2018 yılında işverenlere ne kadar asgari ücret desteği verilecek?
27 Haziran 2018 Çarşamba
7103 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 75 inci madde ile 2016 ve 2017 yıllarında uygulanmış olan
2018 yılında işverenlere ne kadar asgari ücret desteği verilecek?
VERGİ PORTALI

2018 yılında işverenlere ne kadar asgari ücret desteği verilecek?

Celal ÖZCAN
dunyaweb@dunya.com

7103 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 75 inci madde ile 2016 ve 2017 yıllarında uygulanmış olanasgari ücret desteğinin 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde de uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme ile destek şartları 2017 yılındaki uygulamayla aynı olmakla birlikte, işyerlerinin faydalanacağı desteğe esas prim gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük sigorta prime esas kazanç tutarı (SPEK) ile günlük destek tutarının Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesi kabul edilmişti. 20 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu belirleme yapılmıştır. Buna göre, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde işverenlere sağlanacak olan asgari ücret desteğinde;

- Desteğe esas günlük SPEK tutarı 120 TL
- Toplu İş Sözleşmesi uygulanan işyerlerinde desteğe esas günlük SPEK tutarı 180 TL,
- Günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak uygulanacaktır.

Destek kapsamına giren sigortalılar

Asgari ücret desteğinden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Sağlanacak olan destek tutarı

Söz konusu destek, SGK’da tescil edilmiş işyeri dosyası bazında uygulanacak ve SGK işyeri tescilinin 01 Ocak 2018 tarihinden önce veya sonra olmasına göre söz konusu destekten yararlanma şartları ve destek hesaplanma şekli farklı olacaktır.

2018 yılından önce SGK’da tescil edilmiş işyerlerinde destek hesaplaması

2017 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 120 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere; 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 3,33 TL’nin çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin faydalanacağı destek olacaktır.

Ancak, bu hesaplamada 30.11.2017 tarihinden sonra geriye yönelik olarak 2017 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi durumunda bu belgelerdeki prim gün sayıları ile prime esas kazanç tutarları 2018 yılı asgari ücret desteğine esas prim gün sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

2018 yılında SGK’da tescil edilen/edilecek olan işyerleri

SGK’da ilk defa 2018 yılında tescil edilen/edilecek olan işyerlerinde ise, uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bildirimi yapılan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile 3.33 TL’nin çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin faydalanacağı destek olacaktır.

Bu kapsamdaki işyerleri açısından 120 TL sınırı uygulanmamaktadır.

Bu durumda, asgari ücret desteğinden yararlanma bakımından 2018 yılında SGK’da tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri daha avantajlı olmaktadır.

Zira, 2018 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde, destek tutarına esas prim gün sayısı hesaplanırken sigortalıların sigorta primine esas günlük kazançlarının 120 TL ve altında olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınmakta ve Bakanlar Kurulunca belirlenmiş olan 3,33 TL’lik günlük tutar ile çarpımı suretiyle bulunacak toplam tutar kadar destekten yararlanılacaktır.

Ancak, 30.11.2018 tarihinden sonra geriye yönelik 2018/Ocak-Eylül dönemi için asıl, ek veya iptal nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim gün sayıları ve prime esas kazançlar asgari ücret destek tutarı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Destek süresi

2016 ve 2017 yıllarında asgari ücret desteği bütün yıl için (12 ay) sağlanmıştı. 2018 yılındaki asgari ücret desteği ise sadece Ocak-Eylül döneminde (9 ay) uygulanacak, son üç ay içinse işverenlere asgari ücret desteği sağlanmayacaktır.

Alt işverenlik ilişkisinde uygulama

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi olan işyerlerinde, asıl işveren ve alt işverenler münhasıran kendi bildirgelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim gün sayısı baz alınarak ayrı ayrı destekten faydalanacaklardır.

Ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan faydalanma

Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde hizmetli çalıştıranlar da aynı şartlarla teşvikten faydalanabilecektir.

Destek tutarının mahsubu

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin SGK’ya herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayıp, SGK daha önce kendisine yapılmış sigortalılık hizmet bildirimlerini esas alarak işyerlerinin yararlanacağı destek tutarını resen hesaplayacak ve herhangi bir ay için hesaplanan destek tutarı, takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilip, kalan tutar ödeme için banka ekranlarına yansıtılacaktır.

Söz konusu destekten Ocak 2018 döneminden itibaren yararlanılacağından, şuana kadar ocak, şubat, mart ve nisan aylarına ait faydalanılamamış olan asgari ücret destek tutarları işyerlerinin mayıs ayında tahakkuk etmiş prim borçlarından haziran ayı içinde mahsup edilecek, destek tutarını karşılayacak kadar borç olmaması halinde ise sonraki aylarda mahsup yapılacaktır. 
16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı sözleşmelerin dövizle düzenlenmesi yasaklandı. Karar, perakendeden danışmanlığa, gayrimenkulden finansa pek çok sektör için değişiklikler getirecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, açıkladığı, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlete karşı işlenen suçlarda affın söz konusu olabileceğini ancak kişilere karşı işlenen suçta bunun mümkün olmadığını dile getirmişti.
Günlük koşuşturma içinde pek çok kişi ve davranışla karşılaşıyoruz. Bir kısmı bizi etkiliyor, fark ediyoruz ve bu davranışın neden yapıldığını düşünüyoruz. Çoğunluğunu ise fark etmiyoruz.
Bilindiği gibi 13 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında Karara bir düzenleme eklenerek;
SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak.
Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji:
TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut yaptığı yazılı açıklamayla 20 Eylül günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan . . . .
7144 Sayılı Yasa Kapsamında Bilançolardaki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi ve Vergisel Avantajları, Örnek Uygulamalar ve
Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların başvuru işlemlerini kolay yapabilmesi için imar affını 12 adımda anlattı.
Enflasyon muhasebesi, iş dünyası tarafından uzun yıllardır hep bir beklenti olarak hiç gündemden düşmedi. Bugüne kadar getirilen sınırlı düzenlemeler ise, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde beklentileri karşılayamadı…
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-13.) bölümünde yer alan ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle,
Ekonomik gidişat ve mevcut konjonktürel yapı belirli kavramları ön plana çıkarmakta ve kullanılmasını yaygın hale getirmektedir. Ekonomin zora girmesi, ticaret hayatının daralması ile
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yle bir araya geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre,
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri olarak Balıkesir/Erdek /Ocaklar ‘da bir araya geldiler. Annem Apart Otelinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda bir araya gelmenin . . . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo gösterge faiz oranını yüzde 24'e yükseltti. Foreks'in ilgili anketinde analistler faizin 375 baz puan faiz atırılmasını öngörmüştü.