7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25 Mart 2020 Çarşamba
TBMM’de Kabul Edilen, Henüz Resmi Gazetede Yayımlanmayan 7226 Sayılı bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Metnini Bilginize Sunuyoruz.
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No: 7226 - Kabul Tarihi: 25 Mart 2020


TBMM’de Kabul Edilen, Henüz Resmi Gazetede Yayımlanmayan 7226 Sayılı bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Metnini Bilginize Sunuyoruz.

MADDE 1-10.6.1949 Ve 5442 İl İdaresi Kanununa Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Tarafından;

a-) Afet Ve Acil Durum Hallerinde Arama, Kurtarma Ve Müdahale Faaliyetleri Kapsamında, Afetten Veya Acil Durumdan Etkilenen Kişiler İle Sınırlı Olmak Üzere Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Veya İlgili Valiliğin,

b-) 112 Acil Çağrı Merkezlerine Yapılan Çağrılar Kapsamında, Arayan Kişilere Ulaşılması Amacıyla Arama Zamanıyla Sınırlı Olmak Üzere 112 Acil Çağrı Merkezlerinin Veya İlgili Valiliğin, İhtiyaç Duyduğu Telefon Abone Ve Konum Bilgileri Gecikmeksizin Karşılanır. Bu Kapsamda İlgili Bakanlık İle Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Birlikte Belirleyeceği Usul Ve Esaslar Dâhilinde Erişim Sistemi Kurulabilir.

Bu Madde Uyarınca Elde Edilen Veriler Başka Amaçlar İçin Kullanılamaz.”

MADDE 2-15.5.1959 Ve 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“EK MADDE 13- 1. Maddenin 1. Fıkrasında Belirtilen Afetler Nedeniyle Afet Yaşanılan Yerlerde Elektrik Ve/Veya Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk Ve/Veya Tahsilatlarının Süresinin Ve Kapsamının Belirlenerek 1 Yıla Kadar Ertelenmesi İle Elektrik Ve/Veya Doğal Gaz Dağıtım Ve/Veya Tedarik Şirketlerinin

Söz Konusu Ertelemeden Kaynaklanan Anapara Haricindeki Tüketicilerden Tahsil Edilmeyen Bedellere İlişkin Finansman Maliyetinin, Gecikme Zammı Tutarını Geçmemek Üzere Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinden Karşılanmasına Cumhurbaşkanınca Karar Verilebilir.

Finansman Maliyeti Kapsamına Girecek Maliyet Unsurları Da Dâhil Olmak Üzere Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar, Hazine Ve Maliye Bakanlığının Görüşü Alınarak Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürürlüğe Konulan Yönetmelikle Belirlenir.”

MADDE 3-18.11.1960 Ve 132 Türk Standartları Enstitüsü İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Aşağıdaki Fıkralar Eklenmiştir.

“Enstitü, Belirli Süreli, Geçici Nitelikte Ve Özel Bilgi Ve Uzmanlık Gerektiren İşlerde Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İş Akdiyle Enstitü Dışından İnceleme Elemanı Çalıştırabilir. Bunların Günlük İnceleme Ücreti, Asgari Ücretin Aylık Brüt Tutarının %25’ini Aşmamak Üzere Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenir.

22.5.2003 Ve 4857 İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilenler Haricindeki Enstitü Personeline Uygulanacak Disiplin Cezaları İle Ceza Gerektiren Fiil Ve Haller Hususunda 14.7.1965 Ve 657 Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi Uygulanır. Ancak Aynı Maddede Yer Alan Aylıktan Kesme Cezası Brüt Ücretten 1/30-1/8 Arasında Kesinti Yapılması; Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Enstitüye Bir Daha Atanmamak Üzere İşten Çıkarma Şeklinde Uygulanır. Enstitü Personelinin Disiplin İle İlgili İşlemlerini Yürütmek Üzere Merkezde Disiplin Kurulu Ve Yüksek Disiplin Kurulu Kurulur. Bu Personelin Disiplin İşlemlerine İlişkin Diğer Hususlarda Bu Kanunda Yer Alan Hükümler Dışında, Enstitünün Teşkilat Yapısı Ve Personelinin Statüsü Göz Önüne Alınarak, 657 Kanunun 4.Kısmının “Disiplin” Başlıklı 7. Bölümünde Yer Alan Hükümler Uygulanır.”

MADDE 4- 31.12.1960 Ve 193 Gelir Vergisi Kanununun 75. Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemelerinin Yatırıldığı Yabancı Para Cinsinden Kurulan Emeklilik Yatırım Fonlarından Elde Edilen İrat Tutarının Tespitinde Kur Farkı Dikkate Alınmaz.”

MADDE 5- 26.6.1973 Ve 1774 Kimlik Bildirme Kanununun 6. Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“Bu Bildirimler Sorumlu İşleticiler Tarafından, Yukarıda Belirtilen Süre İçerisinde Genel Kolluk Kuvvetlerine Elektronik Ortamda Da Yapılabilir. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Yapılması Durumunda 3. Fıkra Hükmü Uygulanmaz. Bu Fıkra Kapsamında Elektronik Ortamda Yapılan Bildirimler, Genel Kolluk Tarafından Köy Ve Mahalle Muhtarları İle Paylaşılır.”

MADDE 6- 3.11.1980 Ve 2330 Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 2.Fıkrasına Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir.

“Ancak, Bu Kapsamdakiler Aylık Bağlandığı Tarihten Sonra Geçen Çalışmaları Esas Alındığında En Az 20 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmak Ve En Az 5000 Gün Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primi Ödemiş Olmak Şartıyla Talepleri Halinde Ayrıca Yaşlılık Aylığından Yararlanırlar.”

MADDE 7- 11.9.1981 Ve 2521 Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 11. Maddesi Başlığı İle Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“İZİNSİZ YA DA İZİN BELGESİNE AYKIRI ÜRETİM, SATIŞ VE REKLAM YASAĞINA İLİŞKİN CEZALAR:

MADDE 11- 4. Maddede Belirtilen Kuruluş İznini Veya 5. Maddede Belirtilen Faaliyet İznini Almadan Veya Faaliyet İzin Belgesine Aykırı Olarak Bu Kanun Kapsamına Giren Yivsiz Tüfek, Spor Ve Nişan Tüfek Ve Tabancaları İmal Eden Fabrika Veya İmalathane Kuranlar Veya İşletenler Veya İş Yerleri Ya Da İkametgâhlarında Söz Konusu Silahları İmal Edenler Veya 6. Maddede Belirtilen Esaslara Aykırı Olarak Yapanlar Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Ve Beş Yüz Günden Beş Bin Güne Kadar Adlî Para Cezası İle Cezalandırılır.

1. Fıkra Kapsamında Üretilen Veya Yapılan Yivsiz Tüfek, Spor Ve Nişan Tüfek Ve Tabancaları Satanlar, Satışına Aracılık Edenler İle Satış Amaçlı Taşıyanlar, Nakledenler Veya Bulunduranlar Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Hapis Ve Yüz Günden Beş Yüz Güne Kadar Adlî Para Cezası İle Cezalandırılır.

Satıcılık Belgesi Olmadan Satış Yapanlar İkinci Fıkra Uyarınca Cezalandırılır.
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi Olmayan Kişiye Satış Yapan Veya İhraç Kayıtlı Tüfeği Yurt İçine Satanlar İkinci Fıkra Uyarınca Cezalandırılır.

Bu Kanun Kapsamında Yer Alan Yivsiz Tüfek, Spor Ve Nişan Tüfek Ve Tabancalarının Herhangi Bir Mecrada Yazılı, Görsel, İşitsel Ve Benzeri Yollarla Ticari Reklamı Veya Tanıtımı Yapılamaz, Bu Silahların Kullanılmasını Özendiren Veya Teşvik Eden Kampanyalar Düzenlenemez. Buna Aykırı Hareket Edenlere 7.11.2013 Ve 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesinin 12. Fıkrasında Belirtilen İdari Para Cezaları Mahalli Mülki Amir Tarafından Uygulanır. İdari İşleme Konu İhlalin Bir Yıl İçinde Tekrar Edilmesi Hâlinde İdari Para Cezaları Üç Katı Olarak Uygulanır. Faaliyet İzin

Belgesi Sahiplerine Ait Kurumsal İnternet Siteleri Ve Sosyal Medya Hesapları, Fuarlara Katılım İçin Hazırlanan Materyaller İle Avcılık Ve Atıcılık Üzerine Tematik Yayın Yapan Televizyon Kuruluşları Ve Süreli Yayınlarda Yapılan Reklam Veya Tanıtım Bu Yasağın Kapsamı Dışındadır.”

MADDE 8- 2521 Kanunun 12. Maddesinin 2.Fıkrası Yürürlükten Kaldırılmıştır.

MADDE 9- 2521 Kanunun 13.Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Cümlesinde Yer Alan “, Satışına Aracılık Eden, Taşıyan Veya Nakleden” İbaresi “Veya Taşıyan” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 10- 12.3.1982 Ve 2634 Turizmi Teşvik Kanununun 8. Maddesinin (I) Fıkrasının 1. Paragrafı Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Ve Maddeye Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“Bakanlık Tarafından Tahsisi İptal Edilen Taşınmazların Üzerinde Yatırımcılar Lehine Tesis Edilen İrtifak Haklarına İlişkin Terkin Davalarında Basit Yargılama Usulü Uygulanır. Tahsisi İptal Edilen Ve İrtifak Hakları Terkin Edilen Veya Tahsis Süreleri Sona Eren Taşınmazlar Üzerinde Bulunan Yapı, Tesis Ve Müştemilatlar Bedelsiz Olarak Hazineye İntikal Eder. Yatırımcı, Bunlar İçin Herhangi Bir Hak Ve Bedel Talep Edemez.”

“N. Bakanlığın Tasarrufuna Geçen Taşınmazlar Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi Ve Tahsisi İptal Edilen Taşınmazların Üzerinde Yatırımcılar Lehine Tesis Edilen İrtifak Haklarının Terkin Edilmesi İşlemleri Bakanlığın Onayı İle Yapılır.”

MADDE 11-2634 Kanunun 37. Maddesinin (C) Fıkrasına (2) Numaralı Bendinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Bent Eklenmiş Ve Diğer Bent Buna Göre Teselsül Ettirilmiştir.

“(3) Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezleri İçinde İmar Planları İle Turizme Ayrılan Yerlerdeki Taşınmazların Üzerinde Yer Alan Bakanlıktan Belgeli Turizm Tesislerinin Yüksek Nitelikli Ve Çevreye Duyarlı Hale Getirilmesi İçin Bu Tesislerin Plan, Fen, Sağlık Ve Sürdürülebilir Çevre Şartlarına Uygun Yapı Ve Yapılaşma Koşulları İle Projelendirilmelerine İlişkin Hususlar,”

MADDE 12-2634 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Mesleğe Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Ve Belirli Bir Yetişme Programı Sonrası Yeterlik Sınavına Tabi Tutularak Müfettiş, Denetçi Ve Kontrolör Kadrolarında Yardımcılık Veya Stajyerlikte Geçen Süreler Dâhil En Az Beş Yıl Görev Yapmış Olanlar İle Aynı Sürede Görev Yapmış Olmak Kaydıyla Daha Önce Bu Unvanları İhraz Etmiş Olanlar Arasından, Yapılacak Yazılı Ve/Veya Sözlü Sınav Sonucunda Başarılı Olanlar, Bakan Tarafından 31.12.2020 Tarihine Kadar Durumlarına Uygun Müfettiş Veya Başmüfettiş Kadrolarına Naklen Atanabilirler. Bu Şekilde Atananların Sayısı Yirmiyi Geçemez.

Bu Maddeye Göre Atananların Yardımcılık Veya Stajyerlik Kadrolarında Geçirdikleri Süreler, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Kadrolarında; Müfettiş, Denetçi Ve Kontrolör Unvanlı Kadrolarda Geçirdikleri Süreler Kültür Ve Turizm Bakanlığı Müfettişi Kadrolarında Geçirilmiş Sayılır.”

MADDE 13-  28.3.1983 Ve 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 196. Maddesinin Başlığında Ve 1. Fıkrasında Yer Alan “Semerkant Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi” İbareleri “İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 14- 2809 Kanuna Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“EK MADDE 202- Mevzuatta Semerkant Bilim Ve Medeniyet Üniversitesine Yapılan Atıflar İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesine Yapılmış Sayılır.”

MADDE 15- 4.6.1985 Ve 3213 Maden Kanununa Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“EK MADDE 19- Mücbir Sebeplerden Herhangi Birinin Bulunması Hâlinde Bakanlık Tarafından Hazine Ve Maliye Bakanlığının Görüşü Alınarak Bu Kanun Kapsamındaki Mali Yükümlülüklerin Ve/Veya Beyanların Ertelenmesi İle Mali Yükümlülüklerin Taksitlendirilmesine Karar Verilebilir. Bu Takdirde Mali Yükümlülüklere İlişkin Zaman aşımı Durur Ve Hak Düşürücü Süreler Erteleme Süresince İşlemez.

Bu Hükmün Uygulanması İçin Mücbir Sebebin Malum Olması Veya İlgililer Tarafından İspat Veya Tevsik Edilmesi Gerekir.

Bakanlık, Mücbir Sebep Sayılan Hâller Nedeniyle; Bölge, İl, İlçe, Mahal Veya Afete Maruz Kalanlar İtibarıyla Mücbir Sebep Hâli İlan Etmeye Ve Bu Sürede Bu Kanunda Belirlenen Mali Yükümlülüklerden Yerine Getirilemeyecek Olanları Tespit Etmeye Yetkilidir.”

MADDE 16- 25.8.1999 Ve 4447 İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3. Maddesinin 1.Fıkrasında Yer Alan “31.12.2019” İbaresi “31.12.2021” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 17- 4447 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22- Ek 6. Madde Hükümleri İle 5510 Kanundaki Esnaf Ahilik Sandığına İlişkin Hükümler 1.1.2021 Tarihine Kadar Uygulanmaz.”

MADDE 18- 28.3.2001 Ve 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununun 5. Maddesinin 1. Fıkrasına 1. Cümlesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir.

“Türkiye’de Kanuni Yerleşim Yeri Bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Ve 29.5.2009 Ve 5901 Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi Kapsamındaki Kişiler Tarafından Yabancı Para Cinsinden Katkı Payı Ödenebilir.”

MADDE 19- 4632 Kanunun Ek 1. Maddesinin 1. Fıkrasına 1. Cümlesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı, Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Bu Oranı Yüzde Ona Kadar İndirmeye Yetkilidir.”

MADDE 20- 28.3.2002 Ve 4749 Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 20. Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan “Firmalara” İbaresi “Gerçek Ve Tüzel Kişiler İle Ticari İşletmelere” Şeklinde Ve “25” İbareleri “50” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 21- 4.11.2004 Ve 5253 Dernekler Kanununun 23. Maddesinin Başlığında Yer Alan “Seçilenlerin” İbaresi “Seçilenler İle Üyelerin” Şeklinde Değiştirilmiş, 1. Fıkrasına “Üyeleri” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “, Üyeliğe Kabul Edilenler İle Üyeliği Sona Erenlerin Adını, Soyadını, Doğum Tarihini Ve Kimlik Numarasını Kabul Edilme Ve Sona Erme Tarihinden İtibaren Kırk Beş Gün İçinde” İbaresi Eklenmiş, Fıkrada Yer Alan “Mülkî İdare Amirliğine” İbaresi “Merkezinin Bulunduğu Dernekler Birimine” Şeklinde Ve “Bildiriminin” İbaresi “Bildirimi İle Üyeliğe İlişkin Bildirimlerin” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 22- 5253 Kanunun 32. Maddesinin 1. Fıkrasının (l) Bendinde Yer Alan “, 23” İbaresi Madde Metninden Çıkarılmış Ve Fıkraya Aşağıdaki Bent Eklenmiştir.

“s-) 23. Maddede Belirtilen Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Dernek Yöneticilerine Beş Yüz Türk Lirası İdarî Para Cezası Verilir.”

MADDE 23- 5253 Kanuna Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.

“İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI"

EK MADDE 2- Bu Kanun Ve 22.11.2001 Ve 4721 Türk Medeni Kanununa Göre Derneklerle İlgili Her Türlü Kayıt İle İş Ve İşlem Elektronik Ortamda Da Yapılabilir.

Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar İçişleri Bakanlığınca Çıkarılan Yönetmelikle Belirlenir.”

MADDE 24- 5253 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“Üyeliği Devam Edenlerin Bildirilmesi"

GEÇİCİ MADDE 1- Dernekler, Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Altı Ay İçinde, Üyeliği Devam Edenlerin Adını, Soyadını, Doğum Tarihini Ve Kimlik Numarasını Merkezinin Bulunduğu Dernekler Birimine Bildirirler. Bu Bildirimi Yerine Getirmeyen Dernek Yöneticileri Hakkında, 32. Maddenin 1. Fıkrasının (s) Bendi Hükmü Uygulanır.”

MADDE 25- 5.5.2005 Ve 5345 Gelir İdaresi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Mülga 33. Maddesi Başlığıyla Birlikte Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir.

“ATIFLAR VE YETKİLER"

MADDE 33- Diğer Mevzuatta Gelirler Genel Müdürlüğüne Yapılmış Olan Atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler Genel Müdürüne Yapılmış Atıflar Gelir İdaresi Başkanına; Başkanlığın Görev Alanına Giren Konularda Mülki İdare Amirlerine, Mahallin En Büyük Memuruna, İlin En Büyük Mal Memuruna, Defterdara Ve Defterdarlığa Yapılmış Atıflar İlgisine Göre Vergi Dairesi Başkanı Ve Başkanlığına, Vergi Dairesi Başkanlığı Bulunmayan Yerlerde Vergi Dairesi Müdürü Veya Müdürlüğüne; Gelir Müdürlüğüne, Takdir Komisyonu Başkanı Veya Başkanlığına, Tahsil Dairesine, Mal Müdürü Ve Müdürlüğüne Yapılmış Atıflar İlgisine Göre Vergi Dairesi Başkanı Ve Başkanlığına Veya İlgili Müdür Veya Müdürlüğüne Yapılmış Sayılır.”

MADDE 26- 10.5.2005 Ve 5346 yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4. Maddesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Bakanlık, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Ve Verimli Kullanılması, Bu Alanların Ve Bağlantı Kapasitelerinin Yatırımcılara Tahsisiyle Yatırımların Hızlı Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi Amacıyla Kamu Ve Hazine Taşınmazları İle Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlarda İlgili Kurum Ve Kuruluşların Görüşü Alınarak Yer Seçimi Yapmak Suretiyle Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Oluşturur. Bu Husus Tapu Kütüğüne Şerh Edilir. Şerh Tarihinden İtibaren Üç Yıl İçinde 4.11.1983 Ve 2942 Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine Göre Kamulaştırma Bedelinin Tespitiyle Hazine Adına Tescili İsteğinde Bulunulduğuna Dair Mahkemeden Alınacak Belge Tapu İdaresine İbraz Edilmediği Takdirde, Bu Şerh Tapu İdaresince Resen Sicilden Silinir. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Kullanımını Ve Verimliliğini Etkileyici İmar Planları

Düzenlenemez. Belirlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları İmar Planlarına Resen İşlenmek Üzere Bakanlık Tarafından İlgili Mercilere Bildirilir.

Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının İlgili Kurum Ve Kuruluşların Görüşü Alınarak Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması, Kullanılması, Bu Alanları Kullanacak Tüzel Kişilerde Aranacak Koşulların Belirlenmesi, TEİAŞ Ve/Veya İlgili Dağıtım Şirketi Tarafından Bağlantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Görüş Verilmesi Ve Kapasite Tahsisi Yapılması, Yapılacak Yarışma, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Tahsisi, Teminat Alınması, Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Hâlinde Teminatın İrat Kaydedilmesi, Yerli Malı Kullanım Şartlı Aksamın Özellikleri İle Uygulamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Bakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikle Düzenlenir. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarında Kurulacak Üretim Tesisleri İçin Bakanlık Tarafından Türk Lirası Olarak Belirlenecek Tavan Fiyat Üzerinden Teklif Edilecek En Düşük Fiyat, Söz Konusu Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı İçin Yarışma Şartlarında Belirlenecek Süre Boyunca YEK Destekleme Mekanizması Kapsamında Uygulanır. Yarışma Sonucunda Oluşacak Fiyatın Yarışma Şartlarında Belirlenecek Süre İçerisinde Güncellenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar İlgili Yarışma Şartnamesinde Bakanlık Tarafından Belirlenir. Bu Madde Kapsamında Kurulacak Üretim Tesisleri İçin Ön Lisans Ve Lisans Verme Koşulları, İptali Ve Tadili İle İlgili Hususlar EPDK Tarafından Çıkarılan Yönetmelikle Düzenlenir.

Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenmesi Hâlinde, Söz Konusu Alanlar Üzerinde 2942 Kanunun 27. Maddesi Uyarınca Acele Kamulaştırma Yapılabilir. 9.1.2002 Ve 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu Kapsamında Belirlenen Bölgelerin Aynı Zamanda Bu Kanuna

Göre Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Da Belirlenmesi Hâlinde, Bu Alanların Tahsis Edileceği Tüzel Kişilerin Belirlenmesi Dışındaki Diğer Gerekli İşlemler 4737 Kanuna Göre Yürütülür. Ancak Bu Alanları Kullanacak Tüzel Kişiler, Bu Madde Hükümleri Kapsamında Bakanlık Tarafından Belirlenir.”

MADDE 27- 5346 Kanunun 6. Maddesine Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretiminin Desteklenmesi Amacıyla Uygulanan Tarifeler İle YEK Destekleme Mekanizması Kapsamındaki Diğer Gelirlerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar EPDK Tarafından Çıkarılan Yönetmelikle Düzenlenir.”

MADDE 28- 25.4.2006 Ve 5490 Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A Maddesinin 1. Fıkrasına “Birlikte” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Veya Taraflardan Birinin Ölmüş Ya Da Yabancı Olması Halinde Türk Vatandaşı Olan Diğer Taraf Veya Vekilinin Tek Başına” İbaresi Eklenmiştir.

MADDE 29- 31.5.2006 Ve 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 80- 4. Maddenin 1. Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Haklarında Uzun Vadeli Sigorta Kolları Hükümleri Uygulanan Sigortalıları Çalıştıran İşverenlerce;

a-) 2019 Yılının Aynı Ayına İlişkin Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Prime Esas Günlük Kazancı 128 Türk Lirası Ve Altında Bildirilen Sigortalıların Toplam Prim Ödeme Gün Sayısını Geçmemek Üzere, 2020 Yılında Cari Aya İlişkin Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Bildirilen Sigortalılara İlişkin Toplam Prim Ödeme Gün Sayısının,

b-) 2020 Yılı İçinde İlk Defa Bu Kanun Kapsamına Alınan İş Yerlerinden Bildirilen Sigortalılara İlişkin Toplam Prim Ödeme Gün Sayısının,

2020 Yılı Ocak İla Aralık Ayları/Dönemi İçin Günlük 2,50 Türk Lirası İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutar, Bu İşverenlerin Kuruma Ödeyecekleri Sigorta Primlerinden Mahsup Edilir Ve Bu Tutar İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanır.

Ancak (a) Bendinde Belirtilen Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı 6356 Kanun Hükümleri Uyarınca Toplu İş Sözleşmesine Tabi Özel Sektör İşverenlerine Ait İş Yerleri İçin 256 Türk Lirası Olarak Esas Alınır.

Bu Madde Kapsamında Destekten Yararlanılacak Ayda/Dönemde, 2019 Yılı Ocak İla Kasım Ayları/Döneminde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İle 4. Maddenin 1. Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Uzun Vadeli Sigorta Kollarından En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısının Altında Bildirimde Bulunulması Halinde Bu Madde Hükümleri Uygulanmaz.

Mevcut Bir İşletmenin Kapatılarak Değişik Bir Ad Ve Unvan Altında Ya Da Bir İş Birimi Olarak Açılması Veya Yönetim Ve Kontrolü Elinde Bulunduracak Şekilde Doğrudan Veya Dolaylı Ortaklık İlişkisi Bulunan Şirketler Arasında İstihdamın Kaydırılması, Şahıs İşletmelerinde İşletme Sahipliğinin Değiştirilmesi Gibi İşsizlik Sigortası Fonu Katkısından Yararlanmak Amacıyla Muvazaalı İşlem Tesis Ettiği Anlaşılan Veya Sigortalıların Prime Esas Kazançlarını 2020 Yılı Ocak İla Aralık Ayları/Dönemi İçin Eksik Bildirdiği Tespit Edilen İş Yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca Karşılanan Tutar,

Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammıyla Birlikte Geri Alınır Ve Bu İş Yerleri Hakkında Bu Madde Hükümleri Uygulanmaz.

İşverenlerin Çalıştırdıkları Sigortalılarla İlgili 2020 Yılı Ocak İla Aralık Aylarına/Dönemine Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerini Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerini Yasal Süresi İçerisinde Vermediğinin, Sigorta Primlerini Yasal Süresinde Ödemediğinin, Denetim Ve Kontrolle Görevli Memurlarca Yapılan Soruşturma Ve İncelemelerde Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediğinin Veya Bildirilen Sigortalının Fiilen Çalışmadığının Tespit Edilmesi, Kuruma Prim, İdari Para Cezası Ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Borcu Bulunması Hâllerinde 1. Fıkranın (b) Bendine İlişkin Hükümler Uygulanmaz. Ancak Kuruma Olan Prim, İdari Para Cezası Ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Borçlarını 6183 Kanunun 48. Maddesine Göre Tecil Ettiren Ve Taksitlendiren İşverenler Bu Tecil Ve Taksitlendirme Devam Ettiği Sürece Anılan Fıkra Hükmünden Yararlandırılır. Bu Maddenin Uygulanmasında Ek 14. Madde Hükümleri Uygulanmaz.

1.Fıkranın (a) Bendinin Uygulanmasında, Bir Önceki Yılın Aynı Ayına İlişkin Olarak Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmemiş Olması Halinde Bildirim Yapılmış Takip Eden İlk Aya İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesindeki Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Bildirimler Esas Alınır. 2019 Yılından Önce Bu Kanun Kapsamına Alınmış Ancak 2019 Yılında Sigortalı Çalıştırmamış İş Yerleri Hakkında 1. Fıkranın (b) Bendi Hükümleri Uygulanır.

Sigortalı Ve İşveren Hisselerine Ait Sigorta Primlerinin Devlet Tarafından Karşılandığı Durumlarda İşverenin Ödeyeceği Sigorta Priminin İşsizlik Sigortası Fonunca Karşılanacak Tutardan Az Olması Hâlinde Sadece Sigorta Prim Borcu Kadar Mahsup İşlemi Yapılır.

3213 Kanunun Ek 9. Maddesi Uyarınca Ücretleri Asgari Ücretin İki Katından Az Olamayacağı Hükme Bağlanan “Linyit” Ve “Taşkömürü” Çıkarılan İş Yerlerinde Yer Altında Çalışan Sigortalılar İçin 1. Fıkranın Uygulanmasında (A) Bendi Uyarınca Belirlenecek Günlük Kazanç 341 Türk Lirası Olarak Ve 2019 Yılının Aynı Ayına İlişkin Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Bildirilen Prim Ödeme Gün Sayısının Yüzde 50’sini Geçmemek Üzere, 2020 Yılında Cari Aya İlişkin Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Bildirilen Sigortalılara İlişkin Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı Dikkate Alınır.

Bu Madde Hükümleri, 5018 Kanuna Ekli (I) Sayılı Cetvelde Sayılan Kamu İdarelerine Ait Kadro Ve Pozisyonlarda 4. Maddenin 1. Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalılar İçin Uygulanmaz.

4734 Kanunun 2. Maddesinin 1. Fıkrasının (A), (B), (C) Ve (D) Bentlerinde Sayılan İdareler Tarafından İlgili Mevzuatı Uyarınca Yapılan Ve Sözleşmesinde Fiyat Farkı Ödeneceği Öngörülen Hizmet Alımlarında, İhale Dokümanında Personel Sayısının Belirlendiği Ve Haftalık Çalışma Saatinin Tamamının İdarede Kullanılmasının Öngörüldüğü İşçilikler İçin 1. Fıkra Uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Tutarlar Bu İdarelerce İşverenlerin Hak Edişinden Kesilir.

2020 Yılı Ocak İla Aralık Aylarına/Dönemine İlişkin Yasal Süresi Dışında Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Hazine Ve Maliye Bakanlığına Verilecek Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar İçin Bu Madde Hükümleri Uygulanmaz.
Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ve Türkiye İş Kurumunun Görüşleri Alınmak Suretiyle Kurum Tarafından Belirlenir.”

MADDE 30- 5510 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 81- Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce 2330 Kanuna Veya 2330 Kanun Hükümleri Uygulanarak Aylık Bağlanmasını Gerektiren Kanunlara Göre Aylık Bağlanan Malûller İle 5434 Kanunun 56. Ve Mülga 64. Maddesi Kapsamında Aylık Bağlanan Vazife Ve Harp Malûllerinden, 2330 Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasının 3, 4, 5. Ve 6. Cümlelerine Aykırı Olacak Şekilde Yaşlılık Veya Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlardan, Tahsis Talep Tarihi İtibarıyla İlgili Kanunlarında Öngörülen Aylık Bağlama Koşullarından Prim Ödeme Gün Sayısı Veya Sigortalılık Süresi Şartının Sigortalıların Kasıtlı Veya Kusurlu Davranışlarından Kaynaklanmayan Nedenlerle Sağlanmadığı Daha Sonra Anlaşılanların, Aylık Aldıkları Süre Herhangi Bir Şekilde Prim Talep Edilmeksizin Prim Ödeme Gün Sayısı Olarak Dikkate Alınır. 

Ancak;

a-) Aylık Aldıkları Süre, Eksik Hizmet Süresinden Fazla Olanlar İçin, Yalnızca Eksik Hizmet Süresinin Tamamlanacağı Tarihe Kadarki Süre Kullanılır. Bu Kapsamda Olanlar İçin Yeni Bir Aylık Hesabı Yapılmaksızın, Maddenin Yürürlük Tarihini Takip Eden Ay Başından İtibaren Kesilmiş Olan Aylıkları, Aylıklara Uygulanan Artış Oranları Kadar Artırılarak Yeniden Bağlanır.

b-) Aylık Aldıkları Süre, Eksik Hizmet Süresinden Az Olanların, Aylık Başlangıç Tarihi İle Aylıklarının Kesildiği Tarih Arasında Prim Ödeme Gün Sayısı Olarak Dikkate Alınan Süre Aylıklarının Hesabında Dikkate Alınmaz.

1. Fıkra Kapsamında Bulunan Vazife Ve Harp Malûllerinden, Bu Maddeyi İhdas Eden Kanunla 2330 Kanunun 4. Maddesinde Yapılan

Değişiklik Ve Bu Madde Esasları Dâhilinde Yeniden Aylığa Hak Kazanamayanlar Hakkında, 3713 Kanunun Ek 1. Maddesindeki İstihdama İlişkin Hükümler Ayrıca Uygulanır.”

MADDE 31- 11.10.2006 Ve 5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) Bendine “Vergi Müfettişleri,” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Başkanlıkta İstihdam Edilen Hazine Ve Maliye Uzmanları,” İbaresi Eklenmiştir.

MADDE 32- 4.5.2007 Ve 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 1. Fıkrasına Aşağıdaki Bent Eklenmiş Ve 4.Fıkrasında Yer Alan “(6) Numaralı Alt Bentlerinde” İbaresi “(6) Ve (7) Numaralı Alt Bentlerinde Ve (c) Bendinde” Şeklinde Değiştirilmiştir.

“c-) 29.4.1959 Ve 7258 Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Suçlar.”

MADDE 33- 20.2.2008 Ve 5737 Vakıflar Kanununun 20. Maddesinin Başlığı “Kiralama” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Maddeye Aşağıdaki Fıkralar Eklenmiştir.

“Genel Müdürlüğe Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Onarım Veya İnşa Karşılığı Kiralamalarında Sözleşmenin Başlangıç Tarihinde, İşletme Süresine Ait İlk Yılın Altı Aylık Kira Bedeli Ayrıca Teminat Olarak Alınır Ve Bankalarda Nemalandırılır. Alınan Teminat Sözleşmenin Sona Ermesiyle, 4. Fıkra Hükmü Saklı Kalmak Şartıyla, Varsa Taşınmazda Meydana Gelen Zarara Mahsup Edilir Ve Kalan Kısım Kiracıya İade Edilir.

Genel Müdürlüğe Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Kiralamalarında, Sözleşme Süresi İçinde 3 Aylık Kira Bedelinin Ödenmediği Tarihten İtibaren 15 Gün İçinde Genel Müdürlükçe, Kiracıya Bir İhtarname Tebliğ Ettirilmek Suretiyle Kira Bedelinin Tamamının Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Ödenmesi Gerektiği, Aksi Hâlde Taşınmazdan Hiçbir Hüküm Ve Karara Bağlı Olmaksızın Mülki Amirlikçe Tahliye Edileceği Bildirilir. Verilen Sürede Borcun Tamamını Ödemeyen Kiracının Sözleşmesi Feshedilmiş Sayılır. Bu Durum Genel Müdürlük Tarafından Mülki Amirliğe Derhal Bildirilir Ve Taşınmaz Mülki Amirlikçe En Geç 15 Gün İçinde Tahliye Ve Teslim Edilir. Alınan 6 Aylık Teminat; Kira Alacağı, Tahliye Masrafları Ve Varsa Taşınmazda Meydana Gelen Zararlara Mahsup Edilir Ve Kalan Kısım Kiracıya İade Edilir.”

MADDE 34- 5737 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- 20. Maddenin 3. Ve 4. Fıkraları, Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Genel Müdürlüğe Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Devam Eden Kiralamalarında Da Uygulanır. Ancak Bu Kiralamalarda Altı Aylık Teminat Alınmaz.

Genel Müdürlüğe Ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Devam Eden Kiralamalarında Birikmiş 3 Aylık Veya Daha Fazla Kira Borcu Olanların Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçinde Borcunu Tamamen Ödememesi Halinde Kira Sözleşmeleri Feshedilmiş Sayılır. Bu Durum Genel Müdürlük Tarafından Mülki Amirliğe Derhal Bildirilir Ve Taşınmaz Mülki Amirlikçe En Geç 15 Gün İçinde Tahliye Ve Teslim Edilir.”

MADDE 35- 14.3.2013 Ve 6446 Elektrik Piyasası Kanununun 5. Maddesinin 12. Ve 13. Fıkraları Yürürlükten Kaldırılmıştır.

MADDE 36- 6446 Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının 3. Cümlesine “Grupları” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Veya Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi Amacıyla Ayrı Tarifeler” İbaresi Ve Fıkraya Üçüncü Cümlesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir.

“Tüketiciler Talep Etmeleri Halinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi Amacıyla Belirlenen Tarifelerden Faydalanabilir.”

MADDE 37- 6446 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 27- (1) 5. Maddenin Bu Maddeyi İhdas Eden Kanunla Yürürlükten Kaldırılan 12. Ve 13. Fıkralarına Yapılmış Atıflar, 5346 Kanunun 4. Maddesine Yapılmış Sayılır.

(2) 5. Maddenin Bu Maddeyi İhdas Eden Kanunla Yürürlükten Kaldırılan 12. Ve 13. Fıkraları Kapsamında Yapılmış Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yarışmaları Sonucunda İmzalanmış Sözleşmeler İçin Mezkûr Fıkraların Hükümleri Uygulanmaya Devam Edilir.”

MADDE 38- 25.6.2019 Ve 7179 Asker Alma Kanununun 39. Maddesinin 2. Fıkrasına “Çok Vatandaşlık Hakkına Sahip Olanlar” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “İle Yurt Dışında Doğup Yurt Dışında İkamet Eden Ve Süresiz İkamet İznine Sahip Olanlar” İbaresi Eklenmiştir.

MADDE 39- 3.5.1985 Ve 3194 İmar Kanununun 42.Maddesinin 2. Fıkrasının (a) Bendinin 3.Cümlesi Yürürlükten Kaldırılmış Ve Fıkraya Aşağıdaki Bent Eklenmiştir.

“ç-) Bu Fıkra Uyarınca İdari Para Cezası Verilmesini Gerektiren Aykırılığa Konu Alan İle Bu Alanın Bulunduğu Arsa Veya Arazinin Emlak Vergisine Esas Asgari Metrekare Birim Değerinin Çarpımı İle Bulunan Bedel Kadar İdari Para Cezası Yukarıdaki Bentlere Göre Verilen Para Cezalarına Ayrıca İlave Edilir. Bu Fıkraya Göre Verilen İdari Para Cezasının İlgilisine Tebliğinden İtibaren 1 Ay İçinde Aykırılığın Giderilmesi Ve Yapının Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi Halinde Bu Bent Uyarınca İlave Edilen Para Cezası Tahsil Edilmez.”

MADDE 40- 3194 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- 14.2.2020 Ve 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Değiştirilen 42. Maddenin 2. Fıkrası Hükümlerine Dayanılarak Uygulanan İdari Para Cezaları, Bu Maddeyi İhdas Eden Kanunla Değiştirilen 42. Maddenin 2. Fıkrasındaki Usul Uyarınca Hesaplanan Tutarlarda Tahsil Edilir.

Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce 7221 Kanunla Değiştirilen 42. Maddenin 2. Fıkrası Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarına İlişkin Yapılan Ödemelerden, Bu Maddeyi İhdas Eden Kanunla Değiştirilen 42. Maddenin 2. Fıkrasındaki Usul Uyarınca Hesaplanan Tutarlardan Fazla Tahsil Edilmiş Olanları, 1.6.2020 Tarihine Kadar İlgilisi Tarafından Talep Edilmesi Halinde, Talep Tarihinden İtibaren 1 Ay İçinde İade Edilir.”

MADDE 41- 4447 Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- 30.6.2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere, Yeni Korona Virüs (Covid-19) Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa

Çalışma Başvuruları İçin, Ek 2. Maddenin 3. Fıkrasında İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanabilmesi İçin Öngörülen Hizmet Akdinin Feshi Hariç İşsizlik Sigortası Hak Etme Koşullarını Yerine Getirmesi Hükmü, Kısa Çalışma Başlama Tarihinden Önceki Son 60 Gün Hizmet Akdine Tabi Olanlardan Son 3 Yıl İçinde 450 Gün Sigortalı Olarak Çalışıp İşsizlik Sigortası Primi Ödenmiş Olması Şeklinde Uygulanır. Bu Koşulu Taşımayanlar, Kısa Çalışma Süresini Geçmemek Üzere Son İşsizlik Ödeneği Hak Sahipliğinden Kalan Süre Kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmaya Devam Eder.

Bu Madde Kapsamında Kısa Çalışma Uygulamasından Yararlanabilmek İçin, İş Yerinde Kısa Çalışma Uygulanan Dönemde 4857 Kanunun 25. Maddesinin 1. Fıkrasının (II) Numaralı Bendinde Yer Alan Sebepler Hariç Olmak Kaydıyla İşveren Tarafından İşçi Çıkarılmaması Gerekir. Bu Madde Kapsamında Yapılan Başvurular, Başvuru Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Sonuçlandırılır.
Bu Madde Kapsamında Yapılan Başvuru Tarihini 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatmaya Ve Birinci Fıkrada Belirlenen Günleri Farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı Yetkilidir.”

MADDE 42- 29.6.2001 Ve 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Kanunları Uyarınca İlgili Bakanlıklar Tarafından Üzerinde Turizm Tesisleri Yapılmak Üzere Adlarına Kamu Arazisi Tahsis Edilen Kültür Ve Turizm Bakanlığından Belgeli Yatırımcılar Ve İşletmecilerden; İrtifak Hakkı Tesis Edilip Edilmediğine Veya Kullanma İzni Verilip Verilmediğine Bakılmaksızın 1.4.2020 Tarihi İle 30.6.2020 Tarihi Arasındaki

Dönemde Tahsil Edilmesi Gereken Kira, Kesin İzin, Kesin Tahsis, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, Yararlanma, İlave Yararlanma Bedelleri Ve Hasılat Payları İle Kültür Ve Turizm Bakanlığından Belgeli Turizm Tesislerinin Yatırımcıları Ve İşletmecilerinden Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Hazine Taşınmazlarını İzinsiz Kullanımlarından Dolayı Aynı Dönemde Tahsil Edilmesi Gereken Ecrimisillerin Ödeme Süreleri, Başvuru Şartı Aranmaksızın 6 Ay Ertelenir Ve Bu Alacaklar Ertelenen Süre Sonuna Kadar Herhangi Bir Zam Veya Faiz Uygulanmadan Tahsil Edilir.

Bu Maddenin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirlemeye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilidir.”

MADDE 43- 22.5.2003 Ve 4857 İş Kanununun 64. Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan “2” İbaresi “4” Şeklinde Değiştirilmiş Ve Fıkraya 1. Cümlesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı Bu Süreyi 2 Katına Kadar Artırmaya Yetkilidir.”

MADDE 44- 5510 Kanunun 3. Maddesinin 3. Fıkrasında Yer Alan “Alanlar Ve Bu Kanunun Ek 9. Maddesinin 1. Fıkrasına Tabi Olarak Çalışanlardan” İbaresi “Alanlardan” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 45- 5510 Kanunun 88. Maddesinin 4. Fıkrasının 1. Cümlesinde Yer Alan “Çalışanlar,” İbaresi “Çalışanlar İle” Şeklinde, “Alanlar” İbaresi “Alanlardan” Şeklinde, “Yirmi” İbaresi “8” Şeklinde Değiştirilmiş Ve “İle Bu Kanunun Ek 9. Maddesinin 1. Fıkrasına Tabi Olanlardan” İbaresi Madde Metninden Çıkarılmıştır.

MADDE 46-5510 Kanunun Ek 18. Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan “Ödemenin Yapılacağı Tarihte” İbaresi “Bayramın İçinde Bulunduğu Ayda” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 47- 5510 Kanunun Ek 19.Maddesinin 1. Fıkrasında Yer Alan “1.000” İbaresi “1.500” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 48- 22.1.2009 Ve 5834 Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Anapara Ve/Veya Taksit Ödeme Tarihi 24.3.2020 Tarihinden Önce Olup Da; Kullandığı Nakdî Ve Gayri Nakdî Kredilerinin Anapara, Faiz Ve/Veya Ferilerine İlişkin Ödemelerini Aksatan Gerçek Ve Tüzel Kişilerin, Ticari Faaliyette Bulunan Ve Bulunmayan Gerçek Kişilerin Ve Kredi Müşterilerinin Karşılıksız Çıkan Çek, Protesto Edilmiş Senet, Kredi Kartı Ve Diğer Kredi Borçlarına İlişkin 5411 Kanunun Ek 1. Maddesi Hükmü Uyarınca Kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Nezdinde Tutulan Kayıtları, Söz Konusu Borçların Ödenmesi Geciken Kısmının 31.12.2020 Tarihine Kadar Tamamının Ödenmesi Veya Yeniden Yapılandırılması Halinde, Bu Kişilerle Yapılan Finansal İşlemlerde Kredi Kuruluşları Ve Finansal Kuruluşlar Tarafından Dikkate Alınmaz.

(2) Kredi Kuruluşları Ve Finansal Kuruluşların 1. Fıkra Hükmü Uyarınca Mevcut Kredileri Yeniden Yapılandırması Veya Yeni Kredi Kullandırması, Bu Kuruluşlara Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Doğurmaz.”

MADDE 49- 14.12.2009 Ve 5941 Çek Kanununa Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5-(1) 5. Maddede Tanımlanan Ve 24.3.2020 Tarihine Kadar  İşlenen Suçtan Dolayı Mahkûm Olanların Cezalarının İnfazı, Bu

Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Durdurulur. Hükümlü Tahliye Tarihinden İtibaren En Geç 3 Ay İçinde Çek Bedelinin Ödenmeyen Kısmının Onda Birini Alacaklıya Ödemek Zorundadır. Kalan Kısmını 3 Aylık Sürenin Bitiminden İtibaren İkişer Ay Arayla 15 Eşit Taksitle Ödemesi Durumunda Mahkemece, Ceza Mahkûmiyetinin Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilir. İnfazın Durdurulduğu Tarihten İtibaren En Geç 3 Ay İçinde Çek Bedelinin Ödenmeyen Kısmının Onda Birinin Ödenmediği Takdirde Alacaklının Şikâyeti Üzerine Mahkemece Hükmün İnfazının Devamına Karar Verilir. Hükümlü Taksitlerden Birini Süresi İçinde İlk Defa Ödemediği Takdirde Ödemediği Bu Taksit, Sürenin Sonuna Bir Taksit Olarak Eklenir. Kalan Taksitlerden Birini Daha Ödemediği Takdirde Alacaklının Şikâyeti Üzerine Mahkemece Hükmün İnfazının Devamına Karar Verilir.

(2) Hükmün İnfazının Durdurulması Hâlinde Ceza Zamanaşımı İşlemez.

(3) Bu Madde Uyarınca İnfazı Durdurulan Kişi Hakkında Mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109. Maddesinin 3. Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan Adlî Kontrol Tedbirine Karar Verilebilir.

(4) Bu Madde Uyarınca Verilecek Kararlarda, Hükmü Veren İcra Ceza Mahkemesi Yetkilidir. Mahkemece Bu Madde Uyarınca Verilecek Tüm Kararlar Alacaklıya Tebliğ Edilir.

(5) Bu Madde Uyarınca Verilecek Kararlara Karşı İtiraz Kanun Yoluna Gidilebilir. İtirazın İncelenmesinde İcra Ve İflas Kanununun 353. Maddesinin 1. Fıkrasında Belirlenen İtiraz Usulü Uygulanır.

(6) Bu Madde Hükümleri Her Bir Suç İçin Ancak Bir Kez Uygulanabilir.”

MADDE 50- 18.10.2012 Ve 6356 Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 26. Maddesinin 10. Fıkrasında Yer Alan “Yüzde Yirmi Beşini” İbaresi “Yüzde Otuz Beşini” Şeklinde Değiştirilmiştir.

MADDE 51- 5.12.2019 Ve 7194 Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendinde Yer Alan “1.4.2020” İbaresi “1.1.2021” Şeklinde Değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Covid-19 Salgın Hastalığının Ülkemizde Görülmüş Olması Sebebiyle Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla;

a-) Dava Açma, İcra Takibi Başlatma, Başvuru, Şikâyet, İtiraz, İhtar, Bildirim, İbraz Ve Zaman aşımı Süreleri, Hak Düşürücü Süreler Ve Zorunlu İdari Başvuru Süreleri De Dâhil Olmak Üzere Bir Hakkın Doğumu, Kullanımı Veya Sona Ermesine İlişkin Tüm Süreler; 6.1.1982 Ve 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4.12.2004 Ve 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu Ve 12.1.2011 Ve 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Usul Hükmü İçeren Diğer Kanunlarda Taraflar Bakımından Belirlenen Süreler Ve Bu Kapsamda Hâkim Tarafından Tayin Edilen Süreler İle Arabuluculuk Ve Uzlaştırma Kurumlarındaki Süreler 13.3.2020 (Bu Tarih Dâhil) Tarihinden,

b-) 9.6.1932 Ve 2004 İcra Ve İflas Kanunu İle Takip Hukukuna İlişkin Diğer Kanunlarda Belirlenen Süreler Ve Bu Kapsamda Hâkim Veya İcra Ve İflas Daireleri Tarafından Tayin Edilen Süreler; Nafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri Hariç Olmak Üzere Tüm İcra Ve İflas Takipleri, Taraf Ve Takip İşlemleri, Yeni İcra Ve İflas Takip Taleplerinin Alınması, İhtiyati Haciz Kararlarının İcra Ve İnfazına İlişkin İşlemler 22.3.2020 (Bu Tarih Dâhil) Tarihinden, İtibaren 30.4.2020 (Bu Tarih Dâhil) Tarihine Kadar Durur. Bu Süreler, Durma

Süresinin Sona Erdiği Günü Takip Eden Günden İtibaren İşlemeye Başlar. Durma Süresinin Başladığı Tarih İtibarıyla, Bitimine 15 Gün Ve Daha Az Kalmış Olan Süreler, Durma Süresinin Sona Erdiği Günü Takip Eden Günden Başlamak Üzere 15 Gün Uzamış Sayılır. Salgının Devam Etmesi Halinde Cumhurbaşkanı Durma Süresini Altı Ayı Geçmemek Üzere Bir Kez Uzatabilir Ve Bu Döneme İlişkin Kapsamı Daraltabilir. Bu Kararlar Resmî Gazetede Yayımlanır.

(2) Aşağıdaki Süreler Bu Maddenin Kapsamı Dışındadır:

a-) Suç Ve Ceza, Kabahat Ve İdari Yaptırım İle Disiplin Hapsi Ve Tazyik Hapsi İçin Kanunlarda Düzenlenen Zamanaşımı Süreleri.

b-) 5271 Kanunda Düzenlenen Koruma Tedbirlerine İlişkin Süreler.

c-) 6100 Kanunda Düzenlenen İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemlere İlişkin Süreler.

(3) 2004 Kanun İle Takip Hukukuna İlişkin Diğer Kanunlar Kapsamında;

a-) İcra Ve İflas Daireleri Tarafından Mal Veya Haklara İlişkin Olarak İlan Edilmiş Olan Satış Gününün Durma Süresi İçinde Kalması Halinde, Bu Mal Veya Haklar İçin Durma Süresinden Sonra Yeni Bir Talep Aranmaksızın İcra Ve İflas Dairelerince Satış Günü Verilir. Bu Durumda Satış İlanı Sadece Elektronik Ortamda Yapılır Ve İlan İçin Ücret Alınmaz,

b-) Durma Süresi İçinde Rızaen Yapılan Ödemeler Kabul Edilir Ve Taraflardan Biri, Diğer Tarafın Lehine Olan İşlemlerin Yapılmasını Talep Edebilir,

c-) Konkordato Mühletinin Alacaklı Ve Borçlu Bakımından Sonuçları, Durma Süresince Devam Eder,

ç-) İcra Ve İflas Hizmetlerinin Aksamaması İçin Gerekli Olan Diğer Tedbirler Alınır.

(4) Durma Süresince Duruşmaların Ve Müzakerelerin Ertelenmesi De Dâhil Olmak Üzere Alınması Gereken Diğer Tüm Tedbirler İle Buna İlişkin Usul Ve Esasları;

a-) Yargıtay Ve Danıştay Bakımından İlgili Başkanlar Kurulu,

b-) İlk Derece Adli Ve İdari Yargı Mercileri İle Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemeleri Bakımından Hâkimler Ve Savcılar Kurulu,

c-) Adalet Hizmetleri Bakımından Adalet Bakanlığı, Belirler.”

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1.3.2020 Tarihinden 30.6.2020 Tarihine Kadar İşleyecek İş Yeri Kira Bedelinin Ödenememesi Kira Sözleşmesinin Feshi Ve Tahliye Sebebi Oluşturmaz.

MADDE 52- (1) Bu Kanunun;

a-) 2. 15. Ve 29. Maddeleri 1.1.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde,

b-) 16. Ve 17. Maddeleri 31.12.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde,

c-) 33. Ve 34. Maddeleri 1.1.2021 Tarihinde,

ç-) 41. Maddesi 29.2.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde,

d-) 44. Ve 45. Maddeleri Yayımı Tarihini Takip Eden Ayın Başında,

e-) 47. Maddesi 2020 Yılı Nisan Ayı Ödeme Döneminden İtibaren Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde,

f-) Diğer Maddeleri Yayımı Tarihinde, Yürürlüğe Girer.

MADDE 53- (1) Bu Kanun Hükümlerini Cumhurbaşkanı Yürütür.
TÜRMOB - Video Seminer - Corona Virüs Nedeni İle Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemeler.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisinin sektördeki sıkıntılardan dolayı yılbaşına ertelendiğini açıkladı.
Rusya'nın daha önce duyurduğu koronavirüs aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı belirtilerek . . .
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)
Korona virüs [Covid- 19] salgını nedeniyle ardı ardına yeni kararlar uygulamaya konurken Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlerin kâr payı
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında büyükşehirler ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkıp ülkemiz ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını,
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Açıklamalar Sorular ve Cevaplar Konusunda Canlı Yayın Yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.
Yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin önemli bir kısımını ekonomik tedbirler oluşturmaktadır.
Koronavirüs salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay daha süre tanıdı.
1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1-30 Nisan tarihleri arasında verilecektir.
SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 21 internet sitesi hakkında erişimi engeli kararı aldı Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet üzerinden . . . .
Koronavirüs salgını dolayısıyla kişileri/ mükellefleri rahatlatıcı hukuki düzenlemeler bir birinin peşi sıra yayınlanıyor.
2016 yılında başlanılan ve 2017 yılında, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül döneminde ve 2019 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğine . . .
GİB tarafından 19.10.2019 tarihinde yayınlanan tebliğ ile 2018 ve/veya 2019 brüt cirosu 5 Milyon TL ve üzeri ...
İktidar, salgın hastalık nedeniyle işyerleri kapanan ya da ciroları sıfıra inen işyerlerinde çalışan işçilerin mağduriyetini önlemek için
Bu duyuru, TFRS 9 Finansal Araçlar’da yer alan hükümlere yönelik herhangi bir değişiklik meydana getirmemekte olup,