2017 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru
08 Nisan 2018 Pazar
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca,
2017 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru
2017 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru
(05.04.2018)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca, bir takvim yılında kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmış denetim kuruluşları, ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu hazırlamak, kendi internet sitelerinde yayımlamak ve Kurumumuza bildirmek zorundadırlar. 

Bir takvim yılında KAYİK’lerin denetimini yapmış denetim kuruluşlarının, söz konusu yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 

Aşağıdaki şirketler KAYİK kapsamındadır (BDY m. 4/1-l):

Halka açık şirketler,

Bankalar,

Sigorta şirketleri,

Reasürans şirketleri,

Emeklilik şirketleri,

Faktöring şirketleri,

Finansman şirketleri,

Finansal kiralama şirketleri,

Varlık yönetim şirketleri,

Emeklilik fonları

6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ihraççılar,

6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan sermaye piyasası kurumları: 

Yatırım kuruluşları,

Kolektif yatırım kuruluşları,

Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları,

Portföy yönetim şirketleri,

İpotek finansmanı kuruluşları,

Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

Varlık kiralama şirketleri,

Merkezî takas kuruluşları,

Merkezî saklama kuruluşları,

Veri depolama kuruluşları,

Kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları.

2017 takvim yılında yukarıda belirtilen KAYİK’lerden herhangi birinin denetimini yapan denetim kuruluşları, 2017 takvim yılına ait şeffaflık raporlarını, hesap döneminin kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar hazırlamaları ve aynı süre içerisinde kendilerine ait internet sitesinde yayımlamaları ve Kurumumuz Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG) üzerinden Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. (BDY m. 36/1)

Şeffaflık raporları, denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanmalıdır. (BDY m. 36/2)

Şeffaflık raporlarının, denetim kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir (BDY m. 36/2): 

Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,

Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama,

İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama,

İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin açıklama,
Organizasyon yapısı hakkında açıklama,

Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgi,

Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi (Kişisel güvenliğe ilişkin önemli ve etkin bir tehdidin var olması ve buna talep olması halinde Kurumun onayıyla, yapılacak açıklamada ilgili denetlenen şirket bilgilerine yer verilmeyebilir. BDY m.36/3),

Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,

Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklama,

Toplam gelirlerin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,

Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,

Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,

Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.

Kurumumuzca KAYİK’ler nezdinde denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olmakla birlikte ilgili takvim yılında KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama, internet sitesinde yayımlama ve Kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu kapsamda yer alan denetim kuruluşları bu durumu internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklamak zorundadır. (BDY m.36/4)
Şeffaflık raporları ile raporun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş hallerinin ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması zorunludur. (BDY m.36/5)

Duyurulur.
16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
7144 Sayılı Yasa Kapsamında Bilançolardaki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi ve Vergisel Avantajları, Örnek Uygulamalar ve
Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların başvuru işlemlerini kolay yapabilmesi için imar affını 12 adımda anlattı.
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-13.) bölümünde yer alan ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle,
Ekonomik gidişat ve mevcut konjonktürel yapı belirli kavramları ön plana çıkarmakta ve kullanılmasını yaygın hale getirmektedir. Ekonomin zora girmesi, ticaret hayatının daralması ile
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yle bir araya geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre,
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri olarak Balıkesir/Erdek /Ocaklar ‘da bir araya geldiler. Annem Apart Otelinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda bir araya gelmenin . . . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo gösterge faiz oranını yüzde 24'e yükseltti. Foreks'in ilgili anketinde analistler faizin 375 baz puan faiz atırılmasını öngörmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye göre Türkiye'de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapacak.
Daha önce bu köşede ve Milliyet Gazetesinde “Türk Vergi Ceza Sistemi"nin tamamen değişmek zorunda olduğunu ele almıştım.
30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu onayıyla bağımsız denetçilere yönelik
Yeni eğitim öğretim dönemi, özel okullar ve devlet okullarının birinci sınıflarıyla başladı. Hafta başında yeni dönem tamamen başlamış olacak.
Acı içinde kıvranan adamı hastaneye kaldırıyorlar. Röntgenler çekiliyor, tahliller yapılıyor ve doktor sonucu açıklıyor ;
Yeni Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2012 yılı ile birlikte yeni bir anlam kazanan bağımsız denetimde farklı düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.
İncelemelerde idarenin dayandığı delillerin genelde hukuk, özelde vergi hukuku tarafından kabul gören delillerden olması gerekir.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname