinde öngörülen etkileme geçiş alanı koşulları, katılımcı alan yönetim modellerine ve uygulama etap ve programına ilişkin kararları içermemesi, açık alan sistemini ve ulaşıma dair yaya dolaşımı, genel otopark yapısını ve taşıma kapasitesinin çevreye vereceği etkilerin planlama kararlarında yer almaması, korumaya ilişkin stratejilerinden çok alanın kullanımına, ticareti ve yapılaşmayı teşvik edici stratejileri içermesi, 1000 metrekare üstündeki park alanlarına ticaret içeren kararlar getirilmesi rekreasyon alanlarına yine ticaret kullanımı sağlaması, tarım alanlarında bağ evi yapma yapılaşma kararları, bunun yanında alanı kullanacak ziyaretçilerin ihtiyacı olan sosyal donatı alanı ihtiyacının planda yeterince sağlanamaması nedeniyle koruma amaçlı imar planı koşullarına uymamaktadır.

Ekolojik Turizm yapılması planlanan bir bölge için getirilen E= 0,30 emsal çok yüksek olup, ayrıca üst ölçekli plana da aykırıdır. Arkeolojik Sit Alanı üzerinde tehdit oluşturabilecek insan ve turizm baskısını en aza indirgemek için, inşaat yoğunluğunda üst ölçek planlarına mutlak uyulmalı ve Ekolojik Turizm alanlarında emsal E= 0,10 ve parsel büyüklüğü de, bölgedeki mülkiyet verilerine göre minimum 2.000 m2 olmalıdır.

Bölgenin Ekolojik Turizm olarak planlaması esas alındığında yeni yapılaşmaya yönelik koşullarının daha detaylı ve açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekolojik Turizmde sürdürülebilir ve geri dönüşümlü doğal malzemeler ile hafif konstrüksiyonlu yapılar yapılabilmesine yönelik hükümler bulunmalıdır. Bölgenin taşıdığı doğal ve kültür değerler göz önüne alınmalı ve yapılara petrol ve plastik esaslı geri dönüşümsüz malzeme, ağır metal ve çimento asla sokulmamalıdır.

Böylesine uluslar arası tanınırlığı olan önemli bir alanın sorunlarının çözümünde katılımcı, teknik, bilimsel ve alanın özelliklerini göz önüne alınması önem taşımaktadır. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan “Güney Antalya Turizm Alanı Kumluca İlçesi Olympos Antik Kenti I.,II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Milli Park sınırları dışında kalan 1/25.000  ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği , 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının Planlama ve Şehircilik İlkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle bu planlara itiraz ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız. 

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                                        Makine Müh. Odası,                 Antalya Tabip Odası,

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                                Elektrik Müh. Odası,                 Eczacılar Odası,                       

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.                             Mimarlar Odası,                       Jeoloji Müh. Odası,                                 

Veteriner Hekimleri Odası,                                       Şehir Plancıları Odası                 Maden Müh. Odası,           

Ziraat Müh. Odası,                                                   Jeofizik Müh. Odası,                 Çevre Mühendisleri Odası

İnşaat Mühendisleri Odası,                                       Antalya SMMM Odası,               Gemi Mühendisleri Odası        

Peyzaj Mimarları Odası                                            Orman Müh. Odası                    İç Mimarlar Odası                                                 

Diş Hekimleri Odası,                                                


1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen . . .