Aklınızda Bulunsun . Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlar İçin Sıkça Sorulan Sorular
14 Temmuz 2019 Pazar
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, . . . .
Aklınızda Bulunsun .  Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlar İçin Sıkça Sorulan Sorular

Aklınızda Bulunsun

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlar İçin Sıkça Sorulan Sorular


1. Hangi işler ev hizmeti sayılır?

 Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık
yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım
işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.

 Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb
yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.

 Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti
sayılmayacaktır.

2. Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırma ile getirilen yeni uygulamadan hangi işverenler
yararlanabilecektir?

 Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak
olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecektir.

3. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

 Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden
fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır.

 Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri
çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade
(emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

 Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları
çerçevesinde ödenecektir.

4. Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?

 Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün
için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

 İş kazası ve meslek hastalığı primi 1/1/2017- 31/12/2017 tarihleri arasında bir gün için ödenecek
tutar 1,19 dir.

5. Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar Kuruma nasıl başvuracak?

 Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “EV HİZMETLERİNDE ON
GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edecektir.

 Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr”
uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler”
menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve
Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı
bildirimi yapılacaktır. “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “EV
HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM”
düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

 Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa
mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabilmektedir. SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde
aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir
defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini
“çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi
gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı
oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için
ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS
gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu hattının Mobil Ödeme’ye açık olması
gerekmektedir.

 Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat 

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile
ödeyebileceklerdir.

6. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar her defa müracaat edecek mi?

 Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da
devam etmesi halinde “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA
İLİŞKİN FORM”un “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi yeterlidir.

 “www.turkiye.gov.tr” uygulaması ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenlerin her bir
çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapılması gerekmektedir.

7. Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir?

 Herhangi bir çalışması olmayanlar,

 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar,
 İsteğe bağlı sigortalılar,

 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar,

 Kurumdan aylık ve gelir alanlar,

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.

 Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası
primi alınmaz

8. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik sigortası primi ödeyebilecek mi?

 Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli
sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup
sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi
tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.

 Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek

olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkânı kalmayacaktır.

9. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışanların ödeyeceği emeklilik ve sağlık sigortası primi ne kadar?

 1/1/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar:
59,25 x 30 x % 32,5 = 577,69 dir.

10. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar genel sağlık sigortası yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

 Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini
takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim
ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir.

 Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak
çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden
dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir.

 Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve
genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını
almaya devam edecektir.

11. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların başka yükümlülükleri var mı?

 Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece
sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Ayrıca;

 İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi,

 Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi,

 Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi,

 Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi,

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.

12. Ev hizmetlerinde 10 günden az süreli yabancı uyruklu çalıştırılabilir mi?

 4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan
yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar.

 Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar
hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak
ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır. (SGK)
5- Vergi Konseyi Başkanı YMM Erdal Çalıkoğlu " Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler" Konusunda Bilgilendirme Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Sorulara Cevap Vermek Üzere Divandaki Yerini Aldı.
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,
" Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz.
Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevapladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu.
Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, . . . .
509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile . . .
Defter-Beyan Sistemi Nedir?, Nasıl Başvuracağım ?, Nasıl Kullanacağım ?, Avantajları Nelerdir ? Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması ve Entegrasyon Başvurusu