2017 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru
08 Nisan 2018 Pazar
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca,
2017 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru
2017 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru
(05.04.2018)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca, bir takvim yılında kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmış denetim kuruluşları, ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu hazırlamak, kendi internet sitelerinde yayımlamak ve Kurumumuza bildirmek zorundadırlar. 

Bir takvim yılında KAYİK’lerin denetimini yapmış denetim kuruluşlarının, söz konusu yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 

Aşağıdaki şirketler KAYİK kapsamındadır (BDY m. 4/1-l):

Halka açık şirketler,

Bankalar,

Sigorta şirketleri,

Reasürans şirketleri,

Emeklilik şirketleri,

Faktöring şirketleri,

Finansman şirketleri,

Finansal kiralama şirketleri,

Varlık yönetim şirketleri,

Emeklilik fonları

6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ihraççılar,

6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan sermaye piyasası kurumları: 

Yatırım kuruluşları,

Kolektif yatırım kuruluşları,

Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları,

Portföy yönetim şirketleri,

İpotek finansmanı kuruluşları,

Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

Varlık kiralama şirketleri,

Merkezî takas kuruluşları,

Merkezî saklama kuruluşları,

Veri depolama kuruluşları,

Kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları.

2017 takvim yılında yukarıda belirtilen KAYİK’lerden herhangi birinin denetimini yapan denetim kuruluşları, 2017 takvim yılına ait şeffaflık raporlarını, hesap döneminin kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar hazırlamaları ve aynı süre içerisinde kendilerine ait internet sitesinde yayımlamaları ve Kurumumuz Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG) üzerinden Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. (BDY m. 36/1)

Şeffaflık raporları, denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanmalıdır. (BDY m. 36/2)

Şeffaflık raporlarının, denetim kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir (BDY m. 36/2): 

Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,

Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama,

İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama,

İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin açıklama,
Organizasyon yapısı hakkında açıklama,

Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgi,

Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi (Kişisel güvenliğe ilişkin önemli ve etkin bir tehdidin var olması ve buna talep olması halinde Kurumun onayıyla, yapılacak açıklamada ilgili denetlenen şirket bilgilerine yer verilmeyebilir. BDY m.36/3),

Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,

Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklama,

Toplam gelirlerin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,

Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,

Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,

Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.

Kurumumuzca KAYİK’ler nezdinde denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olmakla birlikte ilgili takvim yılında KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama, internet sitesinde yayımlama ve Kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu kapsamda yer alan denetim kuruluşları bu durumu internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklamak zorundadır. (BDY m.36/4)
Şeffaflık raporları ile raporun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş hallerinin ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması zorunludur. (BDY m.36/5)

Duyurulur.
2- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından revize edilen ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metni yayımlanan"
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi,
TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.
Konya SMMM Odası ve Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,